nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (X.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (X.13.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy meghatározza a nevelési-oktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások napi személyi térítési díjának alapjául szolgáló intézményi térítési díjakat, és rendelkezzen ezek beszedéséről.A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya kiterjed az e rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében felsorolt szolgáltatást nyújtó intézményekre és a szolgáltatást igénybevevőkre.Az intézményi térítési díj


3. § (1) Az óvodai nevelést igénybe vevő gyermekeknek és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézmény tanulóinak gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Az egyéb étkezési díjakat – vendégebéd – e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat közigazgatási területén biztosított szociális étkeztetés számított önköltségét és intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) A házi segítségnyújtásért térítési díjat nem számol fel.4. § A térítési díjak beszedéséről az ellátást nyújtó intézmény vezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díj az ellátást nyújtó bevétele.


Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 10/2015. (IX.02.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Nikla, 2015. október 12.
              Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                       polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. október 13. napján kihirdetésre került.Nikla, 2015. október 13.                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                              jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2017. március 29.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2018. február 21.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2018. december 12.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.56 KB
2. melléklet
17.18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!