nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-29 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


  1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
  2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

a) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal

b) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde


II. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

            1.) Bevételi főösszegét                                                          2,278,861 e Ft-ban,

                   ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      215,455  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét               40,767 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                                8,010  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból               29,554  e Ft-ban,

                        bc) egyéb fejezeti kezelésű                                            2,794  e Ft-ban, 

                        bd) központi kezelésű                                                        409 e Ft-ban,

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          53,579 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           53,526  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                0  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek               53 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                         18,413 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét              569,905  e Ft-ban,

           

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                            1,953 e Ft-ban 

           ebből:

           fa) háztartásoktól átvett                                                           1,953 e Ft

                       

       g) a kölcsönök összegét                                                                       61 e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése               61 e Ft-ban


       h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege            1,370,375 e Ft-ban           


            i) államháztartáson belüli megelőlegezések6,889 e Ft-ban


j)  betét lekötés                                                                                         0 e Ft-ban


      k) felhalmozási saját bevételek összegét                                             1,464 e Ft-ban


  állapítja meg.

                       

            2.) Kiadási főösszegét                                                          1,293,980  e Ft-ban,

            Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                             451,718  e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              45,623 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 9,555  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  237,672 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                   158,868 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 139,692 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                          14,416 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                  4,760 e Ft-ban,

add) elvonások és befizetések összegét                                  0 e Ft-ban


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           828,950 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          828,950 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                     0 e Ft-ban,

                                   

            c) a kölcsönök összegét                                                                         5,900 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                     0 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                      5,900 e Ft-ban,


            d) az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét         7,412 e Ft-ban,


állapítja meg.


4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    63,308    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          60,893  e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                            10 e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                           10 e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                       177 e Ft-ban,


d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét   1,463 e Ft-ban,


e) támogatás értékű műk.bev. bevételét                                                   765 e Ft-ban,

      

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      47,694  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               47,609 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            30,393  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                5,921  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  11,295  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                  85 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  85 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       82,765   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           78,799  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                    3,523   e Ft-ban,


c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét                         443   e Ft-ban


            2.) Kiadási főösszegét                                                                      56,838 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                   56,288 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 30,847  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    6,618  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      18,823 e Ft-ban,

                       ad)  egyéb működési kiadások összegét                                            0   e Ft-ban

                       

b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                               550 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                   550 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.
6. §  (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 261,032 e Ft

        (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

              a.) Önkormányzat: 14 fő

              b.) Polgármesteri Hivatal: 10 fő

              c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő

              d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 4 fő


7. §  Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. melléklet tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


11. § A pénzeszközök változásait az 5. melléklet tartalmazza.


12. § A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


13. § A 2018. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.


14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 8. melléklet tartalmazza.


15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.


16. § A 2018. évi egyszerűsített mérleget a 10. melléklet tartalmazza.III. Pénzmaradvány, eredmény


17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2018. évben 1,026,421 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 277,016 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 749,405 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.


IV. Az Önkormányzat vagyona


18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2018. december 31. napján 4,123,576 e Ft volt, melynek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.V. Záró rendelkezések19. § (1) Ez a rendelet 2019. május 29.  napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.28.) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2018 (XII.20.) Önkormányzati rendelet.Jobb Gyula    s. k.                                                                                 Dr. Árva Helga s. k.

polgármester                                                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem 2019. május 28.  napján.

Dr. Árva Helga  s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
109 KB
2. melléklet
91 KB
3. melléklet
77.5 KB
4. melléklet
47 KB
5. melléklet
38.5 KB
6.melléklet
33.5 KB
7.a melléklet
45.5 KB
7.b melléklet
41.5 KB
8. melléklet
34.5 KB
9. melléklet
50 KB
10. melléklet
64.5 KB
11. melléklet
55.5 KB
12. melléklet
54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!