nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-25 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete
a település hulladékgazdálkodásáról szóló 22/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

11/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete


a település hulladékgazdálkodásáról szóló 22/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35. § a)-g) pontjában,  a 39. § (2), (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével -  következőket rendeli el:


1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete a település hulladékgazdálkodásáról szóló 22/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: Alaprendelet) 2.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„2.§ (4) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására vonatkozó hatáskörét a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra átruházta.”


2.§ Az Alaprendelet az alábbi 5/A.§-szal egészül ki, azt megelőzően „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei” címmel:

„5/A.§ (1)   A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján közzé teszi.

(2)  A közszolgáltatási szerződésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

a.   a szerződő felek megnevezése, címe;

  1. a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe;
  2. a szerződés érvényessége, a változás bejelentésének kötelezettsége;
  3. a szolgáltató kötelezettségvállalása, a szolgáltatás gyakorisága;
  4. a háztartási hulladék megjelölése;
  5. a gyűjtőedény használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó kötelezettségek meghatározása;
  6. a szolgáltatási díj megállapításának alapja;
  7. a szolgáltatási díj megfizetésének módjára, határidejére vonatkozó rendelkezések;
  8. a közszolgáltatással kapcsolatos panasz kivizsgálása,
  9. a szerződéses jogviszony létrejöttére vonatkozó rendelkezések.”3.§ Az Alaprendelet 10.§ (1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ (1)  A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos - gépi ürítésre alkalmas - űrtartalmú gyűjtőedények használhatóak:

a) 60-80 literes szabványos tároló – egy-két fős háztartások, valamint a 65 év felettiek számára választható;

            b) 110-120 literes szabványos tároló – mindenki számára

                választható

            c) 240 literes szabványos tároló – mindenki számára

                választható

            d) 1100 literes szabványos tároló”


4.§ Az Alaprendelet 10.§ (6) bekezdése hatályát veszti.5.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő 3. napon  hatályát veszti.
                                  Mátrai Csaba                                                   Némethné Jenei Éva

                                  Polgármester                                                               jegyző

Záradék

A rendeletet Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kifüggesztéssel kihirdettem.

A rendelet-tervezet 2014. február 27.   napjától a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján társadalmi egyeztetésre kifüggesztettem.


Ellene érkezett bejelentés, vélemény, észrevétel: nem   volt.

Szabadbattyán, 2014. március 25. 


Némethné Jenei Éva – jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!