nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról és azok használatáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2015.  (XI.24.)  önkormányzati rendelete


Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról és azok használatárólSzabadbattyán  Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a  következőket rendeli el:A címer leírása


1.§ Álló, háromszögű tárcsapajzs vágott felső kék mezejében két, középen völgybe hajló zöld domb felszínéből acélkék borona nő ki, ennek belsejében öt álló arany kalászos gabonaszál, az alsó vörös mezőben acélkék páncélos kar kardot tart, könyökhajlatánál arany hatágú csillag lebeg.


A címer felhasználásának köre


2.§ (1) A község címerét kizárólag utaló és díszítő jelképként lehet felhasználni.

(2) A Magyar Köztársaság címerével való együttes használat esetén az állami címernek elhelyezésével, méretarányokkal, vagy más megkülönböztető módon elsőbbséget kell biztosítani.


3.§(1) A község címerét – a (2) bekezdésben felsorolt esetek kivételével – csak engedéllyel lehet felhasználni.

(2)A község címere engedély nélkül használható fel:

 1. a Képviselő-testület és szervei, valamint a képviselők által használt levélpapírok fejlécén és borítékjain;
 2. a Képviselő-testület és szervei meghívóin, felhívásain, programjain, tervein, a társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken;
 3. a község nemzetközi kapcsolatai során és az idegenforgalmi propagandában;
 4. a község kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sportrendezvények emléklapjain, jelvényein és érmein;
 5. a község történetével, életével és fejlődésével foglalkozó kiadványokon, továbbá az önkormányzat által készíttetett és a községre utaló emléktárgyakon;
 6. a Képviselő-testület által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy emlékérmeken;
 7. az önkormányzat hivatalának, intézményeinek épületein és azok hivatali, vagy egyéb helyiségeiben.A címer hitelessége


4.§(1) A címert kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségével, méretarányainak és színeinek betartásával lehet felhasználni.

 1. Esetenként megengedhető, hogy a címer kizárólag az előállításkor felhasznált anyag színét viselje (pl.: fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat, stb.)
 2. Nyomdai sokszorosítás esetén a címer fekete-fehér színben is ábrázolható.
 3. A címer azonosítható elemei önállóan nem használhatók fel.
 4. A címer csak a hiteles ábrázolás sérelme nélkül nagyítható és kicsinyíthető.


A címer előállításának és felhasználásának engedélyezése


5.§(1) A címer használatára vonatkozó engedélykérelmet a Képviselő-testülethez írásban kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmazni kell:

 1. a kérelmező megnevezését és címét;
 2. a címer előállításának, felhasználásának célját és módját;
 3. előállítás esetén a mennyiséget, a terjesztés, vagy forgalomba hozatal módját;
 4. a használat időtartamát;
 5. a címerrel díszített tárgy termelői árát.
 1. A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét, stb.), amelyet esztétikai szempontból előzetesen Pénzügyi, Gazdasági Bizottság  véleményez.


6.§(1) Az engedély határozatlan időre, határozott időre, valamilyen esemény, vagy feltétel bekövetkeztéig, illetve visszavonásig adható.

 1. Nem adható engedély a címer használatára akkor, ha a használat célja, vagy körülménye alkalmas arra, hogy a község hírnevét csorbítsa.


7.§ (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

 1. az engedélyes megnevezését és címét,
 2. az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
 3. a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára és mennyiségére vonatkozó kikötéseket,
 4. a hiteles ábrázolás követelményét,
 5. a díj fizetésére vonatkozó, illetve meghatározott mennyiségű címerrel díszített tárgyak átengedésére vonatkozó előírásokat,
 6. a címerhasználattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.
 1. A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatalban nyilvántartást kell vezetni.


8.§ A címer használatára vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltér vagy a település hírnevét sérti.


A zászló leírása


9.§Szabadbattyán Nagyközség zászlaja hosszanti irányban osztott, felül kék, alul vörös színű anyagon, középen eredeti színeiben a nagyközség címerével.

A zászló egyik rövidebb oldalán rúdhoz rögzített, a másik rövidebb oldalán arany rojtozással.A zászló hitelessége


10.§ (1) A zászló egy hiteles példányát a Szabadbattyáni Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében – a tanácskozó teremben – kell kifüggeszteni és megőrizni.

 (2) A zászlót kizárólag hiteles alakban – kivéve a (3) bekezdésben foglalt esteket – méretarányainak és színeinek betartásával lehet előállítani.

 1. A zászló a színek és a címer arányainak betartásával kisebb méretbe is előállítható, az lobogóként, valamint asztali zászlóként is használható a címer elfordításával.


A zászló használatának köre és módja


11.§(1) Az Önkormányzat zászlaja a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében kerül elhelyezésre.

 1. A zászló engedély nélkül használható
 1. a község életében jelentős helyi események alkalmával,
 2. az önkormányzat, valamint szervei ünnepségein és rendezvényein,
 3. az önkormányzat intézményei épületein a nemzeti ünnepek és az önkormányzati rendezvények alkalmával,
 4. megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,
 5. települések közötti bel- és külföldi kapcsolatok esetén,
 6. csere- és vándorzászlóként.
 1. A Magyar Köztársaság zászlajával való együttes használat esetén az állami zászlónak minden tekintetben elsőbbséget kell biztosítani.


A zászló előállítása és engedélyezése


12.§ A zászló előállítására és használatának engedélyezésére a címer előállítására, használatának engedélyezésére  és   visszavonására  vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.


Záró rendelkezések13.§ (1) Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.

        (2) Hatályát veszti a Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról és azok

              használatáról szóló 14/1994. (IX.1.)  önkormányzati rendelet                        Polyák István Vilmos                                       Némethné dr. Jenei Éva

                            polgármester                                                          jegyzőZáradék:

 A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015.november 24. napján kifüggesztéssel kihirdettem.


Némethné dr. Jenei Éva – jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!