nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-27 - 2015-03-04
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

                                    5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.)önkormányzati  rendelet módosításáról
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  tv. 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított  jogkörében eljárva – a  Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével -  a következőket rendeli el:

  1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésének


Bevételi, kiadási  főösszegét                                               554128        ezer Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                            463876 ezer Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                           7275 ezer Ft-ban

c) Működési finanszírozás bevételét                                              82977 ezer Ft-ban


d) Működési költségvetési kiadását                                              471123 ezer Ft-ban

e) Felhalmozási költségvetési kiadását                                          83005 ezer Ft-ban


Költségvetésének egyenlegét                                                             0 ezer Ft-ban                                                                         

állapítja meg.”
  1. § Az Alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


  1. Működési költségvetés bevételei                                     463876 e Ft


aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről              269338     e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                             132213     e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                60883     e Ft

ad)       Működési célú átvett pénzeszköz                                           1442     e Ft


b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                   7275 e Ft


   ba)       Felhalmozási bevételek                                                           5113 e Ft

  1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                           2162 e Ft


    c) Működési finanszírozás bevételei                                                82977 e Ft


  

  1. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés kiadásai                                                     471123 e Ft


      aa) Személyi juttatások                                                                   171405e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                                  45182 e Ft

      ac) Dologi kiadások                                                                         140389e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                         32308 e Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                                    81839 e Ft


b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                              83005 e Ft


      ba) Beruházások                                                                              39051 e Ft

      bb) Felújítások                                                                                 39954 e Ft  

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                        4000 e Ft  1. Az önkormányzat költségvetési egyenlege a 2013. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.

  1. §    (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

      (2) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

  1. Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  2. Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
Záró rendelkezések


  1. §   (1) Ez a  rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január   

                      1. napjától kell alkalmazni.

                  (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.


/:Polyák István Vilmos:/                                                      /:Némethné dr. Jenei Éva:/

         polgármester                                                                                  jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. február 27. napján 9 órakor kihirdettem.


A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2015. február 18. napjától 2015. február 26. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.Szabadbattyán, 2015. február 27.


/:Némethné dr. Jenei Éva:/

            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
ktv.tbla1.
117.5 KB
ktv.tbála2.
117.5 KB
ktv.tbála3.
117.5 KB
ktv.tbála4.
117.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!