nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-30 - 2016-05-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairólSzabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, és a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletének 2.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a

– a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:1.A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1.§ (1) A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen a központi költségvetés szociális tüzelőanyag, ezen belül keménylombos tűzifa vásárlásához támogatást biztosított Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat számára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki

  1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában részesül, vagy
  2. az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy
  3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti települési támogatásban (ápolási támogatás, családvédelmi támogatás, gyógyszertámogatás) részesül, vagy
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
  5. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
  6. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

(2) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez a 2.§ (1) bekezdés a), b), c) és d) pont szerinti kérelmező.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


3. A támogatás igénylésének menete


4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2016. február 12. napjáig lehet benyújtani a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalnál.

(3) A kérelmek elbírálása a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2016. február 15. napjáig dönt.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 q tűzifa biztosítható.

(5) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállítatásáról.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára 38 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására megállapított 675.640,-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 88.900,-Ft saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


4. Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. május 31. napján hatályát veszti.
            Polyák István Vilmos                                                        Némethné dr. Jenei Éva

                   polgármester                                                                              jegyző

Záradék:


A rendeletet-tervezetet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. október 15. napjától 2015.október 26. napjáig társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.

A rendelet-tervezet ellen bejelentés, észrevétel nem volt.

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015.október 29-én kifüggesztéssel kihirdettem.Némethné dr. Jenei Éva

                jegyző


1. melléklet a 22/2015 (X.29.) önkormányzati rendelethez


KérelemNév: ........................................................................................

Születési név:............................................................................

Születési hely, idő:....................................................................

Anyja neve:..............................................................................

TAJ-szám:................................................................................

Lakcím:....................................................................................

kérem, hogy részemre Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 22/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

A támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma:........................................................................

b) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma: …………

c) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti települési támogatásban (ápolási támogatás, családvédelmi támogatás, gyógyszertámogatás) részesülök, a megállapító határozat száma: ...................................

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat száma:...........................................................................................................................................................

e) 3 vagy annál több gyermeket nevelek, gyermekeim adatai:

  1. Név. ................................................................ Szül.idő....................................................................................
  2. Név. ................................................................ Szül.idő....................................................................................
  3. Név. ................................................................ Szül.idő....................................................................................
  4. Név. ................................................................ Szül.idő•.............................................................

f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok.

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Az a) és b) pont szerinti megállapító határozat másolatát a kérelemhez csatolni kell.

Szabadbattyán, ………………………………………….

……………………………………

kérelmező


2. melléklet a 22/2015. (X.29.) önkormányzati rendelethezÁTVÉTELI ELISMERVÉNYNév: ………………………………………………………………………..


Lakcím: ……………………………………………………………………


szám alatti lakos Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatától a részemre a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság által a ………………… számú határozat alapján megállapított természetbeni juttatást – ……. q (………. erdei m3) tűzifát a mai napon átvettem.Szabadbattyán, ………………………………………………………………………

aláírásMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!