nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 - 2015-12-04
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

27/2015. (XI.24. ) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.5.) önkormányzati  rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont és az 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.5.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Alaprendelet) a következő 66/A §-szal egészül ki:

„66/A§.

  (1)     Ha a települési képviselő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben  meghatározott kötelezettségét megszegi, első alkalommal a polgármester - polgármester esetén az alpolgármester - felszólítja a kötelezettsége teljesítésére 15 napos határidő megállapításával. A határidő elmulasztása esetén, illetve ismételt kötelezettségszegés esetén a Pénzügyi, Gazdasági,  Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület az érintett képviselő következő havi tiszteletdíját egyszeri 20 %-os mértékben csökkentheti.

   (2)     A települési képviselőt, amennyiben a személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, első alkalommal a polgármester - polgármester esetén az alpolgármester - figyelmezteti, minden további esetben a következő havi tiszteletdíjának, illetményének egyszeri 20 %-os mértékű levonására kerül sor."2.§ (1) Ez a rendelet a 2015. december 1. napján lép hatályba,  és a hatálybalépését követő 3. napon hatályát veszti.

                 (2) Hatályát veszti  az Alaprendelet 28. cím, a  62.§ és 63.§-a. 
                 Polyák István Vilmos                                                           Némethné dr. Jenei Éva

                     polgármester                                                                                jegyző


Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015.november 24.napján kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2015. november 24.


Némethé dr. Jenei Éva – jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!