nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 11/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-17 -tól
Orosztony község képviselő testületének 11/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete
Orosztony község képviselő testületének 11/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtandó szociális támogatásokról szóló 7/2006. (VII.13.) önk. rendelet módosításáról


Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2015. (IX.16.) önk. rendelettel, az 5/2015.(IV.15.) önk. rendelettel, a 2/2015.(II.27.) önk. rendelettel, az 5/2014. (V.13.) önk. rendelettel,

a 14/2013. (XII.19.) önk. rend., a 3/2012. (II.9) önk. rend., a 7/2011. (VIII.29.) önk. rend., a 2/2011. (II.28.) önk. rendelettel, és a 4/2009.(IV.29.) számú rendelettel módosított

7/2006.(VII.13.) sz. rendelete


a pénzbeli és természetben nyújtandó szociális támogatásokról


EGYSÉGES SZERKEZETBEN

(a legutóbbi  módosítások  dőlt betűvel jelölve)Orosztony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 1.§. (2) bekezdésében, a 26.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakosság szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében a helyi sajátosságok figyelembevételével az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotta:I. FEJEZET


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1.§


(1) E rendelet célja, hogy az egyénnek és családjának megélhetési gondjai könnyítéséhez a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a támogatásra való jogosultság feltételeit.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célra tekintettel a rendelet meghatározza a pénzbeli, a természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások egyes formáinak Sztv-ben nem szabályozott feltételeit, a szociális rászorultságot, valamint az ellátások iránti igények benyújtásának, elbírálásának, folyósításának és ellenőrzésének szabályait. Ha az önkormányzati rendelet nem tartalmaz eltérő rendelkezéseket az Sztv-t és a végrehajtási jogszabályait kell alkalmazni.


 (3)[1] A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos Sztv. szerinti hatáskörök a Rendeletben:


      a)[2] Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat- és

          hatáskörök közül a rendkívüli települési támogatás, a háztartási szennyvíz elszállítási támogatás a köztemetés és a temetési célú települési támogatás a polgármester,


     b) a havi rendszerességgel adható települési támogatások megállapítása a jegyző hatáskörébe tartozik.A rendelet hatálya


2.§[3]


 A rendelet hatálya kiterjed a Sztv. 7.§. (1) bekezdésében foglalt kivétellel az önkormányzat illetékességi területén élő

a.) lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b.) az Sztv. 3.§. (1) bekezdés b-d. pontjában, a (2) és (3) bekezdésében meghatározott

személyekre.II. FEJEZET


Eljárási rendelkezések


3.§


(1) Az egyes szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet a Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal Orosztonyi Kirendeltségéhez 8744 Orosztony, Szent Imre u.1.[4] (továbbiakban: Hivatal), kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők személyes adatait.

(3) A kérelmező köteles együttműködni a Hivatallal a szociális és anyagi helyzetének feltárásában.

(4) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a közös háztartásban élők vagyoni viszonyairól nyilatkozni (63/2006.(III.27.) sz. Kormányrendelet szerint), illetve azokat igazolni.

(5) A kérelemhez csatolni kell: a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat, továbbá mindazokat az iratokat, amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek (pl.: számlák).

(6) A jövedelemigazolásnak rendszeresen mérhető jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelemnél pedig 12 hónap nettó átlagát kell tartalmaznia. Havi rendszeres jövedelmeket okmánnyal (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.) kell igazolni. Egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát, illetve az APEH által kiadott igazolást kell elfogadni.


4.§


(1)  A kérelem alapján a Hivatal a szükséges eljárást lefolytatja, az ügyet döntésre előkészíti, szükség esetén környezettanulmányt készít.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az életkörülmények az eljáró hatóság előtt ismertek és nem feltételezhető azokban lényeges változás.

(3) A kérelmet a rendelet 1.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint, továbbá az Sztv-ben meghatározott hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület, a polgármester, illetve a jegyző[5] bírálja el.

(4) A megállapított pénzbeli támogatások kifizetéséről – egyedi határozat alapján a Hivatal gondoskodik, pénztári kifizetés, vagy lakossági folyószámlára utalás formájában.

Gondoskodik továbbá az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok ellátásáról.

(5) A rendszeresen fizetendő pénzbeli ellátások utólag, tárgyhót követő hó 5. napjáig, a Hivatal házipénztárában, jegyzék alapján, vagy folyószámlára utalás formájában kerülnek kifizetésre.

(6) A köztemetés költségeit, a temetési segélyt, a rendkívüli átmeneti segélyt a határozat jogerőre emelkedését követő 3 napon belül ki kell fizetni.

(7) A támogatásban részesülő a támogatásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények változását 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalban[6]. A támogatást – amennyiben arra a támogatott nem jogosult – a szociális törvényben, valamint a 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben leírtak szerint kell elbírálni.

(8) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17.§-át kell alkalmazni.

(9) E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) rendelkezéseit az Sztv. és végrehajtási rendeleteiben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(10) Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások formái:

- pénzbeli szociális ellátások,

- a természetben nyújtott szociális ellátások,

- a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások.


(11) E rendeletben használt fogalmak értelmezése során az Sztv. 4.§-ában foglalt meghatározásokat kell alkalmazni.


III. FEJEZETPénzbeli szociális ellátások


5. §[7]


 1. Az önkormányzat által adható, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások formái:


 1. Települési támogatás

aa) Rendkívüli települési támogatás

ab) Temetési célú települési támogatás

ac)[8]Háztartási szennyvíz elszállítási támogatás

ad)[9]Tűzifa vásárlási támogatás


 1. Havi rendszerességgel nyújtható települési támogatás

ba) Lakhatási támogatás

bb) Ápolási támogatás

bc) Gyógyszerköltség támogatás A támogatások közös szabályai


6.§


A rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének a feltétele, hogy a kérelmező együttműködjön a Hivatallal.


Időskorúak járadéka[10]


7.§[11]Aktív korúak ellátása[12]

Rendszeres szociális segély[13]


8.§[14]


9.§[15]

           


Lakásfenntartási támogatás[16]

                                                          

10.§[17]


Ápolási díj[18]


11.§[19]Települési támogatás[20]


12.§[21](1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható: 


 1. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, önmaga, illetve családja megélhetéséről más módon gondoskodni nem tudó, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen betegség, elemi kár – miatt anyagi segítségre szoruló, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére települési támogatás adható.
 2. Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek létfenntartása, megélhetése, – személyében, vagyoni helyzetében, életkörülményeiben időszakosan fennálló, illetve rendkívüli ok miatt –, veszélyeztetve van és helyzetének javítása más módon nem biztosítható.

c) A települési támogatás létfenntartásra, továbbá gyógyszer-támogatásként, az egészségbiztosítás által nem, vagy részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, illetve egyéb alkalmanként jelentkező többletkiadások – betegség, elemi kár, stb. – részbeni vagy teljes fedezésére adható.


d)[22] A települési támogatás háztartási szennyvíz elszállítási támogatásként a lakosságot terhelő közszolgáltatási díj csökkentése céljából adható, amelynek összege alkalmanként 10.000,- Ft. A kérelemhez a közszolgáltató által kiállított készpénzfizetési számlát mellékelni kell.

e) [23]Tűzifa vásárlási támogatás azoknak a nyugdíjasoknak, nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek, valamint rászoruló családoknak adható, akik koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt rászorulók és Orosztony községben bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a településen élnek.

A tűzifa vásárlási támogatás összege évente legfeljebb egy alkalommal adható. Azok a nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők, akik házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, személyenként 10.000,- Ft, az egyedül élő nyugdíjasok vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők 20.000,- Ft, a rászoruló családok pedig maximum 20.000,- Ft tűzifa vásárlási támogatásban részesülhetnek.

A támogatás erre vonatkozó kérelem benyújtása nélkül, hivatalból is adható.(2) A települési támogatás iránti kérelmet a rászoruló személy terjeszti elő, de a támogatás hivatalból is megállapítható.


(3)Rendkívüli települési támogatásban azt a személyt lehet részesíteni, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át és a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élők életkörülményei indokolják.


(4) A rendkívüli települési támogatás összege családonként egy alkalommal nem lehet kevesebb 2.000,- Ft-nál és a 15.§ (2) bekezdésében foglalt kivételtől eltekintve nem lehet magasabb 10.000,- Ft-nál.


(5) A rendkívüli települési támogatás folyósítása készpénzben történhet.   


(6) A rendkívüli települési támogatás egy főre jutó mértéke éves szinten – kivéve a háztartási szennyvíz elszállítási támogatást -, a 20.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. [24]                                                           13. §[25] 1. A települési támogatás legfeljebb 6 hónap időtartamra havi rendszerességgel is megállapítható, amennyiben a kérelmezőa) lakhatási költségei,

b) közeli hozzátartozó ápolása,

c) gyógyszerkiadásai indokolják. 1.  A havi rendszerességgel megállapított lakhatási támogatás összege legfeljebb 5000,- Ft/ hó, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő esetén annak 200 %-át.


 1. A lakhatási kiadásokat a fogyasztási helyre szóló számlákkal kell igazolni és az ott életvitelszerűen lakó kérelmező részére kell kifizetni.


 1. A lakhatási támogatás megállapítására való jogosultságának feltétele, hogy a lakókörnyezete rendezett legyen. A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a lakhatási támogatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat


a)  tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,

b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,

c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá

d) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról megfelelően gondoskodik.


 1. A jegyző a lakhatási támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 10 napon belül, illetve a támogatás folyósítása során szükség szerint helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.


 1. Ha a lakókörnyezet a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 5

napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.


 1. Aki a lakókörnyezete rendezettségét a felhívás ellenére a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak a lakhatási támogatás nem állapítható meg, illetve a folyósított lakhatási támogatást meg kell szüntetni.  1. A havi rendszerességgel megállapított gyógyszer támogatás annak adható, aki közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, összege legfeljebb 5.000,- Ft/ hó, amennyiben a kérelmező igazolt havi gyógyszerköltsége a 6.000,- Ft-ot meghaladja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő esetén annak 250 %-át.


 1. A havi rendszerességgel megállapított ápolási díj összege 28.500,- Ft/ hó.


 1. Az ápolási díj megállapításának feltétele a kérelmező nyilatkozta, hogy nem folytat keresőtevékenységet és nem részesül rendszeres pénzellátásban, továbbá, hogy az ápolt személlyel életvitelszerűen egy háztartásban él. Az ápolás szükségességét a háziorvos által kiállított szakvélemény igazolja.


 1. Ha a kérelmező a gondozási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő módon  tesz eleget, a jegyző az ellátást megszünteti.


                                                                       13/A.§


 1. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési segély összege 15.000,- Ft.[26]


 1. Az (1) bekezdésben foglalt céllal adott települési támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át.”14.§[27]


15.§


(1) Különös méltánylást érdemlő esetben, úgymint:

a) többes, (iker)szülés,

b) hirtelen haláleset,

c) lakást ért elemi csapás,

a döntést hozó a 13.§ (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet, de ezt a határozatban külön indokolni kell.

(2) Különösen méltánylást érdemlő esetben – a 12.§ (6)[28] bekezdésétől eltérően – 40.000,- Ft-ig terjedhet az települési támogatás összege.16.§[29]


17.§[30]


18.§[31]


IV. FEJEZET


Természetben nyújtott szociális ellátások


Köztemetés


 1. §[32]


(1) Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó vagy az elhalt eltérő rendelkezése esetén a legolcsóbb testtemetés rendelhető el.


(2) A Szt. 48. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy:


 1. aki egyedülálló, és havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át, vagy
 2. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét,

feltéve, hogy az eltemettetésre köteles személy, illetve családja nem rendelkezik vagyonnal.


(3)A köztemetéssel kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.[33]Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság


21.§[34]


V. FEJEZET


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


Általános rendelkezések


22.§


(1) Az önkormányzat az alapellátás körébe tartozó ellátások, szolgáltatások közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást biztosítja.

(2) A családsegítő szolgáltatást Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ látja el.

(3) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételét a polgármester engedélyezi.

(4) Nem nyújtható személyes gondoskodás annak a felnőttnek,

- akinek ellátása családon belül megoldható,

- aki kereső tevékenységet folytat.Étkeztetés


23.§


(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

- koruk,

- egészségi állapotuk,

- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

- szenvedélybetegségük, vagy

- hajléktalanságuk miatt.

(2) a) Kor miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha nyugdíjas ill.

           nyugdíjszerű ellátásban, járadékban részesül.

       b)Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a

           háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes

           biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen

           legyengült, fekvőbeteg, stb.

      c) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki

           szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a

           háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes

           biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: testi

           fogyatékosság, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot miatt.

(3)    A szociális étkeztetés (ebéd) térítési díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az étkezést az önkormányzat az óvoda épületében működő konyha üzemeltetésével biztosítja.

(5) Az étkeztetés igénybevétele esetén a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról.

Amennyiben a jogosult erre nem képes, (pl. mozgáskorlátozott, beteg, stb.) egyedi elbírálás alapján az önkormányzat alkalmazásában álló személy gondoskodik az étel jogosult részére történő szállításáról. Ez utóbbi esetben az igénylők éthordót kötelesek biztosítani.


(6) Megszűnik az étkeztetés, ha:

a) a jogosult meghal,

b) arról a jogosult lemond,

c) arról a hozzátartozó vagy más, arra köteles személy gondoskodik,

d) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn.

(7) A jövedelem vizsgálat során az Sztv. 119/C.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.
Házi segítségnyújtás


24.§(1) Az Sztv. 63.§-ában meghatározott személyek részére az önkormányzat házi segítségnyújtást biztosít.

(2) A házi segítségnyújtás keretében igény szerint gondoskodni kell a jogosult:

- környezetének tisztántartásáról,

- orvosi ellátásának igénybevételéről,

- személyes tisztaságának biztosításáról,

- létfenntartását biztosító teendőkről (pl.: bevásárlás, étel házhozszállítás, stb.)

(3) A házi segítségnyújtás megszűnik, ha:

- a jogosult meghal,

- arról a jogosult lemond,

- arról a hozzátartozó vagy más, arra köteles személy gondoskodik.

(4) A házi segítségnyújtás igénybevétele térítésmentes.

(5) A jövedelem vizsgálat során az Sztv. 119/C. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
Falugondnoki szolgálat


25.§


(1) A falugondnoki szolgáltatás célja a település részbeni intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az egyes közszolgáltatáshoz és alapszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek segítése.

(2) A szolgálat közreműködhet a szociális étkeztetés biztosításában.

(3) A falugondnoki szolgálat részletes feladatait a polgármester határozza meg.


Térítési díjak


26.§


(1) Orosztony községben a szociális étkezés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

(2) A szociális étkezésért fizetendő térítési díj mértéke az ellátást igénybevevő személy jövedelmétől függ. A fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át. A jövedelemhatárokat és a fizetendő díj egy napra eső mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az ellátásért fizetendő térítési díjat a képviselő-testület minden évben felülvizsgálja. A megállapított új térítési díjat a megállapítást követő hó 1. napjától kell alkalmazni.


27.§


(1) Térítési díj fizetésére kötelezett:

a) az ellátást igénybevevő, vagy

b) a jogosult tartására, gondozására köteles személy.

(2) Amennyiben az ellátására jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, úgy a térítési díj fizetésére a tartást, gondozást vállaló köteles. Az esetben a fizetendő térítési díj a képviselő-testület által szociális étkeztetésre megállapított legmagasabb térítési díjjal azonos összeg.VI. FEJEZET


Záró rendelkezések


28.§


(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik Orosztony Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtandó szociális támogatásokról szóló 7/2006.(VII.13.) sz. rendeletet módosító 2/2007.(II.21.) és az 5/2008.(V.09.) számú rendeletek.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Orosztony, 2009. április 22.Vercz Károly sk.                                               Torma László sk.

polgármester                                                        mb.körjegyző Rendelet kihirdetve:

Orosztony, 2009. április 29.Torma László sk.

mb. körjegyző[1]

Megállapította: 14/2013.(XII.19.) önk. rend. 1.§. Hatályos 2014.01.1-től.

[2]

Megállapította:  5/2015.(IV.15.) önk.rend. 1.§. Hatályos: 2015.04.16-tól, de a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

[3]

Megállapította: 4/2009. (IV.29.) sz. rendelet 1. §. Hatályos: 2009. V.1-től.

[4]

Módosította: 14/2013.(XII.19.) önk. rend. 2.§. Hatályos 2014.I.1-től.

[5]

Módosította: 14/2013.(XII.19.) önk. rend. 3.§. Hatályos 2014.I.1-től.

[6]

Módosította: 14/2013.(XII.19.) önk. rend. 3.§. Hatályos 2014.I.1-től.

[7]

Módosította: 2/2015.(II.27.) önk. rend.14.§. Hatályos 2015.03.01-től.

[8]

Kiegészítette:  5/2015.(IV.15.) önk.rend. 2.§. Hatályos: 2015.04.16-tól, de a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

[9]

Kiegészítette a 11/2015. (IX.16.) önk. rend. 1. §. Hatályos 2015. 09.17-től.

[10]

Hatályon kívül helyezte: 14/2013.(XII.19.) önk. rend. 12.§ (2). Hatálytalan: 2014.I.1-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte: 14/2013.(XII.19.) önk. rend. 12.§ (2). Hatálytalan: 2014.I.1-től.

[12]

Hatályon kívül: 2/2015.(II.27.) önk. rend. Hatálytalan 2015.03.01-től.

[13]

Hatályon kívül : 2/2015.(II.27.) önk. rend.14.§. Hatálytalan 2015.03.01-től.

[14]

Megállapította: 4/2009.(IV.29.) sz. rend. 1.§. Hatályos: 2009.IV.30-tól.

[15]

Hatályon kívül:2/2015.(II.27.) önk. rend.14.§. Hatálytalan 2015.03.01-től..

[16]

Hatályon kívül : 2/2015.(II.27.) önk. rend.14.§. Hatálytalan: 2015.03.01-től.

[17]

Hatályon kívül helyezte: 7/2011. (VIII.29.) önk. rend.1.§. Hatálytalan: 2011. IX.1-től. 

[18]

Hatályon kívül: 2/2015.(II.27.) önk. rend.14.§. Hatálytalan: 2015.03.01-től.

[19]

Hatályon kívül: 2/2015.(II.27.) önk. rend. Hatálytalan: 2015. 03.01-től

[20]

Megállapította: : 2/2015.(II.27.) önk. rend.14.§. Hatályos 2015.03.01-től.

[21]

Módosította: 2/2015.(II.27.) önk. rend. Hatályos: 2015. 03.01-től

[22]

Kiegészítette: 5/2015.(IV.15.) önk. rend. Hatályos: 2015. 04.16-tól, de a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

[23]

Kiegészítette a 11/2015. (IX.16.) önk. rend. 2. §. Hatályos 2015. 09.17-től.


[24]

Módosította: 5/2015.(IV.15.) önk. rend. Hatályos: 2015. 04.16-tól, de a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

[25]

Módosította: 2/2015.(II.27.) önk. rend. Hatályos: 2015. 03.01-től

[26]

Módosította: 2/2015.(II.27.) önk. rend. Hatályos: 2015. 03.01-től

[27]

Hatályos: 2/2015.(II.27.) önk. rend. Hatálytalan: 2015. 03.01-től

[28]

Módosította: 2/2015.(II.27.) önk. rend. Hatályos: 2015. 03.01-től .

[29]

Módosította: 2/2015.(II.27.) önk. rend. Hatályos: 2015. 03.01-től

[30]

Hatályon kívül helyezte: 14/2013.(XII.19.) önk. rend. 12.§ (2). Hatálytalan: 2014.I.1-től.

[31]

Hatályon kívül helyezte: 14/2013.(XII.19.) önk. rend. 12.§ (2). Hatálytalan: 2014.I.1-től.

[32]

Megállapította: 3/2012. (II. 9.) önk. rend. 1. §. Hatályos: 2013.II.10-től

[33]

Módosította: 2/2015.(II.27.) önk. rend. Hatályos: 2015. 03.01-től

[34]

Hatályon kívül helyezte: 14/2013.(XII.19.) önk. rend. 12.§ (2). Hatálytalan: 2014.I.1-től.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!