nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 6/2017 (VII.19..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-20 -tól
Orosztony község képviselő testületének 6/2017 (VII.19..) önkormányzati rendelete
a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 8/2015.(V.12. önk. rend. módosításáról

OROSZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

a 6/2017.(VII.19.) önk. rendelettel módosított 8/2015. (V.12.) önkormányzati rendelete

a belterületi utak súlykorlátozásáról


(a módosítás dőlt betűvel jelölve)


Orosztony Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§. (1) bekezdésének második mondata, 34.§ (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:1. A rendelet hatálya


1. §


(1) E rendelet hatálya az Orosztony község közigazgatási területén önkormányzati kezelésben lévő utakon közlekedő 10[1] tonnát meghaladó össztömegű gépjárművekre, azok gépjárművezetőire és üzembentartóira terjed ki.


                                                       

                                2. A súlykorlátozással érintett utak, útszakaszok


2.§


  1. Orosztony Község Önkormányzata a tulajdonában lévő önkormányzati kezelésű utak állagának megóvása, a közlekedés biztonsága érdekében „súlykorlátozás - 10[2] tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos” közúti jelzőtáblát helyez ki az 1. mellékletben meghatározott utakra, útszakaszokra, hídra.


  1. A tábla alá a „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblát is el kell helyezni.3. §


  1. A súlykorlátozás nem terjed ki a kiadott engedélyben megjelölt gépjárműre, az engedélyben meghatározott útra, útszakaszra, az engedélyben meghatározott időtartamban, továbbá
  2. a súlykorlátozás nem terjed ki az alábbi közfeladatok ellátásának idejére:

a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szervezete által üzemben tartott,

b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,

d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),

e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közmű fenntartást, javítást vagy tisztítást végző,

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira,
2. Az engedély kiadása


4. §


(1) Az engedély kiadása iránti kérelmet – egy vagy több gépjárműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával - a jármű üzembentartója, (tulajdonosa), valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthatja be. (A továbbiakban: kérelmező)

(2) Engedély egy vagy több gépjárműre adható ki. Amennyiben a kérelmező több gépjárműre vonatkozóan nyújt be kérelmet, úgy az engedély feltételeinek meglétét mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön engedélyt kell kiadni.

(3) Az engedély kiadásának feltétele a meghatározott napon történő egyszeri be- és kihajtásra szóló engedély (továbbiakban: eseti behajtási engedély) esetében:

a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg és

  b) a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag adott önkormányzati úton közelíthető meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.

(5) Az (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratokat a kérelem benyújtásakor az ügyben eljáró ügyintézőnek bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát mellékeli.3.A kérelem tartalma


5. §


(1) Az engedély kiadása iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a behajtási tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, az engedély időtartamát, valamint azt az ingatlant házszámmal, vagy helyrajzi számmal megjelölve, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri.

 (2)A kérelemben fel kell tüntetni a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát). Amennyiben a gépjárművet - a vonatkozó jogszabályok szerint - nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonításra alkalmas módon kell meghatározni. Meg kell adni továbbá, a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét.
4. Az engedély


6. §


 Az engedély tartalmazza

a) az engedélyes gépjármű forgalmi rendszámát, típusát, üzembentartója nevét (cégnevét) és lakcímét (székhelyét),

c) azt, hogy az engedély a Rendelet mely §-a, bekezdése, illetőleg pontja szerint került kiadásra

d) az engedély érvényességi idejét,

e) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz megjelölését,

f) az engedélyezés tényét.


7.§


(1) Az engedély kiadható:

a) meghatározott napon történő be- és kihajtásra,

b) 7 napra

c) 30 napra

d) 1 évre


(2) Az engedély érvényét veszti, ha azok a feltételek, amelyeken az engedély kiadása alapult, már nem állnak fenn.


8. §


A súlykorlátozás alóli engedélyek kiadásával, felülvizsgálatával és visszavonásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.5.Az engedély felülvizsgálata és visszavonása


9. §


(1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, közterület-felügyelő) kezdeményezésére a Polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben az indokolt, határozatával visszavonhatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkört a Polgármester akkor is gyakorolhatja, ha az engedély birtokosa az engedély használatának e Rendeletben foglalt szabályait időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi. Súlyos szabályszegésnek minősül, ha az engedélyben megjelölt utakban a használat során az engedély birtokosa által, bizonyíthatóan károkozás történik. Károkozás esetén az engedély birtokosa kártérítési felelősséggel tartozik az önkormányzat felé.6. Az engedély használata


10. §


(1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. Az eseti behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének jól látható helyen (pl: a szélvédőn) kell elhelyeznie.

(2) Az engedélyről - bármilyen formában - készített másolat nem használható fel.

(3) A 6. §. (3) bekezdése alapján kiadott engedély csak a ki- és berakodáshoz feltétlenül szükséges ideig, a (4) pont alapján kiadott engedély csak az indokolható legrövidebb ideig jogosítja fel a jármű használóját a járművel a súlykorlátozással érintett területre történő behajtásra.6. Záró rendelkezések


11. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Baloghné dr. Andel Zsuzsanna                                                                          Szőllősi Tiborné                         
                 jegyző                                                                                                   polgármester                                                               

                                                                                       

Kihirdetve: 2015. május 12.

                                                                                                                             Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

                                                                                                    jegyző[1]

Mód:6/2017.(VII.19.) önk. rend. 1.§-a. Hatályos: 2017. 07.20-tól.

[2]

Mód:6/2017.(VII.19.) önk. rend.1.§-a.  Hatályos: 2017. 07.20-tól.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!