nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 - 2020-02-13
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete
az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság és Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


(1) Egyszeri legfeljebb 1.000.000.- Ft összegű kamatmentes, visszatérítendő támogatásban részesíthetők a Jászberény közigazgatási területén lakóingatlant vásárolni, vagy építeni szándékozó

a) [1]azon házastársak, élettársak, akik közül legalább az egyik fél a támogatás benyújtásának időpontjában a 40. életévét nem töltötte be, és legalább az egyik fél legalább 5 éve Jászberényben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik; vagy

b) Jászberényben 3 éve bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeküket egyedül nevelő személyek.


(2) A támogatás visszafizetésének futamideje 120 hónap.


(3) A támogatást havi egyenlő részletekben, kamatmentesen kell visszafizetni a folyósító pénzintézet által meghatározott számlára.


(4) Ha a támogatott a törlesztő részleteket nem fizeti, a folyósító pénzintézet köteles erről az Önkormányzatot az első nem fizetést követően haladéktalanul értesíteni, hogy a támogatást nyújtó a követelés bírósági úton történő érvényesítése érdekében intézkedhessen.


(5) Az (1) bekezdésében támogatási feltételként szereplő, folyamatosan fennálló bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely és a tényleges helyben lakás számításánál a 90 napot meg nem haladó megszakítást figyelmen kívül kell hagyni.


(6) Gyermekét egyedül nevelőnek tekintendők az özvegy, elvált, hajadon vagy nőtlen személyek, akik e tényt hitelt érdemlően igazolják.


2. §


(1) [2][3][4][5]Egyszeri, legfeljebb 3.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíthető a Jászberény közigazgatási területén lakóingatlant vásárolni, vagy építeni szándékozó, olyan szakképesítéssel rendelkező szakember, mely szakemberekből Jászberényben – különösen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltsége, a Jászberényi Gazdasági Tanács, a Jászsági Menedzser Klub, a Szent Erzsébet Kórház, a rendvédelmi szervek, szakmai kamarák, munkáltatói érdekképviseletek jelzése alapján – tartósan hiány mutatkozik és a támogatott vállalja, hogy Jászberényben történő munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, vagy olyan tevékenységet végez, szakmát, vagy hivatást gyakorol, amely Jászberény Város lakosságának szélesebb körét érinti, helyi önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódik, vagy Jászberény Város gazdasági életében jelentős szerepet tölt be, lát el (a továbbiakban: foglalkoztatásra irányuló jogviszony) és azt a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 5 évig fenntartja, vagy a meglévő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 5 évig fenntartja.


(2) [6]Amennyiben


a) az (1) bekezdés szerinti támogatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának időtartama a támogatási szerződés aláírásától számított hat év elteltével nem éri el az öt év időtartamot, vagy


b) a támogatási szerződés aláírását követően nyilvánvalóvá válik, hogy az abban foglaltak teljesülése a támogatott érdekkörében felmerült bármely okból nem teljesülhet,


a támogatott köteles ezen tényeket bejelenteni és a támogatás összegét a 7. § (1) bekezdése szerint megtéríteni.


(3) [7]A támogatott minden év december 31. napjáig köteles a Jászberényben történő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának fennállását igazolni.


(4)[8] A támogatási összege erejéig 72 hónap időtartamra jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba a támogató Önkormányzat javára bejegyeztetni.


(5)[9] A jelen rendelet 5.§ (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt feltételektől eltérni csak különös méltánylást érdemlő esetben a bíráló munkacsoport javaslata alapján lehet. A kérelem elbírálására egyebekben a jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.


2/A. §[10]


(1) [11][12]A jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál foglalkoztatott szakember részére - legfeljebb a (4) bekezdésben foglalt mértékű támogatással - kedvezményesen biztosíthat pályázati felhívás közzététele útján az önkormányzat - a Képviselő-testület által e célra kijelölt - építési telket, lakóépület megépítése céljából. A támogatás formája az építési telek nettó – általános forgalmi adó nélkül számított – forgalmi értékéhez viszonyított kedvezmény. A támogatott köteles – az áfa összegén felül – az adott építési telek közművesítésének általány költségét is az Önkormányzat részére megfizetni, mely költség összegét a pályázati felhívás tartalmazza.


(2) Vissza nem térítendő támogatásban részesíthető az a szakember, aki igazolni tudja, hogy munkáltatója munkáltatói támogatásban részesíti lakóépület építése céljából. Munkáltatói támogatásnak minősül a munkavállaló részére nyújtott visszatérítendő és vissza nem térítendő pénzbeli vagy természetbeni támogatás. A szakembernek csatolnia kell - a kérelem benyújtásakor - a munkáltatója támogató nyilatkozatát is.


(3)[13] A támogatásban részesített munkavállalónak vállalnia kell a telek 2 éven belüli beépítését, valamint azt, hogy a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 év elteltével a jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló meglévő jogviszonya eléri a 120 hónapot. A támogatott minden év december 31. napjáig köteles a Jászberényben történő foglalkoztatásra irányuló meglévő jogviszonyának fennállását igazolni. Különös méltánylást érdemlő esetben a Polgármester a beépítési határidő egy alkalommal, legfeljebb 1 évvel történő meghosszabbítását engedélyezheti.


(4)[14] A támogatás mértéke az építési telek általános forgalmi adó nélkül számított nettó forgalmi értékének átalány közművesítés költségeivel csökkentett értékéig, de legfeljebb a (2) bekezdése alapján jelzett, a munkáltató által nyújtott munkáltatói támogatás mértékéig terjedhet. A támogatott a támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles megfizetni az Önkormányzat részére a telek nettó forgalmi értékének az általános forgalmi adó összegét, a telek nettó forgalmi értékének támogatással nem fedezett részét, valamint a közművesítés átalány költségét. A támogatott a támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződés megkötéséig köteles igazolni a munkáltatói támogatás megtörténtét.


(5) A támogatás mértékét a támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződésben kell meghatározni, és a támogatás összege erejéig (a kedvezmény mértékéig) jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba a támogató Önkormányzat javára bejegyeztetni.


(6)[15] Amennyiben a támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződés aláírását követően nyilvánvalóvá válik, hogy az abban foglaltak a támogatott érdekkörében felmerült bármely okból nem teljesülhetnek, a támogatott köteles ezen tényeket bejelenteni, és

      a) a támogatás összegét a 7. § (1) bekezdése szerint megtéríteni, vagy

      b) amennyiben a 2/A. § (7) bekezdés feltételei együttesen fennállnak, akkor az építési telek ingatlan – pályázati
      eljárás  mellőzésével – a munkáltató által megjelölt más szakember részére biztosítható, vagy

     c) amennyiben a 2/A. § (8) bekezdés feltételei együttesen fennállnak, akkor az építési telek ingatlan új pályázati eljárás keretében más szakember részére biztosítható.


(7) [16][17]  A 2/A. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárás abban az esetben alkalmazható, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

     a) munkáltató és támogatott – írásos nyilatkozatai alapján – egyetért a támogatási szerződés közös megegyezéssel
     ilyen formában történő megszüntetésében, és

     b) az építési telek ingatlan – az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat kivéve– tehermentes, és

     c) az ingatlanon a támogatott építési munkálatokat – beleértve az előkészítő munkálatokat is – (különösen pl.:tereprendezés, közmű bekötések, építkezés megkezdése) nem végzett, azaz az eredeti állapot helyreállítható, vagy a  támogatott az ingatlanon végzett építési munkálatok tekintetében az Önkormányzat által - független szakértő bevonásával - készített elszámolást elfogadja, és

     d) a munkáltató által nevezett szakember, új támogatott a jelen támogatási formára vonatkozó feltételeknek megfelel, és a jelen támogatási forma vonatkozásában előírt vállalásokat megteszi (támogatási kérelem benyújtása).


(8)[18] A 2/A. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárás abban az esetben alkalmazható, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) munkáltató és támogatott – írásos nyilatkozatai alapján – egyetért a támogatási szerződés közös megegyezéssel ilyen formában történő megszüntetésében, és

b) az építési telek ingatlan – az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot és elidegenítési és terhelési tilalmat kivéve – tehermentes, és

c) az ingatlanon a támogatott építési munkálatokat – beleértve az előkészítő munkálatokat is – (különösen pl.: tereprendezés, közmű bekötések, építkezés megkezdése) nem végzett, azaz az eredeti állapot helyreállítható, vagy a támogatott az ingatlanon végzett építési munkálatok tekintetében az Önkormányzat által – független szakértő bevonásával – készített elszámolást elfogadja.


(9)[19] A 2/A. § (6) bekezdés b) és c) pontjában nevesített esetekben egyebekben a jelen támogatási formára előírt szabályok alkalmazandóak.

  

(10)[20] [21]Jelen támogatási forma tekintetében nem alkalmazható a 3. § (5) bekezdése, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és c) pontja.


2/B. §[22]


(1) [23][24]A jászberényi lakóhelyű vagy a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárok, illetve élettársak részére, akik legalább két vagy három gyermeket nevelnek egy háztartásban vagy az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. pontja alapján legalább kettő vagy három gyermekvállalásáról nyilatkoznak - legfeljebb a (3) bekezdésben foglalt mértékű támogatással - kedvezményesen biztosíthat az önkormányzat - a Képviselő-testület által e célra kijelölt - építési telket, lakóépület megépítése céljából. A támogatás formája az építési telek nettó – általános forgalmi adó nélkül számított – forgalmi értékéhez viszonyított kedvezmény. A támogatásban részesített házaspár vagy élettársak kötelesek – az áfa összegén felül – az adott építési telek közművesítésének általány költségének 50%-át is az Önkormányzat részére megfizetni, mely költség összegét a pályázati felhívás tartalmazza. E támogatási forma alkalmazása során a továbbiakban a közművesítés általány költség alatt jelen bekezdésben írt csökkentett mértékű költséget kell érteni.


(2)[25] A támogatásban részesített házaspárnak, illetve élettársnak vállalnia kell a támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződés megkötését követően a telek 3 éven belüli beépítését.


(3)[26] [27]A támogatás mértéke az építési telek általános forgalmi adó nélkül számított nettó forgalmi értékének átalány közművesítés költségeivel csökkentett értékéig terjedhet. A támogatott a támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül köteles megfizetni az Önkormányzat részére a telek nettó forgalmi értékének az általános forgalmi adó összegét, a telek nettó forgalmi értékének támogatással nem fedezett részét, valamint a közművesítés átalány költségét. A támogatott a támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül köteles igazolni, hogy a Korm. rendelet alapján állami támogatás igénylése iránt intézkedett, és a kérelme pozitív elbírálásban részesült. Különös méltánylást érdemlő esetben a Polgármester az állami támogatás igazolására adott határidő egy alkalommal legfeljebb 180 nappal történő hosszabbítását engedélyezheti. Amennyiben a kérelmezők a Korm. rendelet szerinti támogatást nem tudják igazolni, akkor az Önkormányzat a támogatási szerződéstől eláll.


(4)[28] A kérelemre vonatkozó feltételeket, az igényelhető építési telek megjelölését, valamint a közművesítés átalány költségét pályázati felhívásban teszi közzé az Önkormányzat.


(5) A támogatás mértékét a támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződésben kell meghatározni, és a támogatás összege erejéig jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára bejegyeztetni.


(6)[29] Jelen támogatási forma tekintetében nem alkalmazható a 3. § (5) bekezdése, valamint az 5. § (1) bekezdés a) pontja. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja abban az esetben nem alkalmazható, ha az igénylők három gyermeket nevelnek egy háztartásban vagy a Korm. rendelet 6. pontja alapján legalább három gyermekvállalásáról nyilatkoznak, mely esetben a támogatás mértéke legfeljebb 2 millió forint lehet.

Az előzőekben meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható támogatás a kérelmezőknek, amennyiben a kérelmezők egyike korábban jelen rendelet 2. § (1) bekezdés, valamint a 2/A. § szerinti támogatásban részesült.


2/C. §[30]


(1) A jászberényi lakóhelyű vagy a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárok, illetve élettársak, akik legalább két vagy három gyermeket nevelnek egy háztartásban, vagy a Korm. rendelet 6. pontja alapján legalább kettő vagy három gyermekvállalásáról nyilatkoznak egyszeri, legfeljebb 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíthetőek, amennyiben Jászberény közigazgatási területén építési telket lakóépület megépítése céljából kívánnak vásárolni.


(2)[31] [32]A támogatásban részesített házaspárnak, illetve élettársnak vállalnia kell a támogatási szerződés megkötését követően a telek 3 éven belüli beépítését.


(3) A támogatás mértékét a támogatási szerződésben meg kell határozni és a támogatás összege erejéig jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára bejegyeztetni.


(4)[33] A támogatott a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül köteles igazolni, hogy a Korm. rendelet alapján állami támogatás igénylése iránt intézkedett, és a kérelme pozitív elbírálásban részesült. Különös méltánylást érdemlő esetben a Polgármester az állami támogatás igazolására adott határidő egy alkalommal legfeljebb 180 nappal történő hosszabbítását engedélyezheti. Amennyiben a kérelmezők a Korm. rendelet szerinti támogatást nem tudják igazolni, akkor kötelesek az Önkormányzat által folyósított támogatást egy összegben, a jelen rendelet 7. § (1) bekezdése szerint az erre történő felszólítást követő 30 napon belül megfizetni.


(5)[34] Az igénylők jelen támogatási formára vonatkozó kérelmüket a rendelet 3. §-a alapján kötelesek benyújtani az e rendeletben meghatározott iratokkal együtt.


(6)[35] Jelen támogatási forma tekintetében nem alkalmazható a rendelet 3. § (5) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdés a) pontja. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja abban az esetben nem alkalmazható, ha az igénylők három gyermeket nevelnek egy háztartásban vagy a Korm. rendelet 6. pontja alapján legalább három gyermek vállalásáról nyilatkoznak, mely esetben a támogatás mértéke legfeljebb 2 millió forint lehet.


(7) Az előzőekben meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható támogatás a kérelmezőknek, amennyiben a kérelmezők egyike korábban jelen rendelet 2. § (1) bekezdés, valamint a 2/A. § szerinti támogatásban részesült.”


1. A támogatás elbírálásának szabályai


3. §


(1) A támogatás iránti kérelmet az e rendeletben meghatározott iratokkal együtt a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához (továbbiakban: Iroda) kell benyújtani.


(2) [36] [37]Az 1. §, 2. §, 2/A., 2/B. és a 2/C. § szerinti kérelmeket minimum 3, maximum 7 főből álló bíráló munkacsoport rangsorolja jászberényi munkahely, illetve egyéb szempontok – különösen a megfogalmazott szakember igények, szakképzettség, megszerzett vagy megszerezni kívánt diploma – alapján és tesz ajánlást a polgármesternek.


(3) [38] [39]A bíráló munkacsoport tagjait a polgármester kéri fel a Képviselő-testület tagjai – különösen a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke -, a Jászberényi Gazdasági Tanács, a Jászsági Menedzser Klub, a Szent Erzsébet Kórház, a szakmai kamarák, a munkáltatói érdekképviseleti és egyéb érintett szervezetek tagjai közül. A beérkezett kérelmekről a polgármester 30 napon belül határozatban dönt.

 (4) A döntésnek megfelelő támogatási szerződéseket a támogatásban részesítettekkel az Önkormányzat képviseletében a polgármester köti meg.


(5)[40] Vásárlás esetén a támogatásként nyújtott összeg az adásvételi előszerződésben vagy adásvételi szerződésben (a továbbiakban együtt: adásvételi szerződésben) rögzített vételár 30 %-át nem haladhatja meg. Építés esetén a támogatási összeg a tervezői költségbecslés 30 %-át nem haladhatja meg. A támogatási összeg számításánál a kérelmező által megszerzendő tulajdoni illetőséget kell alapul venni.


4. §


(1) [41] [42][43]támogatás odaítélése esetén az Önkormányzat javára a megvásárolt vagy épített lakásra a támogatás mértékéig az 1. § (2) bekezdés illetve a 2. § szerinti időtartamra jelzálogjogot és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.


(2) [44]Ha a támogatott a vásárolt, vagy épített lakóingatlan elidegenítését követően legalább azonos, vagy magasabb értékű lakóingatlant kíván építeni vagy vásárolni Jászberény város közigazgatási területén, úgy a polgármester a támogatott kérelmére hozzájárulhat a korábbi ingatlan tehermentesítéséhez, feltéve, hogy a még fennálló tartozás visszafizetésére a támogatott megfelelő biztosítékot nyújt. A polgármester elbírálja a támogatással érintett ingatlanra az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom esetén további terhek ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmeket.


(3) [45] Amennyiben a támogatásban részesült házastársaknak, vagy élettársaknak a közösen megszerzett ingatlanra vonatkozó közös tulajdona megszűnik, az ennek alapjául szolgáló okiratot 30 napon belül kötelesek a támogatási szerződés módosítása érdekében a polgármesterhez benyújtani.

(4) A támogatott a támogatás még fennálló összegét a törlesztési idő lejárta előtt egy összegben, kamatmentesen visszafizetheti. A polgármester ezt követően kiadja a jelzálogjoggal biztosított követelés megszűntéről szóló ingatlan‑nyilvántartási átvezetésre alkalmas okiratot.


(5) [46] Az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog, és elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, ranghelyének megváltoztatásához, másik helybeni ingatlanra történő átterheléséhez való hozzájárulás tárgyában a polgármester önállóan jogosult dönteni és jognyilatkozatot tenni. Nem adható meg a hozzájárulás az ingatlant terhelő jelzálogjog, és elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyének megváltoztatása iránt, ha ez a jelzálogjoggal, és elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított Önkormányzati követelés kielégítését ellehetetlenítené.


2. A támogatásból kizártak köre, valamint a támogatás egyéb feltételei


5. §[47]


(1) Az előzőekben meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható támogatás a kérelmezőknek az alábbi esetekben:

a) ha lakóingatlan megvásárlása esetén a támogatást kérő, vagy kérők Jászberény Város közigazgatási területén együttesen vagy külön-külön bármikor ½ -ed tulajdoni hányadot meghaladó lakástulajdonnal rendelkezett, rendelkeztek, rendelkeznek vagy rendelkezik, kivéve a szükséglakást és a komfort nélküli lakást,

b) az elidegenítésre kijelölt önkormányzati bérlakás megvásárlásához visszatérítendő támogatásként,

c) amennyiben korábban az első lakáshoz jutók támogatását együttesen vagy külön-külön már igénybe vették,

d) szükséglakás vagy komfort nélküli lakás vásárlásakor.


(2) Nem minősül első lakásnak a lakásépítés céljából vásárolt ingatlanon lévő, bontási szándékkal vásárolt lakóépület, amennyiben a támogatást igénylő bontási engedély iránti kérelmét az adásvételi szerződés keltétől számított 1 éven belül benyújtja.


(3) [48]Egy ingatlan vonatkozásában összesen egy jogcímen nyújtható támogatás.


(4) Az elidegenítésre kijelölt önkormányzati bérlakás megvásárlásához csak abban az esetben adható vissza nem térítendő támogatás, amennyiben az elővásárlásra jogosult vevő a lakás vételárát a szerződéskötéskor egy összegben megfizeti.


6.§


A támogatás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén adható:

a) [49]a szerződő felek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint nem minősülnek közeli hoz-zátartozóknak,

b) [50]az adásvételi szerződést, az annak aláírásától számított 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatával, és az érvényes építési engedéllyel  együtt az Irodához benyújtják.


3. A támogatás felhasználásának szabályai


7. §


(1) Aki a támogatás megszerzése érdekében valótlan adatot közöl, a támogatásra nem volt jogosult, vagy a támogatót egyéb módon megtévesztette, vagy az ingatlan tulajdonjogának bejegyzését a 6. § b) pontjában meghatározott módon nem igazolja, annak a támogatást azonnal és egy összegben, az időarányosan fennálló tőketartozás után számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kell visszafizetnie.


(2) [51]Aki az 1. és 2. §-okban, valamint a 2/C. §-ban meghatározott támogatást annak odaítélését követő 180 napon belül önhibájából nem használja fel, attól a támogatás visszavonható.


(3) Azon igénylők, akik a támogatást első lakóingatlan felépítéséhez kapták és az építkezés annak odaítélését követően meghiúsult, kötelesek az Önkormányzat által folyósított támogatást egy összegben, a Ptk.-ban meghatározott kamataival növelten visszafizetni az erre történő felszólítást követő 30 napon belül.


(4)[52] A támogatott köteles az Irodának az épület használatbavételét a hatályos jogszabályok szerint a támogatási szerződésben meghatározott időn belül igazolni.


8. §


(1) A támogatás csak az önkormányzati költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig ítélhető oda és folyósítható.


(2) A jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfelek kötelesek megfizetni.


9. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


10. §[53]


11. §


A rendelet hatályba lépését megelőzően megítélt önkormányzati támogatások esetében a polgármester elbírálja az érintett ingatlanra az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom mellett további terhek ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelmet.


11/A. §[54]


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


12. §


(1) Hatályát veszti az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 17/2011. (V. 12.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az Ör. 2. § a) pontja.
[1]

A rendelet szövegét a 25/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. augusztus 30-tól.

[2]

A 2. § (1) bekezdését módosította a 42/2012. (IX. 13.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2012. szeptember 14-től.

[3]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[4]

A rendelet szövegét a 13/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelet  1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 18-tól.

[5]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése  módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[6]

A rendelet szövegét a 13/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 18-tól.

[7]

A 2. § (3) bekezdését megállapította a 30/2013. (IX. 12.) Ör. 1. §-a. Hatályos:2013. szeptember 13-tól.

[8]

A rendelet szövegét a 19/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[9]

A rendelet szövegét a 13/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 18-tól.

[10]

A 2/A. §-t megállapította a 30/2013. (IX. 12.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[11]

A rendelet szövegét a 15/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[12]

A rendelet szövegét egy mondattal a 16/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2017. július 14-től

[13]

A rendelet szövegét a 13/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 18-tól

[14]

A rendelet szövegét a 16/2017 (VII. 13) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. július 14-től

[15]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. október 12-től

[16]

A rendelet szövegét a 15/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[17]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. október 12-től

[18]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2017. október 12-től

[19]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2017. október 12-től

[20]

A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2017. október 12-től

[21]

A rendelet szövegét a 13/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 18-tól.

[22]

A rendelet szövegét a 15/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[23]

A rendelet szövegét egy mondattla a 16/2017. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2017. július 14-től

[24]

A rendelet szövegét a 13/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 18-tól.

[25]

A rendelet szövegét a 19/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[26]

A rendelet szövegét a 16/2017 (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017.július 14-től

[27]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2) § bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[28]

A rendelet szövegét a 16/2017 (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. július 14-től

[29]

A rendelet szövegét a 13/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 18-tól.

[30]

A rendelet szövegét a 15/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[31]

A rendelet szövegét a 19/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[32]

A rendelet szövegét a 16/2017 (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) módosította. Hatályos: 2017. július 14-től

[33]

A rendelet szövegét a 20/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. szeptember 14-től.

[34]

A rendelet szövegét a 16/2017 (VII. 13) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. július 14-től

[35]

A rendelet szövegét a 13/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 18-tól.

[36]

A 3. § (2) bekezdését módosította a 30/2013. (IX. 12.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[37]

A rendelet szövegét a 19/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[38]

A 3. § (3) bekezdését módosította a 30/2013. (IX. 12.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[39]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[40]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[41]

A 4. § (1) bekezdését módosította a 33/2012. (VII. 12.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2012. július 13-tól.

[42]

A 4. § (1) bekezdését módosította a 30/2013. (IX. 12.) Ör. 5. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[43]

A rendelet szövegét a 15/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[44]

A 4. § (2) bekezdését módosította a 30/2013. (IX. 12.) Ör. 6. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[45]

A 4. § (3) bekezdését módosította a 42/2012. (IX. 13.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2012. szeptember 14-től.

[46]

A 4. § (5) bekezdését módosította a 29/2012. (VI. 14.) Ör. 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2012. június 15-től.

[47]

Az 5. §-t módosította a 42/2012. (IX. 13.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2012. szeptember 14-től.

[48]

Az 5. § (3) bekezdését módosította a 30/2013. (IX. 12.) Ör. 7. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[49]

A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

[50]

A 6. § b) pontját módosította a 29/2012. (VI. 14.) Ör. 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2012. június 15-től.

[51]

A rendelet szövegét a 15/2016. (VI. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. június 10-től

[52]

A rendelet szövegét a 19/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[53]

A 10. §-t hatályon kívül helyezte a 29/2012. (VI. 14.) Ör. 7. § 2. pontja. Hatályos: 2012. június 15-től.

[54]

A 11/A. §-t megállapította a 35/2013. (IX. 12.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!