nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (X.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-03 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (X.2.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás rendjéről

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet célja a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) A rendelet tárgyi hatálya Meződ közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóira, kezelőire) terjed ki.

(3) A település közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


2. Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti földterület.

b) Közterület elnevezése: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév, amely név a közterületek megjelölésére, a földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, továbbá emléket állít, hagyományt őriz.

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


3. A közterületek elnevezésének szabályai


3. §


(1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént, illetve nem kell nevet adni a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutaknak.

(3) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(4) A közterület elnevezésének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


4. §


(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.


5. §


(1) A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a helytörténeti kutatások eredményeire, a nemzetiségi és etnikai viszonyokra és a földrajzi környezetre.

(2) Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket az emlékállító utcanevekkel szemben.


6. §


(1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 10 év múltán kerülhet sor.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez.

(3) A közterület utótagja a közterület jellege szerint határozandó meg.


7. §


(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester, a képviselő-testület bizottsága, a helyi önkormányzat képviselője, a településen lakcímmel rendelkező természetes személy vagy a településen ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban írásban benyújtott észrevételeket a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(3) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az illetékes kormányhivatalt, járási hivatalt, földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, mentőállomást és a közmű-szolgáltatókat.


8. §


(1) A közterület elnevezését tartalmazó táblát (a továbbiakban: közterület név tábla) épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten jól látható helyen, a közúti és gyalogosforgalmat nem akadályozó módon kell elhelyezni.
(2) A közterület név táblák elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik az egységes településkép kialakítása érdekében.


3. Házszámozás


9. §


(1) A házszám az ingatlanoknak a vele érintkező közterületen belül megállapított sorszáma. Ha egy ingatlan több közterülettel érintkezik, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat (gyalogos bejárat) található.

(2) Az ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az adott közterületen nem ismétlődő házszám tartozik.

(3) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva.


10. §


A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) Az utcák házszámai mindig a település központjától, vagy indokolt esetben valamelyik országos közúttól kifelé haladva növekedjenek, zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni,

b) a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a számok folyamatosan emelkednek a közterülethez tartozó utolsó ingatlanig.

c) Új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a jobb oldalon a páros, bal oldalon a páratlan számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a számozás folyamatosan emelkedik.

d) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik.

e) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből A, B, C, D, stb. alátörést kap,

f) a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok eredeti sorszámai  összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni.

g) A házszámokat az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint, a helyrajzi számok és azok megosztásának figyelembevételével kell megállapítani.

h) Amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás vagy más önálló rendeltetési egység található, úgy azok az épületek számot, illetve a lakások ajtószámot kapnak.

i) Az egyéb belterületi és külterületi ingatlanok azonosítása helyrajzi számmal is történhet.


11. §


A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg. Ekkor törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.


4. Záró rendelkezések


12. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított és kihelyezett házszámok és közterület elnevezések – azok megváltoztatásának szükségességéig – továbbra is érvényben maradnak.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!