nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-25 -tól
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

                                    6/2014. (III.25.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.12.) rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  tv. 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


  1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„    3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi önkormányzati szintű költségvetésének


      1.) Bevételi  főösszegét                                                                        530688 e Ft-ban,

       Ebből:

a) Működési bevételek összegét                                                             401101 e Ft-ban,

Ebből:

aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét                             214994 e Ft-ban,

ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét                                21929 e Ft-ban,

ac) közhatalmi bevételek összegét                                                         106200 e Ft-ban,

ad) intézményi bevételek összegét                                                           57978 e Ft-ban,


b) Felhalmozási bevételek összegét                                                         54649 e Ft-ban,


c) Pénzforgalom nélküli bevételek összegét                                              74938 e Ft-ban, 2.) Kiadási főösszegét                                                                          530688 e Ft-ban,

Ebből:

                       

            a) Működési kiadások összegét                                                              475777 e Ft-ban, 

                        aa) személyi juttatások összegét                                                148217 e Ft-ban,

                        ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                       38155 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      171563 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                         80800 e Ft-ban,

                        ae) ellátottak pénzbeli juttatásait                                                    37042 e Ft-ban,             b) Felhalmozási kiadások összegét                                                           54911 e Ft-ban,

ba) intézményi beruházások összegét                                           14230 e Ft-ban,

                        bb) felújítások összegét                                                                24851 e Ft-ban,

bc) egyéb felhalmozási kiadások   összegét                                    15830e Ft-ban,


            c) Kölcsönök összegét                                                                                    0 e Ft-ban,


            d) Tartalékok összegét                                                                             57138 e Ft-ban,

                          da) általános tartalék összegét                                                   52503 e Ft-ban,

                          db) céltartalék összegét                                                              4635 e Ft-ban,


             3.) Költségvetésének egyenlegét                                                                    0 e Ft-ban

                  állapítja meg.”A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének


      1.) Bevételi  főösszegét                                                                       494560 e Ft-ban,

       Ebből:

a) Működési bevételek összegét                                                           369107 e Ft-ban,

Ebből:

            aa) az önkormányzat kapott támogatásának összegét               214994 e Ft-ban,  

            ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét                  21849 e Ft-ban,

            ac) közhatalmi bevételek összegét                                           106200 e Ft-ban,

            ad) intézményi bevételek összegét                                            26064 e Ft-ban,


b) Felhalmozási bevételek összegét                                                       54649 e Ft-ban,


c) Pénzforgalom nélküli bevételek  összegét                                            70804 e Ft-ban,


 2. Kiadási főösszegét                                                                         494560 e Ft-ban,

Ebből:

                       

            a) Működési kiadások összegét                                                            214642 e Ft-ban, 

                        aa) személyi juttatások összegét                                                24123 e Ft-ban,

                        ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                       5535 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                   100330 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                      77678 e Ft-ban,

                        ae) ellátottak pénzbeli juttatásait                                                   6976 e Ft-ban,             b) Felhalmozási kiadások összegét                                                       54911 e Ft-ban,

ba) intézményi beruházások összegét                                        14230 e Ft-ban,

Ebből:      

ba) beruházási c. intézményfinanszírozás összegét                            0 e Ft-ban,

                        bb) felújítások összegét                                                              24851e Ft-ban,

bc) egyéb felhalmozási kiadások   összegét                                 15830 e Ft-ban,


            c) Kölcsönök összegét                                                                                   0 e Ft-ban,


            d) Tartalékok összegét                                                                            57138 e Ft-ban,

                        da) általános tartalék összegét                                                    52503 e Ft-ban,

                        db) céltartalék összegét                                                                4635 e Ft-ban


állapítja meg.” A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének


1.) Bevételi  főösszegét                                                                                89984 e Ft-ban,

      Ebből:

a) Működési bevételek összegét                                                              86862 e Ft-ban,

Ebből:

             aa) az önkormányzattól kapott támogatásának összegét             86712 e Ft-ban,  

             ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét                         0 e Ft-ban,

             ac) közhatalmi bevételek összegét                                                    0 e Ft-ban,

             ad) intézményi bevételek összegét                                                 150 e Ft-ban,


b) Felhalmozási bevételek összegét                                                                 0 e Ft-ban,

c) Pénzforgalom nélküli bevételek  összegét                                                3122 e Ft-ban,


 2. Kiadási főösszegét                                                                              89984 e Ft-ban,

Ebből:

                       

            a) Működési kiadások összegét                                                               89984 e Ft-ban, 

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 37380e Ft-ban,

                        ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                      9834 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                       9582 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                       3122 e Ft-ban,

                        ae) ellátottak pénzbeli juttatásait                                                30066 e Ft-ban,b) Felhalmozási kiadások összegét                                                                            0 e Ft-ban,

ba) intézményi beruházások összegét                                                0 e Ft-ban,

                        bb) felújítások összegét                                                                     0 e Ft-ban,

bc) egyéb felhalmozási kiadások   összegét                                        0 e Ft-ban,


            c) Kölcsönök összegét                                                                                  0 e Ft-ban,


            d) Tartalékok összegét                                                                                  0 e Ft-ban,

                                   da) általános tartalék összegét                                               0 e Ft-ban,

                                   db) céltartalék összegét                                                         0 e Ft-ban


állapítja meg.”A Képviselő-testület a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ  költségvetésének


1.) Bevételi  főösszegét                                                                             171151 e Ft-ban,

     Ebből:

a) Működési bevételek összegét                                                           170139 e Ft-ban,

Ebből:

           aa) az önkormányzattól kapott támogatásának összegét             138295 e Ft-ban,

           ab) működési célú támogatásértékű bevétel összegét                         0 e Ft-ban,

           ac) közhatalmi bevételek összegét                                                     0 e Ft-ban,

           ad) intézményi bevételek összegét                                              31844 e Ft-ban,


b) Felhalmozási bevételek összegét                                                             0 e Ft-ban,

c) Pénzforgalom nélküli bevételek  összegét                                            1012 e Ft-ban, 2. Kiadási főösszegét                                                                         171151 e Ft-ban,

Ebből:

                       

            a) Működési kiadások összegét                                                          171151 e Ft-ban, 

                        aa) személyi juttatások összegét                                              86714 e Ft-ban,

                        ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                    22786 e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                    61651 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ae) ellátottak pénzbeli juttatásait                                                       0 e Ft-ban,            b) Felhalmozási kiadások összegét                                                              0 e Ft-ban,

ba) intézményi beruházások összegét                                              0 e Ft-ban,

                        bb) felújítások összegét                                                                   0 e Ft-ban,

bc) egyéb felhalmozási kiadások   összegét                                     0 e Ft-ban,


            c) Kölcsönök összegét                                                                               0 e Ft-ban,

            

            d) Tartalékok összegét                                                                               0 e Ft-ban,

                         da) általános tartalék összegét                                                      0 e Ft-ban,

                         db) céltartalék összegét                                                                0 e Ft-ban


állapítja meg.”  1. §    (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép   

           (2) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

           (3) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

           (4) Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.Záró rendelkezések


  1. §   (1) Ez a  rendelet 2014. március 25-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január   

               1. napjától kell alkalmazni.

          (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.


               /:Mátrai Csaba:/                                                                              /:Némethné Jenei Éva:/

                   polgármester                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014. március 25. napján 9 órakor kihirdettem.

A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2014. március 14. napjától 2014. március 24. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.

Szabadbattyán, 2014. március 18.


/:Némethné Jenei Éva:/

            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!