nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Nikla Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3],[4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


395.468.066,- Ft bevétellel, és 395.468.066,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

             - önkormányzatok költségvetési támogatása                       72.120.524,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                        71.131.539,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                         14.362.006,- Ft

- működési bevételek                                                             7.840.058,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                   900.000,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                         67.965.193,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                   15.179.975,- Ft

- dologi kiadás                                                                     47.719.000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                9.387.500,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           7.261.500,- Ft

- általános tartalék                                                                 8.666.573,- Ft
- ingatlan értékesítés bevétele                                            12.523.000,- Ft

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        4.997.990,- Ft

- felhalmozási célú támogatások bevétele                        192.314.000,- Ft


- beruházási kiadások                                                      141.394.741,- Ft

- felújítási kiadások                                                             70.000.000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2)[5] Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete, bevételeit pedig e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[6] A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2017. február 14.
             Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                   jegyzőZáradék:


A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.Nikla, 2017. február 15.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2017. április 12.


                                                                                                        Hajdu Szabina

                                                                                                               jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2017. augusztus 23.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2017. november 29.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2018. május 30.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


[1]

A 6/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. árpilis 13. napjától.

[2]

A 13/2017. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 24. napjától.

[3]

A 18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. november 30. napjától.

[4]

A 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 31. napjától.

[5]

A 6/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 13. napjától.

[6]

A 18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. november 30. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet
26.4 KB
5. melléklet
10.8 KB
6. melléklet
12.74 KB
1. melléklet
15.33 KB
2. melléklet
14.99 KB
3. melléklet
11.39 KB
7. melléklet
11.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!