nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hatályos:2014-06-26 -tól
Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásának, átvételének rendjéről

Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásának, átvételének rendjéről


Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet hatálya


Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülről kapott vagy oda átadott forrás átvételére illetve átadására.2. §

A támogatás kezelése


(1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve államháztartáson kívülről származó támogatásait a célnak megfelelően, az önkormányzat költségvetési főszámlája alatt nyitott elkülönített számlán kell nyilvántartani, kezelni.

(2) Az államháztartáson kívülről érkezett támogatásokról, annak felhasználásáról az éves beszámolóval egyidejűleg a Képviselő–testületet tájékoztatni kell.

(3) Az államháztartáson kívülről érkezett támogatások szabály-, cél- és jogszerű felhasználását a Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal felelős szervezeti egysége vizsgálja.


3. §

A továbbutalandó támogatások


(1)Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott feladatok teljesítése érdekében, az elkülönített számlára érkezett államháztartáson kívüli támogatásokat a támogatási okiratban meghatározott végső kedvezményezett részére, az okiratban meghatározott módon tovább kell utalni.

(2) A továbbutalandó, államháztartáson kívülről származó támogatások vonatkozásában a rendelet 2.§ (2) és (3) bekezdéseit alkalmazni kell.4. §

A támogatás átvétele


(1) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a polgármester dönt, amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről, - amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent -, a Képviselő-testület dönt.
                            5. §


(1) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről az intézményvezető dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára nem indokol többlet pénzügyi támogatást.

(2) Államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről, - amennyiben annak átvétele az önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent -, a Képviselő-testület dönt.


6.§


A továbbutalandó, államháztartáson kívülről származó támogatások átvételéről a polgármester dönt.


7. §

                                                            

Támogatás átadása


(1) Az államháztartáson kívülre forrás átadásáról a polgármester dönt 50 e Ft értékhatárig.

(2) Az államháztartáson kívülre forrás átadásáról 50 e Ft felett a Képviselő-testület dönt.                                                                                     8. §


Támogatás átadásának kezdeményezése


(1) Támogatás átadását kezdeményezheti: a polgármester, önkormányzati képviselő, vagy írásban maga az egyesület, magánszemély, civil vagy egyéb szervezet a támogatás céljának megjelölésével. 

(2) Több jelölt esetén a támogatás odaítélése pályázat útján is eldönthető. Ez esetben a támogatás odaítélésének részletes szabályait a pályázati kiírásban kell közzétenni és legalább a helyben szokásos módon meg kell hirdetni.                         9. §


Támogatási szerződés


(1)Az államháztartáson kívüli források átadásának, átvételének tárgyában megállapodást kell kötni. A támogatási megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia:

  1. önkormányzat neve, címe, adószáma, számlaszáma,  
  2. támogató/támogatott neve, címe, adószáma, számlaszáma,
  3. támogató/támogatott képviselőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefon, fax, e-mail cím),
  4. támogatott tevékenység, program, rendezvény, cél meghatározása,
  5. támogatás összege és felhasználásának módja,
  6. utalást a támogatás továbbutalására,
  7. ugyanarra a célra, rendezvényre igényelt, vagy kapott egyéb források megjelölése,
  8. az elszámolási kötelezettséget, annak módját, határidejét,
  9. önkormányzati hivatal részéről a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult aláírása, keltezéssel,


10. §


Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről


(1)A támogatási megállapodásban foglalt időpontig az átvett forrás felhasználásáról bizonylatokkal, vagy bizonylatokat helyettesítő okmányokkal tételesen el kell számolni.

(2)Az elszámolás helytállóságát az önkormányzati hivatal ellenőrzi.


11. §


A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása


(1)Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik, hogy az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel, továbbá az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(3) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(4) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.


12. §


Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Szőllősi Tiborné sk.                                                     Baloghné dr. Andel Zsuzsanna sk.

 polgármester                                                                                     jegyző

Kihirdetés napja: 2014. június 25.

                   

                       

                                                           Baloghné dr. Andel Zsuzsanna sk.

jegy


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!