nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-06-06
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017.( III.28.) önkormányzati rendelete


Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az  anyakönyvi eljárásról szóló 2000 évi I. törvény 96. § a), b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  az  Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ (1) E rendelet hatálya Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén a házasságkötést létesíteni kívánó természetes személyekre terjed ki.

      (2) A hivatali helyiségen kívül, továbbá a hivatali munkaidőn kívül történő  

            anyakönyvi eseményekért e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.


2. Értelmező rendelkezések


2.§ E rendelet alkalmazásában:

1. anyakönyvi esemény: házasságkötés    létesítése

2.hivatali helyiség: Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat által az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas, térítésmentesen biztosított helyiség: Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. „Tanácsterem”, valamint az anyakönyvvezető mindenkori irodája.

3.hivatali munkaidő: Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  létesítése engedélyezésének szabályai

           

3.§      (1) Anyakönyvi esemény -  a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével – hivatali munkaidőn belül, valamint hivatali munkaidőn kívül 16 órától 19 óráig, szombati napon 9 órától 18 óráig terjedő időszakban tartható a hivatali helyiségben.

(2) Hivatali helyiségeken kívüli házasságkötés,  létesítése a házasulók,  írásban benyújtott kérelmére – a jegyző írásbeli engedélyével tartható, ha annak időpontja nem ütközik az (1) bekezdés szerinti helyiségekbe előjegyzett és felvett házasságkötések időpontjával.

(3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha annak feltételei, méltósága, tekintélye, továbbá a személyes adatok védelme megfelelően, az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben való megtartásához hasonló módon biztosított.
4. Munkaidőn kívüli   anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak


4.§   (1) Az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat a szándékbejelentést követő 15 napon belül kell befizetni vagy átutalni az Önkormányzat  költségvetési  elszámolási számlájára.

           

(2)  A képviselő-testület az anyakönyvi esemény

a)  hivatali munkaidőn kívüli lebonyolításának díját  

     szertartásonként 15.000,-Ft + Áfa összegben határozza

     meg,  melyből

                                            aa) az anyakönyvvezetőt bruttó 10.000,- Ft   

díjazás illeti meg.

        

         (3) A Képviselő-testület az anyakönyvi esemény

                     a) helyiségen kívüli lebonyolításának díját – kivéve a (4) 

                         bekezdésben     foglaltakat – szertartásonként 50.000,-Ft + 

                        Áfa összegben határozza meg,  melyből

              aa) az anyakönyvvezetőt bruttó  25.000,- Ft

                     díjazás illeti  meg.


(4) A házasságot kötni szándékozó valamelyikének közeli hatállyal fenyegető egészségi állapota esetén a szertartásnak hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása térítésmentes.

5. Záró rendelkezések


5.§ (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján  lép hatályba,       rendelkezéseit a                hatálybalépést követően lebonyolított anyakönyvi eseményekre kell              alkalmazni.


     (2) Hatályát veszti Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének              szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért         fizetendő díjak mértékéről szóló

  1. 5/2011. (II.16.) ,
  2. 19/2012. (VII.31.)

önkormányzati rendeletek.


Polyák István Vilmos                                                                    Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                                                            jegyző


Záradék:

A rendeletet Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.


Szabadbattyán, 2017. március 28.

Némethné  dr. Jenei Éva – jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
6/2017.(III.28.)
117.99 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!