nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (III.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-28 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (III.28..) önkormányzati rendelete
Kulcs Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján, a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Kulcs Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának rendelkezéseit a Kulcs község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció (továbbiakban: Koncepció), integrált településfejlesztési stratégia (továbbiakban: Stratégia), településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: Kézikönyv), valamint településképi rendelet készítésének, vagy módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet szerinti partnerségi egyeztetésénél kell alkalmazni.

(2)     E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a)       Kulcs község teljes lakossága,

b)      Valamennyi Kulcs községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c)       Valamennyi Kulcs községben működő érdekképviseleti szerv, civil egyesület, vallási közösség, valamint

d)      A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezet.2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


2. § (1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a honlapon (https://www.kulcs.eu/) helyet biztosít a partnerségi egyeztetéssel érintett dokumentációk megjelenítésére, valamint a Polgármesteri Hivatal épületében, félfogadási időben lehetőséget biztosít a dokumentációk megtekintésére.

(2)     A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően, e rendelet 1. mellékletében meghatározott érintett egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és – szükség esetén – alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a honlapon biztosított helyre, vagy helyez ki megtekintésre a Polgármesteri Hivatal épületében, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé e rendelet 1. mellékletében meghatározott helyeken.

(3)     A településfejlesztési/településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a partnerek tájékoztatása az 1. mellékletben meghatározottak szerint történik.
3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, továbbá nyilvántartásának módja


3. §  (1)           A közzétett felhívás alapján a partnerek a (2) bekezdésben meghatározott határidőig észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a)       szóbeli észrevétellel a településfejlesztési/településrendezési dokumentum eljárásrendje szerint megtartott lakossági fórum során, vagy

b)      írásos észrevétellel Kulcs Község Polgármesterének címére (Kulcs Községi Önkormányzat,  2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 83.) történő megküldéssel, vagy

c)       elektronikus levélben történő megküldéssel a jegyzo@kulcs.eu e-mail címre.

(2)     Az észrevételeket, javaslatokat:

a)       Koncepció, vagy Stratégia készítése során tartott lakossági fórumtól számított 15 napon belül,

b)      településrendezési eszközök, Kézikönyv és településképi rendelet készítése, vagy módosítása során tartott lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

c)       ha lakossági fórum megtartására nem kerül sor, úgy a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül

írásos formában (papír alapon, vagy elektronikusan) lehet megtenni.

(3)     A javaslatok, vélemények nyilvántartásának módja:

a)       A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa táblázatban összegzi.

b)      A véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.


4. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


4. §  (1)           A beérkezett véleményeket tartalmazó táblázatot a Polgármesteri Hivatal megküldi a Koncepció, a Stratégia, a településrendezési eszköz, a Kézikönyv, vagy a településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki tervezői választ ír, valamint szakmai javaslatot készít.

(2)     A tervezői válaszok, illetve szakmai javaslatok alapján a Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, kiemelve a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszokat.

(3)     Az elfogadott, valamint az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázat feltöltésre kerül a Terviratok közé.

(4)     Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.


5. Az elfogadott Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


5. § (1) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv, valamint településképi rendelet jóváhagyásának kihirdetését követő 15 napon belül – rövid, közérthető összefoglaló kíséretében – feltöltésre kerül a település honlapjára, valamint a Polgármesteri Hivatal épületében megtekinthetővé válik.

(2)     A kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület készül. A felületre beérkezett vélemények évi egyszer kiértékelésre kerülnek.6. Záró rendelkezések


6. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló, 17/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete.Kulcs, 2019. március 28.


                               

                        Jobb Gyula    s. k.                                              Dr. Árva Helga  s. k.

                           polgármester                                                            jegyzőZáradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2019. február 12.  napjától 2019. március 28.     

napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2019. március 28.
A rendeletet kihirdettem:  2019. március 28.  napján.Dr. Árva Helga s. k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.58 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!