nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-26 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete
romos lakóépület bontásához nyújtható támogatásról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Jászfényszaru Város Önkormányzata a rendezett városkép fenntartása és fejlesztése érdekében e rendeletben meghatározott feltételekkel vissza nem térítendő támogatást nyújt a településen található, gazdaságosan fel nem újítható, romos lakóépületek elbontására (a továbbiakban: Bontási támogatás).


2. §


Romos lakóépület az az épület, melyet az ingatlan-nyilvántartásba lakóépületként jegyeztek be, és amely huzamosabb emberi tartózkodásra műszaki hibái miatt alkalmatlan.


3. §


(1) A Bontási támogatást azon ingatlan tulajdonosa részére kell megítélni, amelyen az épület áll.

(2) Az ingatlan tulajdonosa akkor jogosult Bontási támogatásra, ha az ingatlan tulajdonjogát 5 éven túl szerezte. Az ingatlan tulajdonosa a szerzés időpontjára tekintet nélkül jogosult támogatásra, ha vállalja, hogy az ingatlanon a bontás befejezését követő 5 éven belül új lakóépületet emel, vagy az ingatlant öröklés jogcímen szerezte.

(3) Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, akkor valamennyi tulajdonostárs egybehangzó kérelme szükséges.

(4) Ha az ingatlan haszonélvezeti, özvegyi, használati joggal, vagy más hasonló rendelkezési vagy használati jogot biztosító joggal terhelt, akkor a jogosult hozzájárulása a bontáshoz szükséges a támogatás megítéléséhez.

(5) Ha az ingatlan részben vagy egészben jogi személy tulajdonában van, támogatást nem lehet megítélni.


4. §


Nem ítélhető meg Bontási támogatás, ha az ingatlan valamely tulajdonosa ellen a kérelem benyújtását megelőző 5 évben környezetvédelmi bírságot szabtak ki, vagy a köztisztaságról és közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 12/2004. (IV.30.) önkormányzati rendeletben foglalt szabály megsértését végleges hatósági döntésben megállapították.


5. §


A Bontási támogatás összege megegyezik a bontási munkák, illetve az épületben tárolt ingóságok és a bontási hulladék lerakásának (a továbbiakban együtt bontási munka) számlával igazolt költségeivel, legfeljebb azonban 500.000,- forint.


6. §


(1) A bontást úgy kell elvégezni, hogy az ingatlan új művelési ága kivett beépítetlen terület legyen. Ha az ingatlanon más épület vagy építmény is található, a Bontási támogatást azok elbontásához is nyújtható.

(2) A tulajdonos köteles az épület bontásának, és a keletkezett hulladék lerakásának jogszerűségéről gondoskodni.7. §


(1) A Bontási támogatás iránti kérelmet a bontás megkezdését megelőzően a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,

b) nyilatkozat a 3. § (2) bekezdés szerinti beépítési kötelezettség vállalásáról,

c) a 3. § (4) bekezdés szerinti jogosult hozzájáruló nyilatkozatát,

d) több tulajdonostárs esetén valamely tulajdonostárs meghatalmazását a kérelem mindnyájuk nevében történő benyújtáshoz, a bontási elvégeztetéséhez, illetve a támogatási összeg átvételéhez és az azzal történő elszámoláshoz,

e) nyilatkozatot a 4. §-ban foglalt támogatási feltétel fennállásáról.

(3) A (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti nyilatkozatokat teljes bizonyítóerejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.


8. §


A kérelmet és az 1. §-ban foglalt feltételek fennállását 8 napon belül kell ellenőrizni, a kérelmet további 60 napon belül Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) bírálja el. Ha a kérelemnek a Képviselő-testület helyt ad, akkor támogatási szerződést kell kötni.


9. §


(1) A támogatási szerződés megkötését követő 1 éven belül a bontási munkát és a hulladék elszállítást be kell fejezni. A bontás tényét a kérelmező a számlákkal, és a bontási hulladék befogadó nyilatkozatával köteles bejelenteni.

(2) A bejelentést a számlákkal 8 napon belül ellenőrizni kell, és megfelelőségük esetén a támogatást további 8 napon belül kell folyósítani.

(3) Ha az éves költségvetési rendeletben Bontási támogatás kifizetésére fenntartott keretösszeg felhasználásra kerül, akkor a Bontási támogatást azzal a feltétellel kell megállapítani, hogy annak kifizetésére kizárólag a tárgyévet követő évben kerülhet sor.10. §


(1) A Bontási támogatást vissza kell fizetni a visszafizetésre okot adó körülmény felmerülését követő 30 napon belül, ha az ingatlan valamely tulajdonosa:

a) ellen a támogatás folyósítását követő 5 évben környezetvédelmi bírságot szabnak ki, vagy a köztisztaságról és közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről szóló 12/2004. (IV.30.) önkormányzati rendeletben foglalt szabály megsértését végleges hatósági döntésben megállapítják,

b) olyan valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, vagy adatott szolgáltatott, amely a kérelem elbírálására érdemben kihatott,

c) e rendelet 3. § (2) bekezdésében, vagy 6. § (2) bekezdésében meghatározott kötelességét megszegi.

(2) A Bontási támogatást az (1) bekezdés szerinti határidőig kamatmentesen kell visszafizetni, ezt követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal kell visszafizetni.


11. §


E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         Dr. Voller Erika

                           polgármester                                                            jegyző
Kihirdetési Záradék:


Közzétéve a helyben szokásos módon 2020 02. 26. napján.                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!