nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és a házszámozás rendjéről

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2015. (XI.24. ) önkormányzati rendelete


a Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és  a házszámozás rendjéről  Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


1.Általános rendelkezések


1.§  A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközség területén lévő közterületekre és ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki.2.Értelmező rendelkezések


2.§ E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet szerinti közterületnév.

3. Közterület elnevezése: az 1. pont szerinti közterületnek a földrajzi azonosításra, a tájékozódás biztosítására, emlék állítására valamint hagyomány őrzésére szolgáló egyedi megjelölése.

4. Házszám: a bel- és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma3.A közterületek elnevezésére és az elnevezés megváltoztatására vonatkozó szabályok3.§ (1) Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási belterületén minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


(2) Az újonnan létesített közterület nevét az adott ingatlan közterületként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani.


(3) Az utcák, épületek közötti szervízutakat, mezőgazdasági célú területet és a lakosságot nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.


4.§ (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni Szabadbattyán Nagyközség jellegére, hagyományaira, történelmére, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.


(2) A település közigazgatási területén több, azonos elnevezésű közterület nem lehet.


(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről,  földrajzi névről, elhelyezkedésről, valamint fogalomról lehet elnevezni.


(4) Közterület csak elhunyt személyről nevezhető el.


(5) Közterület neveként szám nem használható.


5.§ (1) A közterület elnevezése során:


 a) törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen,


b) kerülni kell az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat.


(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki


  1. a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy
  2. élete, munkássága Szabadbattyán Nagyközséghez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult Szabadbattyán Nagyközség vagy térsége fejlődéséhez vagy példaértékű lehet Szabadbattyán Nagyközség lakói számára.


(3) Ha a közterületet természetes személyről nevezik el, a teljes családi név mellett az utónév is az elnevezés részét képezi.


6.§ (1) Közterület - településrendezés, beépítés nyomán vagy egyéb módon történő - megszűnésével a közterület neve is külön döntés nélkül megszűnik. Ennek tényét a Képviselő-testület határozatával megerősíti.


(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új szakasz, külön elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


7.§ (1) A közterület nevének megállapítását, vagy elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti a polgármesterhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal. 


(2) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helytörténeti szempontból jelentős közterületneveket védetté nyilváníthatja. A védett közterületnév nem változtatható meg.8.§ A jegyző a Képviselő-testület közterület elnevezésével, valamint az elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos döntését a helyben szokásos módon közzéteszi, a változást a településrendezési tervben, valamint a vagyon-nyilvántartásában, illetőleg egyéb nyilvántartásaiban átvezeti, továbbá értesíti a területileg illetékes okmányirodát, járási hivatalt, ingatlan-nyilvántartási hatóságot, rendőrkapitányságot, postahivatalt, katasztrófavédelmi felügyelőséget, mentőállomást, valamint a közmű-szolgáltatókat.
4. Utcanévtáblák elhelyezése


9.§ (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.


(2) A közterületek névtábláit a közterület mindkét végén, illetőleg mindkét oldalán
- amennyiben a közterületen jellegénél fogva kereszteződés található, úgy a kereszteződések sarok ingatlanjainál - a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.


(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.


(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az Önkormányzat köteles gondoskodni.


10.§ Közterület elnevezése illetve elnevezésének megváltoztatása esetén névtáblákat az arról szóló képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül el kell helyezni5. A házszámozás


11.§ (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

         (2) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel arab szám.

         (3) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a jobb oldalon a páros számokból, a bal oldalon a páratlan számokból kell megszakítás nélkül a házszámot képezni. Az ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni.

         (4) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei folyamatos számozást kapnak.

         (5) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell.

12.§ (1) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.

         (2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.6.A házszámtábla elhelyezése


13.§ A házszámtáblát  az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán feltüntetni.7. Záró rendelkezések


14.§         ( 1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 6/2013. ( II.12. ) önkormányzati rendelet.                              Polyák István Vilmos                                       Némethné dr. Jenei Éva

                                  polgármester                                                        jegyzőZáradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2015. november 24. napján kihirdettem.


Némethné dr. Jenei Éva – jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!