nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-25 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete
a telekadóról szóló 20/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2014.( III.25.)  önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 20/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában  meghatározott  feladatkörében elvárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével -  következőket rendeli el:


1.§ Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a telekadóról szóló 20/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: Alaprendelet) 2.§ b) pontja helyébe  a következő rendelkezés lép:

„2.§ b) a magánszemély tulajdonában lévő telek jogerős építési engedély kiadását követő év január 1. napjától 4 év időtartamra.”


2.§ Az Alaprendelet 2.§ c) pontja helyébe  a következő rendelkezés lép:

„2.§ c) nem vállalkozó magánszemély tulajdonában lévő telek 5.000 m2 nagyságig.”


3.§ Az Alaprendelet 2.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

      „2.§ d) a nem vállalkozó magánszemély tulajdonában lévő telek a belterületbe  

       csatolást követő év január 1.napjától   4 év időtartamra


4.§ Az Alaprendelet 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ Az adó évi mértéke: 25 ,- Ft/m2/év


5.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő 3. napon hatályát veszti.

                            Mátrai Csaba                                                   Némethné Jenei Éva

                            Polgármester                                                               jegyző


Záradék

A rendeletet Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kifüggesztéssel kihirdettem.

A rendelet-tervezet 2014. február 27.   napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.

Ellene érkezett bejelentés, vélemény, észrevétel: nem   volt.

Szabadbattyán, 2014. március 25. 


Némethné Jenei Éva – jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!