nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2005. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2005. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásiról és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel  a következő rendeletet alkotja:1[1]1. §


(1) Jászberény Város Önkormányzata a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíjban részesíti azt a Jászberény közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű pályázót, aki a pályázat kiírásának


a) tanévében a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat)


b) tanévében utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett személy, aki a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kíván részt venni, („B” típusú pályázat)


és e rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható.[2] [3]


(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatóira, valamint a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulókra.


(3) Az Önkormányzat által biztosított ösztöndíj összege 2.000.- Ft/hó – 10.000 Ft/hó összegig terjedhet.


(4) Amennyiben a támogatásra jogosult részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapítottak meg, az Önkormányzat által biztosított ösztöndíj havi összege legalább  5.000.- Ft.[4]


2. §


(1)[5] [6]E rendelet alkalmazása során az tekinthető szociálisan rászorultnak, akinek havi jövedelme, vagy családjában a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét. 4[7]


(2) A pályázó jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem megállapításánál jövedelemnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a/ pontjában meghatározott bevételeket kell tekinteni.3. §


(1)[8] Az ösztöndíj elnyerése iránti pályázatban az 1. melléklet szerinti jövedelem-nyilatkozat alapján nyilatkozni kell az életvitelszerűen közös háztartásban élő személyek bármely forrásból származó nettó jövedelméről. A pályázatban a munkaviszonyból, bedolgozói jogviszonyból származó nettó jövedelem, gyermektartásdíj 6 havi átlagát, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, terhesség-gyermekágyi segély, munkanélküli járadék, gyermekgondozási támogatás, gyermeknevelési támogatás, táppénz, családi pótlék, iskoláztatási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási vagy gyermekfelügyeleti támogatás folyósításának esetén a kérelem beadásakor érvényes összegét kell feltüntetni. Rendszeresen nem mérhető jövedelmek (pl.: ingatlan bérbeadásából, hasznosításából, szellemi alkotásból, vállalkozásból, stb. származó jövedelem) esetén a kérelem beadását megelőző 1 év átlagát kell feltüntetni.5[9]


(2) A pályázathoz csatolni kell a pályázatban feltüntetett adatok valódiságát bizonyító okiratokat (pl.: munkáltatói igazolás, nyugdíj, árvaellátás, egyéb TB ellátás összegét igazoló szelvényt stb.), kivéve a rendszeresen nem mérhető jövedelmek összegszerűségét bizonyító okiratokat, ezek igazolására a kérelmező nyilatkozata szolgál.


(3) Amennyiben a pályázó az 1. § (1) bekezdés b/ pontja szerint felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett személy, aki a pályázat benyújtásakor munkaviszonyban áll, az összjövedelem, illetve egy főre jutó jövedelem összegének kiszámításánál a munkaviszonyból származó jövedelmét nem lehet figyelembe venni.


4. §[10]


(1) Az ösztöndíjban részesített pályázók rangsorolása az alábbi pontszámok összesítése alapján történik:[11]


a) 0-10  eFt/fő/hó jövedelem esetén:                                                          40 pont

b) 10-20 eFt/fő/hó jövedelem esetén:                                                         30 pont

c) 20-30 eFt/fő/hó jövedelem esetén:                                                         20 pont

d) 30-40 eFt/fő/hó jövedelem esetén:                                                         15 pont

e) 40-50 eFt/fő/hó jövedelem esetén:                                                         10 pont

f) 50-57 eFt/fő/hó jövedelem esetén:                                                           5 pont

g)  A pályázó árva:                                                                                  20 pont

h) A pályázó félárva:                                                                                10 pont

i) A pályázó gyermekét egyedül neveli, gyermekenként:                             20 pont

j) A pályázó krónikus beteg:                                                                     10 pont

k) A pályázó szülője leszázalékolt, nyugdíjas:                                           10 pont

l) Eltartottak száma 3 fő:                                                                           5 pont

m) Minden további eltartott:                                                                      +2 pont

n) A szülő egyedülálló:                                                                              5 pont

o) Nappali tagozaton tanulmányokat folytató

testvér(ek) után:                                                                                    +10 pont

p) A szülő nem rendelkezik jövedelemmel

(munkanélküli, háztartásbeli):                                                                  10 pont

q) A hallgató lakóhelyén kívül tanul:                                                           5 pont

r) A hallgató kollégiumi ellátásban részesül:                                              10 pont

s) A hallgató nem részesül kollégiumi ellátásban:                                      10 pont

t) A hallgató albérletben lakik:                                                                   5 pont

u) Államilag támogatott képzési forma esetén:                                           20 pont

v) A hallgató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

(„A” típusú pályázat esetén):                                                                    40 pont

x) A hallgató halmozottan hátrányos helyzetű

(„A” típusú pályázat esetén):                                                                    30 pont

y) A hallgató hátrányos helyzetű („A” típusú pályázat esetén):                    25 pont


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tényeket az alábbi okiratok másolatával kell igazolni:[12]


a)  a g) és h) pont esetén: halotti anyakönyvi kivonat,

b) az i) pont esetén: születési anyakönyvi kivonat, gyámhatósági irat, bíróság jogerős határozata vagy végzése,

c) a j) pont esetén: szakorvosi igazolás vagy szakorvosi vélemény,

d) a k) pont esetén: orvosszakértői bizottság jogerős határozata, nyugdíjas igazolvány másolata,

e) az n) pont esetén: gyámhatósági irat, bíróság jogerős határozata vagy végzése, vagy

f) szülői nyilatkozat,

g) az o) pont esetén: iskolalátogatási igazolás,

h) a p) pont esetén: szülői nyilatkozat, vagy a Munkaügyi Központ igazolása

i) az r) pont esetén: felsőoktatási intézmény igazolása,

j) az s) pont esetén: felsőoktatási intézmény elutasító döntése

k) az t) pont esetén: albérleti szerződés

l) az u) pont esetén: hallgatói jogviszony igazolás.

m) az v), x) és y) pont esetében érvényes megállapító határozat másolata.


5. §


(1) Az ösztöndíj elnyerésére a (3) bekezdésben foglaltak szerint Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének csatlakozási szándékától függően a pályázatévente kerülhet  kiírásra.[13]


[14](2) A pályázatokat a Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodához kell benyújtani az adott év pályázati felhívásában közzétett határidőig.


[15] [16](3) Az Önkormányzat „Bursa Hungarica” Ösztöndíj iránti pályázat kiírásával, pályázatok elbírálásával és a szociális rászorultság felülvizsgálatával kapcsolatos hatáskörét átruházza a Humán, Jogi és Közrendi Bizottságra.

A Humán, Jogi és Közrendi Bizottság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.[17]


(4) E rendelet 1. § (1) bekezdés b/ pontja alapján ösztöndíjban részesülők szociális rászorultságát évente felül kell vizsgálni.6. §E rendeletet 2009. november 1-jén lép hatályba és a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint kell kihirdetni és közzétenni.[1]

Módosította a 42/2009. (XI. 29.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2009. november 1-től

[2]

Az 1. § (1) bekezdést módosította a 30/2006. (XI. 30.) Ör. 1-2. §-a. Hatályos: 2006. december 1-től

[3]

Az 1. § (1) bekezdést módosította a 42/2009. (XI. 29.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2009. november 1-től


[4]

Az 1. § (2)-(3) és (4) bekezdését módosította a 42/2009. (XI. 29.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2009. november 1-től

[5]

A rendelet szövegét a 3/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. március 10-től

[6]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX.13.) Ör. 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[7]

A 2. § (1) bekezdését módosította a 42/2009. (XI. 29.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2009. november 1-től

[8]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) Ör. 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[9]

A 3. § (1) bekezdését módosította a 42/2009. (XI. 29.) Ör. 5. §-a. Hatályos: 2009. november 1-től

[10]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) Ör. 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[11]

A 4. § (1) bekezdését módosította a 42/2009. (XI. 29.) Ör. 6. §-a..   Hatályos: 2009. november 1-től

[12]

A 4. § (2) bekezdését módosította  a 42/2009. (XI. 29.) Ör. 7. §-a.   Hatályos: 2009. november 1-től

[13]

Az 5. § (1) bekezdését módosította a 42/2009. (XI. 29.) Ör. 8. §-a.. Hatályos: 2009. november 1-től

[14]

Az 5. § (2) bekezdését módosította a 34/2014. (XI. 20.) Ör. 9. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. november 20-tól.

[15]

Az 5. § (3) bekezdését módosította a 34/2014. (XI. 20.) Ör. 9. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. november 20-tól.

[16]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet  16. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[17]

Az 5. § (3) bekezdését módosította a 42/2009. (XI. 29.) Ör. 9. §-a.. Hatályos: 2009. november 1-tőlCsatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_28_2005_Ör
37.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!