nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-04 - 2014-02-05
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésérőlSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II.04.)

önkormányzati rendelete


az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


I.fejezet


A rendelet hatálya


 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, valamint a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központra.


(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.


II. fejezet


A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg 1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi  önkormányzati szintű összesített költségvetésének


Bevételi, kiadási  főösszegét                                                501351         ezer Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                           417501 ezer Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                        13850 ezer Ft-ban


c) Működési költségvetési kiadását                                            438965 ezer Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását                                        62386 ezer Ft-ban


Költségvetésének egyenlegét                                                     - 70000 ezer Ft-ban                                                                        

állapítja meg. 1. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg: 1. Működési költségvetés bevételei                                        417501 e Ft


aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről        256284     e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel                                                          105500     e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel                                                        54865     e Ft

ad)      Működési célú átvett pénzeszköz                                         852     e Ft


b)           Felhalmozási költségvetés bevételei                                      13850 e Ft


   ba)       Felhalmozási bevételek                                                         5042 e Ft

 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       8808 e Ft


  

 1. A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés kiadásai                                                      438965 e Ft


      aa) Személyi juttatások                                                           157154 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                          41036 e Ft

      ac) Dologi kiadások                                                              167216 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                               36968 e Ft

      ae) Egyéb működési célú kiadások                                          36591 e Ft


b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                               62386 e Ft


      ba) Beruházások                                                                        24752 e Ft

      bb) Felújítások                                                                           33634 e Ft 

      bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                4000 e Ft 1. Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 70000 e Ft hiányt mutat, melyből működési többlet 157 e Ft, felhalmozási hiány 48536 e Ft, tartalékképzés miatti hiány 21621 e Ft. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható pénzmaradványából finanszírozza.
III. fejezet


     A költségvetés szerkezete 1. § (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti. 


(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.


(7) Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.


(2) Az önkormányzat 2013. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.


(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.


 1.  § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.


 1. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.


IV. fejezet


A költségvetés végrehajtásának szabályai 1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


 1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


 1. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


 1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.


 1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.


 1. §  Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet a 14. melléklet szerinti létszámban határozza meg.


 1. §  (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal  köztisztviselői 2014. évi illetményalapját  38650 Ft-ban állapítja meg.


(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2014. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:


a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,


b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.


 1. A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 54. § (2) bekezdése alapján  bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. fejezet

Záró és hatályba léptető rendelkezések 1. § A rendelet kihirdetése napján  lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.           Mátrai Csaba                                                                                                Némethné Jenei Éva

           polgármester                                                                                                           jegyző
Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2014.(02.04) napján 9 órakor kihirdettem.

A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került 2014. január 27. napjától 2014. február 3. napjáig. Észrevétel, módosító javaslat nem érkezett.Némethné Jenei Éva

jegyzőMellékletek:


 1. Címrend
 2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezett bevételei
 3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai
 4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
 5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
 7. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege
 8. Az önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
 9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2014.
 10. Finanszírozási ütemterv 2014.
 11. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség     bemutatása
 12. Közvetlen és közvetett támogatások
 13. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai
 14. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi létszámkerete


Csatolmányok

Megnevezés méret
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetéséről
78 KB
mellékletek
241 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!