nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Meződ Község Képviselő-testülete testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya

a) Meződ Község közigazgatási területén – mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással ellátott területen - a közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó)

b) az a) alpont szerinti ingatlanhasználónál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására

terjed ki.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


2. A közszolgáltatás tartalma


2. §


(1)       A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésre, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,

b) az a) alpontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.

(2)       Az önkormányzat a közszolgáltatást Deák Zsolt egyéni vállalkozóval, mint közszolgáltatóval (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(3) A település közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Komló-Mecsekjánosi szennyvíztelepen (a továbbiakban: átadási hely) kell elhelyezni ártalmatlanításra.3. §


A közszolgáltatás igénybe vétele a település teljes közigazgatási területén az ingatlanhasználó számára kötelező.


4. §


A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre. A szerződés létrejön az ingatlantulajdonos megrendelésével.


II. fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


3. A közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


5. §


(1)     A közszolgáltató a közszolgáltatás során a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben foglalt eszközzel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni.

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül – az igénylővel egyeztetett időpontban - begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett az átadási helyre szállítani.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a közszolgáltató kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy az a szennyvízelhelyezésre vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján ürítéssel nem helyezhető el.


4. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


6. §


(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező, vagy az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve közüzemi csatornahálózatba vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlanhasználónak kell megrendelni a közszolgáltatótól. A szennyvíz elszállítását a közszolgáltatón kívül más személy vagy szervezet - mint arra jogosulatlan - nem végezheti el.

(3) Az ingatlanhasználó köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást, és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű számára oly módon köteles biztosítani, hogy az elláthassa feladatát.

(4) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai is kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz.

(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért az e rendeletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.


7. §


(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.III. fejezet

A közszolgáltatás díja


8. §


Az önkormányzat a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §- ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket e rendelet melléklete tartalmazza.


9. §


A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján jogosult beszedni.


IV. fejezet

 A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés, személyes adatok kezelése


10. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek székhelye, adószáma és számlavezető pénzintézete),

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,

d) a teljesítés helyét,

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

i) az irányadó jogszabályok megnevezését.

(2) A közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(3)     A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.


V. fejezet

Hatályba léptető rendelkezések


11. §


E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


12. §


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Melléklet

a 10/2015.(XII.23.) önkormányzati rendelethezA nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja

2.000.- Ft/m3+ÁFA


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!