nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendeletete
Hatályos:2013-11-22 - 2013-11-22
Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendeletete
a települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól szóló 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)

Szerkesztés...

    Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 13/2013. (XI.21.) és a 17/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított  7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól


(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Orosztony Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban (a továbbiakban Hgt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

/1/ A rendelet hatálya Orosztony  Község  közigazgatási területén kiterjed a magánszemélyekre, társasházi lakóközösségekre, a gazdasági társaságokra, a jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetekre, illetve a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére és az egyéni vállalkozókra.

/2/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és a radioaktív hulladékokra, valamint a velük összefüggő tevékenységre.

/3/ A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatóan közreműködni és a települési központ – különösen a közterületek – szennyeződését, fertőzését eredményező magatartástól, tevékenységtől tartózkodni.

Értelmező rendelkezés

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Települési szilárd hulladék: A háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa, valamint a lakásban folytatott vállalkozás gyakorlásából keletkezett nem veszélyes hulladék, ha az összes hulladék mennyisége nem haladja meg a 4 l/fő/nap normatívával kiszámított hulladék mennyiségét), illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék.)

2. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik.

3. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.

4. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelynek a tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.

5. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.

6. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére.

7. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja.

8. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

9. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása, a további kezelésre történő elszállítás érdekében.

10. Begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosának vagy a begyűjtőnek a telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén.

11. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

12. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, az e rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás

3. §

/1/ A szervezett szemétszállításba bekapcsolt terület Orosztony Község egész belterülete.

/2/ A települési szilárd hulladék gyűjtését és szállítását az /1/ bekezdésben meghatározott területen a Saubermacher-Pannónia Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. továbbiakban: Közszolgáltató[1]/ végzi.

/3/ A Közszolgáltató a szemét elszállítását hetente köteles biztosítani.

A szemétszállítás napjáról szórólapon keresztül tájékoztatja a lakosságot.

A szemétszállítás napja egy naptári éven belül csak indokolt esetben változtatható meg. Amennyiben valamely külső váratlan ok miatt /pl. Jelentős üzemzavar, hóakadály stb./ a Közszolgáltató az előre meghirdetett napon a szállítást teljesíteni nem tudja, erről az Önkormányzatot azonnal tájékoztatja, egyuttal megjelölve azt a napot is, amikor a szolgáltatást teljesíti. A változásról az Önkormányzat szórólap utján tájékoztatja a lakosságot.
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása

4. §.

/1/ A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes, műszaki szabályairól szóló 5/2002./X.29./ KvVM rendelet 5-7. §-ai szerint eljárva hulladékgyűjtő szigeteket alakít ki.

/2/  A hulladékgyűjtő szigetek helyének a Orosztony, Szent Imre u.1. szám  közterületen lévő ingatlant jelöli meg.

/3/  A hulladékgyűjtő-szigeten a települési szilárd hulladék gyűjtése három frakcióban elkülönítetten /papír, műanyag,üveg/ történik.

Adatkezelés, adatok átadása

5. §

/1/ A Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. Tv. 4. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét.

/2/ A közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat az Önkormányzat kérésre, a rendelkezésre álló adatbázisából bocsátja a Közszolgáltató rendelkezésére.

/3/ Az érintett kérelmére a Közszolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

/4/ A Közszolgáltatónak az ingatlantulajdonos személyes adatait a nyilvántartásából törölnie kell, ha bármely ok miatt az ingatlantulajdonos már nem tartozik az e rendelet hatálya alá.

A közszolgáltatás igénybe vétele

                                                                   6. §.

/1/ Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

/2/ A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

/3/ A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost 1 hónappal – indokolt esetben rövidebb határidővel - a változás bekövetkezése előtt köteles értesíteni.

/4/ A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

/5/ Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező települési szilárd hulladék keletkezésének tényét.

/6/ A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti.

/7/ A közterületi hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója köteles a Közszolgáltatóval szerződést kötni az e rendeletbe foglalt tartalommal.


Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

7. §.

/1/ Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező vagy egyéb módon birtokába került települési szilárd hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására.

/2/ Ha az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő hulladékmennyiséget vagy adatot közöl, és ezért a hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató - a köztisztaság biztosítása érdekében - felhívja az ingatlantulajdonost megfelelő űrtartalmú edényzet igénylésére. Az ingatlantulajdonosnak a felszólítás kézhezvételét követően 10 napon belül megfelelő űrtartalmú edényzetet kell igényelni.

/3/  A gyűjtőedények mérete 60 l, 120 l illetve 240 l-es zárt műanyag edényzet.[2]

/4/ Az ingatlantulajdonosnak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

/5/ Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlet hulladék kezelésére rendszeresített jelölt zsákba kihelyezett hulladék elszállítására.  A többlethulladék elszállításának díját a tulajdonos a hulladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

/6/ Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról. A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint a gyűjtési időn túli időben való eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt e rendeletben írt módon megfelelően megvette, vagy a gyűjtőedényét lecserélték. A Közszolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felszólításának megfelelően, de legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

/7/ Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.

/8/ A hulladék gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlantulajdonos köteles a szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni.

/9/ Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. Tulajdonosváltozás esetén a bejelentési kötelezettség mindkét felet (a régi és az új tulajdonost is) terheli.

(10) Háztartási szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt úgy kell használni, hogy annak tartalma sem a talajt – burkolatot, sem a levegőt ne szennyezze és bűzt ne terjesszen. A gyűjtőedénybe folyadékot, maró anyagot, tűzveszélyes, robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, gyógyszert elhelyezni tilos. A gyűjtőedényt lefedett állapotban kell tartani.

8. §.

/1/ A nem háztartási hulladéknak és az egyéb szilárd hulladéknak nem minősülő szemét elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni.

/2/ Nagyobb méretű berendezési tárgyak, veszélyes hulladék – lom – elszállításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítás keretében térítésmentesen gondoskodik.


/3/[3] A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybevevővel külön megállapodást kötni a közszolgáltatási díj megfizetéséről, és a közszolgáltatás igénybevételeinek feltételeiről.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

9. §

/1/ A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására. A szolgáltató a hulladék átvételével szerzi meg annak tulajdonjogát és ettől az időponttól viseli a kárveszélyt.

/2/  A Közszolgáltató köteles a hulladékot átvenni és a hatályos jogszabályoknak, illetve hatósági előírásoknak megfelelően elvégezni a hulladék ártalmatlanítását és elhelyezését.

/3/  A Orosztonyi telephelyű vállalkozások hulladékszállítását a Közszolgáltató egyedi szerződésekben szabályozza. A Közszolgáltató feladata a Orosztonyi telephelyű vállalkozások díjának beszedése.

/4/  Abban az esetben ha a Közszolgáltató az átvett hulladékban veszélyes hulladékot talál, azt a hulladék termelője köteles visszafogadni, vagy a költségek áthárításával ezeket az anyagokat igazolhatóan ártalmatlanítani kell. A veszélyes hulladék kezeléséből keletkező többletköltségeket a hulladék termelője viseli.

/5/ A Közszolgáltató a hulladék mennyiségéről számítógépes nyilvántartást vezet, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét rendszeresen teljesíti.

/6/  A Közszolgáltató feladata a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jármű, gép, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása.

/7/  A Közszolgáltató kötelezi magát a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére.

/8/  A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen általa okozott szennyezés esetén a szennyezett területet megtisztítja és fertőtleníti.

/9/  A Közszolgáltató nem köteles kiüríteni azt az edényt, amelyik:

/10/ A Közszolgáltató feladata a fogyasztók számára könnyen elérhető ügyfélszolgálati tájékoztatási rendszer müködtetése, valamint a fogyasztói észrevételek elintézése.


Közszolgáltatási díj megfizetése

10. §

(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési közszolgáltatási díjat kell fizetnie a közszolgáltató felé.

A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást végző cég számlázza ki és szedi be.[4] [5]


/2/ A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék elhelyezésére - feltéve, hogy arról a Hgt. 21.§-ának /2/ bekezdése szerint nem gondoskodott – külön díjköteles szerződést köteles kötni a Közszolgáltatóval.

A közszolgáltatás szünetelése

11. §

A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető vagy korlátozható.

A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok

12. §

/1/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

/2/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett – települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesül, ha a tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

/3/ Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékról nyilvántartást, a kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

/4/ Amennyiben a gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, a 14. § /2/ bekezdése szerint köteles eljárni. A szerződéshez szükséges adatokat a gazdálkodó szervezet köteles a szolgáltatónak átadni.

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelkezések

13. §

/1/ A közszolgáltatás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékára, ha nem kötelezett a közszolgáltatás igénybevételére. E hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. §-a /1/ bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

/2/ A hulladék termelője, birtokosa a tevékenységének gyakorlása során keletkezett vagy más módon birtokába került hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról gondoskodni.

/3/ Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a./ a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b./ az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

/4/ Az /1/ bekezdésben megjelölt hulladékot környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.

/5/ Az ingatlantulajdonos jogosult az /1/ bekezdés szerinti hulladékának begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a szolgáltató közszolgáltatását igénybe venni, de a szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe vehet.

14. §

/1/ A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és más környezetterhelést se idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

/2/ Gazdálkodó szervezet igénybevételével történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

/3/ A /2/ bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályban meghatározottak szerint a hulladék lerakóhely üzemeltetőjét az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) terheli.

/4/ Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga szállítja kijelölt hulladék lerakóhelyre, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében köteles a meghatározott elhelyezési díjat megfizetni az üzemeltető részére.

15. §

/1/ Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján  a Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

/2/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásukban rögzített díjat köteles megfizetni.

/3/ Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a szerződés vagy megállapodás megkötéséhez saját személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve) köteles megadni.

16. §

/1/ A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély (közterület-használati szerződés) megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tiszántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

/2/ A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet ki:

a./ főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen,

b./ tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.

c./ Egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

17. §

/1/ E rendelet  a, kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:A rendelet kihírdetve: 2012. április 26. napján

[1] A közszolgáltató névváltozás folytán 2013. évtől:  Netta-Pannónia Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

[2] Módosította: 17/2012. (XII.20.) önk. rend. 2.§-a. Hatályos: 2013.01.01-től.

[3] Beiktatta: 13/2013.(XI.21.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályba lép: 2014. január 1-én.

[4] Módosította: 17/2012. (XII.20.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. január 1-től.

[5] Módosította: 13/2013. (XI.21.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. január 1-től.Csatolmányok

Megnevezés méret
módosító rendelet
87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!