nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-25 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének
8/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete


a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2013. (XII.31.) önkormányzati  rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében, 17. §-ának (5) bekezdésében, 25. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 32. §-ának (3) bekezdésében, 37/A. §-ának (3) bekezdésében, 38. §-a (9) bekezdésében, 43/B. §-ában, 45. §-ában, 46. §-ában, 48. §-ának (4) bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §-a (5) bekezdésének 11-12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Szociális, Egészségügyi, Kultúrális , Ifjúsági és Sport  Bizottság előzetes véleményével - a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Alaprendelet 2.§-a a következő (7), (8) bekezdéssel egészül ki:

„2.§(7)Az Szt 37/B § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feltételeken kívül 2 évig rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki a közfoglalkoztatásba történő bevonása előtt, a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton, az orvos által kiállított első fokú munkaköri alkalmassági vélemény alapján, a munkakör ellátására nem alkalmas.

(8) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság a munkakör ellátására nem alkalmas személy esetében, a munkaköri alkalmassági vélemény kiállítását követő hónap első napjától kerül megállapításra.”


2.§ Az Alaprendelet 10.§-ába a következő rendelkezés lép:

„10.§ Esetenkénti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  élelmiszer csomag, tűzifa, tankönyv, közüzemi díjak, gyermekintézmény térítési díjának átvállalása formájában is nyújtható.”


3.§ Az Alaprendelet 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ (1) A temetési segély iránti kérelmet a temetést követő 30 napon belül lehet benyújtani az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szociális ügyintézőjénél. A kérelemhez csatolni kell a segélyt kérő nyilatkozatát a saját és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat, továbbá a kérelmező nevére kiállított temetési számlát, és a halotti anyakönyvi kivonatot.”


4.§ Az Alaprendelet 16.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16.§ (1) Az Szt. 43/B § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület méltányossági ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartónak, aki

  1. 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és 
  2. az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át.


(2) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42.§ (2) bekezdésében foglalt esetekben.


(3) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a (2) bekezdés szerint megállapított összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.(4) A méltányossági ápolási díjra való jogosultság feltételeit két évente felül kell vizsgálni.(5) A méltányossági ápolási díj jogosultságának megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése az Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság  hatáskörébe tartozik.”
5.§ Az Alaprendelet 17.§ és a 18.§-a hatályát veszti.


6.§ Az Alaprendelet a következő 3/A címmel és 14/A. §-szal egészül ki:

„ 3/A Közgyógyellátás

14/A. § (1)  Közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani annak a szociálisan rászorult személynek, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg:

  1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
  2. egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és

c)a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.

(2) A közgyógyellátás iránti kérelmek elbírálása a jegyző határkörébe tartozik.”
7.§ Az Alaprendelet 19. § (2) bekezdése helyébe  a következő rendelkezés lép:

„19.§ (2) A szociális étkezés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek önellátó képessége olyan mérték csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud.„


8. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést követő 2. napon hatályát veszti.

       (2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

                                Mátrai Csaba                                                          Némethné Jenei Éva

                                 polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

A rendeletet Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 2014. március 25.  napján kihirdettem.


A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2014. március 4.  napjától  2014. március 24. napjáig.

Észrevétel, bejelentés nem érkezett.


Szabadbattyán, 2014. március 24. 

Némethné Jenei Éva – jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!