nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-28 - 2020-12-31
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
az avar- és kerti hulladék égetéséről

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya


1. §  A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.

2. §  A rendelet területi hatálya Magyargéc község közigazgatási területére terjed ki.

3. §  A rendelet személyi hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.


2. Értelmező rendelkezések


4.§ E rendelet alkalmazásában:

(1) avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék, fű.

(2) közigazgatási terület: Magyargéc Község önkormányzatának működési területe, amely belterületből és külterületből áll.

(3) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.


 II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai


5. § (1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően indokolt esetben e rendeletben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.

(3) Az avar és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

6. § (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése pénteki napokon 7- 20 óra között megengedett.

(2) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett, száraz időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, felügyelet mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető.

(4) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§ (1) bekezdésében engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben.

(5) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(6) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető.

(pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, ezek maradványai stb.)

(8) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének gondoskodni kell annak locsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

(10) Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl: oltóvíz, homok stb.)

7. § (1) Az égetést telken belül kell végrehajtani.

(2) Közterületen kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető.

8.§ A 6. § (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.


4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények


9.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal vagy levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok - jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet - szabályai vonatkoznak.


III. Fejezet

Záró rendelkezések


10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!