nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


1. §           A rendelet hatálya Szabadbattyán Nagyközség  közigazgatási területén a környezetterhelési díjról  

                szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11. §-ában foglalt kibocsátóra terjed ki.


2. §         (1) A talajterhelési díj megállapításához a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató adatot szolgáltat

                       a) a talajterhelési díjra kötelezhető kibocsátó nevéről és címéről,

                       b) a tárgyévben szolgáltatott víz mennyiségéről kibocsátónként,

   c) az év közben történő közcsatornára rákötések időpontjáról.

  (2)  Az (1) bekezdés alapján szolgáltatott adatokat az önkormányzati adóhatóság kizárólag a

  kibocsátók azonosításához és a bevallások ellenőrzésére használja fel.

(3)    A talajterhelési díj megállapításához a kibocsátónak 32/2010 (XII.31.) PM rendelet  szerinti  formanyomtatványon kell bevallást tennie.

(4)    A talajterhelési díj a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató által szolgáltatott adatok és a kibocsátó által tett bevallás egyeztetésével kerül megállapításra.

 (5)    A díjat készpénz-átutalási megbízással, vagy átutalással a 11736006-15363073-03920000 számú  Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Talajterhelési Díj számla javára kell befizetni.

   (6)     A talajterhelési díj fizetésére kötelezett, valamint a mentességben és   

   kedvezményben         részesülő kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság számítógépes   

   nyilvántartást vezet

                       a) a kibocsátók beazonosítására szolgáló adatokról,

                       b) a fizetendő díj összegéről,

                       c) a befizetésekről.


3. §            A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság e rendeletében és a Ktd.-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján látja el.


4. §     (1)   A talajterhelési díj mértékét és számítási módját a Ktd. határozza meg.

   

                (2) Azon kibocsátók esetében, akiknél az ingatlant nem kötötték rá az ivóvíz közműhálózatra és az egyedi vízbeszerzés mérési lehetőség hiányában méréssel nem igazolható, az átalány megállapításának alapja: az 1 főre jutó havi 2 m3 vízmennyiség.


5. §    (1)   A talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemély kibocsátó kérelmére - különös méltánylást érdemlő esetben - a talajterhelési díj megfizetésére 2015. évre vonatkozóan 20 % kedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

                 a) Családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum).

                 b) Egyedülálló esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.

          (2)   Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül: fogyatékosság, tartós betegség, haláleset, munkanélküliség, elemi kár megléte, bekövetkezése.

          (3)   50 % kedvezményben részesül az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemély kibocsátó, aki a rendelkezésre álló csatornahálózatra igazoltan csak házi átemelő kiépítése után tud rácsatlakozni.

          (4)   Mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a magánszemély kibocsátó, aki

                 a) a nem életvitelszerűen használt ingatlanán igazoltan kizárólag kerti csapot üzemeltet;

                 b) egyedül él, és betöltötte a 75. életévét.

          (5)   Abban az esetben, ha a magányszemély kibocsátó egyidejűleg több kedvezményre, mentességre is jogosult, a számára legkedvezőbb feltételt kell alkalmazni.


6. §           A talajterhelési díj alapja a Ktd. 14. §-a szerint csökkenthető.


7. §    (1)   Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

         (2)  Hatályát veszti  a talajterhelési díjról szóló 18/2012. (VII.31.) önkormányzati rendelet.                       Polyák István Vilmos                                         Némethné dr. Jenei Éva

                             polgármester                                                             jegyző


Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015.november 24.napján kifüggesztéssel kihirdettem.


Szabadbattyán, 2015.november 24.

Némethné dr. Jenei Éva – jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!