nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete
a közösségi funkciójú zöld területek kezeléséről és fejlesztéséről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Jászberény Városi Önkormányzat a településkép javítása érdekében a közigazgatási területén lévő közösségi funkciójú zöld területek kezeléséhez és fejlesztéséhez – a rendeletben meghatározott feltételekkel – támogatást nyújt.

(2) A Képviselő-testület „Közösségi funkciójú zöldfelület kezelése és fejlesztési pályázati keret” című célelőirányzatot hoz létre, amelyet évente a költségvetés önálló előirányzataként határoz meg.

(3) A Jászberény Városi Önkormányzat a célelőirányzat terhére és annak mértékéig vissza nem térítendő támogatást nyújt. A vissza nem térítendő támogatás mértéke önkormányzati tulajdonú területek esetében maximum 250,- Ft/m2/év. Eszközbeszerzésre egyszeri támogatás nyújtható maximum 50.000,- Ft erejéig. Nyertes pályázóval támogatási szerződés maximum 5 évre köthető.


2. §


(1) Pályázatot csak olyan társasház, lakásszövetkezet, egyesület, adószámmal rendelkező magánszemély, vállalkozás, civil szervezet nyújthat be, amely a (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

(2) Támogatás csak olyan társasház, lakásszövetkezet, egyesület, adószámmal rendelkező magánszemély, vállalkozás, civil szervezet részére nyújtható, amelynek nincs 180 napot meghaladóan lejárt közüzemi tartozása.


3. §


(1)[1] A jelen rendelet szerint nyújtható támogatásra vonatkozó pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírására, a benyújtott pályázatok elbírálására és a célelőirányzat felosztására a városi főépítész véleménye alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) jogosult. A pályázat részletes feltételeit e rendelet keretein belül a Bizottság határozza meg.

(2) A támogatás elnyerésére évente legalább egy alkalommal kell pályázatot kiírni.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) az adott pályázatra elkülönített, rendelkezésre álló összeget,

b) a pályázható felújítási, helyreállítási munkák meghatározását,

c) a támogatás formáját, odaítélésének feltételeit, prioritásait,

d) a támogatás folyósításának feltételeit,

e) a pályázathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok felsorolását,

f) a pályázat fő bírálati szempontjait,

g) a benyújtási határidőt, valamint,

h) a pályázat elbírálási határidejét.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) Társasházak és lakásszövetkezetek esetében:

aa) 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslap másolatot

ab) a társasház érvényes alapító okiratát

ac) a társasházi közgyűlés határozatát a vissza nem térítendő támogatás igénybe vételéről

ad) a társasház, vagy a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazást

ae) a 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel fennállását igazoló okiratokat

b) Vállalkozások esetében egy nyilatkozatot, melyben a vállalkozó kijelenti, hogy:

ba) nem áll csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, és ezekkel összefüggésben bírósági eljárás sem folyik vele szemben

bb) tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel

bc) szakmai tevékenységével kapcsolatban nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított jogsértést

bd) nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; büntetőeljárás nincs folyamatban ellene

be) az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzat adóhatósága által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége nincs

bf) nincs egy évnél régebben lejárt társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége

c) Egyesületek és civil szervezetek esetében:

ca) az egyesület, vagy szervezet által kiadott a pályázati eljárásban való képviseletre és szerződéskötésre jogosító meghatalmazást

cb) egy nyilatkozatot, melyben az egyesület vagy más szervezet képviselője nyilatkozik, hogy az egyesület, vagy szervezet:

1. nem áll csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, és ezekkel összefüggésben bírósági eljárás sem folyik vele szemben

2. tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel

3. szakmai tevékenységével kapcsolatban nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított jogsértést

4. nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; büntetőeljárás nincs folyamatban ellene

5. az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzat adóhatósága által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettsége nincs

6. nincs egy évnél régebben lejárt társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége

d) Magánszemélyek esetében vállalkozói igazolvány, vagy az adószámot igazoló nyomtatvány másolatát.


4. §


A támogatás folyósítására csak támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor, melynek feltételeit a pályázati kiírás, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.


5. §


(1) Ez a rendelet 2015. június 15-én lép hatályba.

(2) [2][1]

A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

[2]

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2015. június 16-án hatályát vesztette.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!