nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-24 -tól
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


77.036.673,- Ft bevétellel, és 77.036.673,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        26.987.271,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                           8.701.344,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                            4.669.829,- Ft

- működési bevételek                                                              4.646.616,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                     790.862,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                           16.602.274,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                       2.845.286,- Ft

- dologi kiadás                                                                       19.156.742,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  2.908.500,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             9.948.376,- Ft
- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                     13.658.780,- Ft


- beruházási kiadások                                                             4.543.088,- Ft

- felújítási kiadások                                                                20.096.090,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                              20.460,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 3. melléklet, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat cofog (kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5)[3] Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 7-8. melléklet tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2018. február 13.
                                       Ősz János                                               Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                   jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. február 14. napján kihirdetésre került.Gadány, 2018. február 14.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2018. szeptember 26.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2019. május 23.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző


[1]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.

[2]

A 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 24. napjától.

[3]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
3. melléklet
10.38 KB
4. melléklet
10.54 KB
5. melléklet
21.6 KB
6. melléklet
15.03 KB
1. melléklet
16.88 KB
2. melléklet
15.74 KB
8. melléklet
12.78 KB
7. melléklet
13.58 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!