nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-16 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Nikla Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


393.987.373,- Ft bevétellel, és 393.987.373,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

    - önkormányzatok költségvetési támogatása                       78.954.465,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        47.704.817,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                          12.860.000,- Ft

- működési bevételek                                                           54.357.244,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                    550.000,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                          59.152.935,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    11.410.839,- Ft

- dologi kiadás                                                                     46.940.798,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                6.734.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                         10.996.122,- Ft

- általános tartalék                                                               10.212.194,- Ft
- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                    30.082.276,- Ft

- felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszk.értékesítés)         600.000,- Ft


- beruházási kiadások                                                        152.000.000,- Ft

- felújítási kiadások                                                              70.757.100,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                            46.860,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2)[3] Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete, finanszírozási bevételeit e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2018. február 13.

                                                                                         Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota                               Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                  jegyzőZáradék:


A rendelet 2018. február 14. napján kihirdetésre került.Nikla, 2018. február 14.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2018. szeptember 26.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2019. május 15.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző
[1]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.

[2]

A 3/2019. (V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 16. napjától.

[3]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet
25.29 KB
6. melléklet
13.32 KB
1. melléklet
17.83 KB
2. melléklet
16.87 KB
3. melléklet
13.19 KB
5. melléklet
12 KB
7. melléklet
13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!