nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orosztony község képviselő testületének 7/2018 (XII.20..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-14 - 2019-06-19
Orosztony község képviselő testületének 7/2018 (XII.20..) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló

8/2006. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Orosztony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról  és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 1.§ (2) bekezdésében, valamint az 56. §, a 62. § és a 114. §- ban kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.13.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.


                                                                       1.§


A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
                                                                       6.§  1. E rendelet 2019. január 3-án lép hatályba.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


              Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna                              Szőllősi Tiborné

                             jegyző                                                          polgármester
A rendelet kihirdetve: 2018. december 20-án.Baloghné Dr. Andel Zsuzsanna

jegyző


Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

a 2/2019. (III.13.)  önk. rendelettel, a 9/2015.(VIII.11.) önk. rendelettel, az 5/2011. (VII.30.) önkormányzati rendelettel, az 5/2009.(IV.29.) számú rendelettel módosított

9/2003.(VIII.11.) számú rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről


EGYSÉGES SZERKEZETBEN

(a legutóbbi módosítások dőlt betűkkel)
Orosztony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18.§. (2) bekezdésében, a 29.§. (1) és (2) bekezdésében és a 131.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek szociális biztonsága érdekében a helyi sajátosságok figyelembevételével a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.I. FEJEZET


Bevezető rendelkezések


A rendelet célja


1.§


(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetésének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott célok elérése érdekében a rendelet a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.


A rendelet hatálya


2.§


E rendelet hatálya kiterjed Orosztony község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 4.§. (1), (2) és (3) bekezdésében felsorolt személyekre, továbbá az önkormányzat – lakóhelytől függetlenül – rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné.

A gyermekek védelmének helyi rendszere


3.§


(1) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a)[1] pénzbeli és természetbeni ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,

b)[2] személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgálat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ keretén belül,

- gyermekek napközbeni ellátása napköziotthonos óvodában.

(2) E rendeletben meghatározott gyermekvédelmi feladat- és hatásköröket a jegyző gyakorolja, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében átruházott hatáskörben a polgármester.

(3) E rendeletben használt fogalmak értelmezése során a Gyvt. 5.§-ában foglalt meghatározásokat kell alkalmazni.

(4) E rendelet alkalmazásában

Létfenntartó veszélyeztető helyzet: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény (pl.: betegség, haláleset, vagy elemi kár miatt a család havi összjövedelmét meghaladó összegű rendkívüli kiadás).II. FEJEZET


Eljárási rendelkezések


4.§


(1) E rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatások igénylése kérelemre indul.

A kérelmet a gyermek szülője, törvényes képviselője nyújthatja be a Hivatalhoz.

(2) Ha olyan személy vagy szervezet javasolja az ellátás megállapítását, akinek az ügy körülményeiről tudomása van, az eljárást hivatalból kell lefolytatni.

(3) A kérelemnek tartalmazni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők személyi adatait.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat, továbbá mindazokat az iratokat, amelyek a kérelem elbírálásához szükségesek.

(5)  A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.

(6) A jogosultság elbírálásánál a kérelmező vagyoni helyzetét vizsgálni kell, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak.

(7) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a Gyvt. 19.§. (4) bekezdésében meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

(8) Amennyiben a környezettanulmány nem támasztja alá a támogatásra való jogosultság fennállását, a kérelmezőt újabb jövedelemnyilatkozat benyújtására kell felszólítani, amelyben köteles megindokolni a vagyoni helyzete és a jövedelme közötti ellentmondást.

(9) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagát kell figyelembe venni, egyéb jövedelemnél pedig egy év átlagát.

(10) A pénzbeli és természetbeni ellátás – jogerős megállapítása esetén – a kérelem benyújtásától esedékes.

(11) Az ellátásban részesülő ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények változásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Hivatalt.

(12) A bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt az igénybevevőt kötelezni kell a jogtalanul igénybevett támogatás visszafizetésére.

(13) A jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésének szabályait a Gyvt. 133.§ (2)-(5) bekezdései tartalmazzák.

(14) A megállapított pénzbeli támogatások kifizetéséről – egyedi határozat alapján – a Hivatal gondoskodik, lakásra való kiutalás vagy pénztári kifizetés formájában.

Gondoskodik továbbá az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok ellátásáról.

(15) A rendszeresen fizetendő pénzbeli ellátások utólag, tárgyhót követő hó 5. napjáig, a Hivatal házipénztárában, jegyzék alapján, vagy postai úton kerülnek kifizetésre.

(16) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül kerül kifizetésre a Hivatal házipénztárából vagy postai úton lakcímére történő utalással. Erről a határozatban tájékoztatni kell a támogatás felvételére jogosultat.

(17) E rendeletben nem szabályozott eljárási kérdések tekintetében a 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET.) rendelkezései, valamint a Gyvt. és a végrehajtási rendeletei az irányadóak.III. FEJEZET


Pénzbeli és természetbeni ellátásokRendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


5.§


(1)[3] A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19.§.-20/A §-ai alapján állapítja meg.


6.§


Hatályon kívül helyezve.[4]Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


7.§


(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a  Hivatalánál terjesztheti elő.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként 5.000-10.000,- Ft-ig terjedhet.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás[5]


7/A. §


(1) A jegyző a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a Gyvt. 20/B. §-a alapján állapítja meg.Természetben nyújtott ellátások


8.§


(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint az egyszeri támogatás részben vagy egészen természetbeni ellátás formájában nyújtható, ha azt a gyermek családi körülményei indokolják.

Természetbeni ellátás nyújtása különösen indokolt védelembe vett és azon gyermekek számára, amelyek családjában nem látszik biztosítottnak, hogy a pénzbeli ellátás a gyermek szükségleteinek a kielégítését, a megfelelő nevelést szolgálja.

(2) Természetbeni ellátás különösen (a megállapított átvállalás erejéig):

- intézményi étkezési térítési díj átvállalása;

- élelmiszer, ruhanemű;

- gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj átvállalása;

- tankönyv-, tanszerellátás;

- tandíj, kollégiumi díj.

(3) Nem részesíthető pénzbeli támogatásban az a gyermek, akinek a családjában nem látszik biztosítottnak, hogy a támogatás összege a gyermek megfelelő nevelését szolgálja. Ebben az esetben az ellátás természetben nyújtandó.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha

a) a kérelem a gyermek térítési díjának (díjhátralékának), tandíjának, kollégiumi díjának, tankönyv-, tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, ruhaneműjének, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj támogatására irányul, vagy

b) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

(5) A természetben nyújtott támogatás esetén a beszerzésekről és a díjak kifizetéséről a jegyző gondoskodik. Térítési díjat, tandíjat, kollégiumi, illetve étkezési térítési díjat, stb. az illetékes intézménynek kell átutalni.

(6) Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az élelmezésért fizetendő díjat, a tandíjat, kollégiumi díjat, gyógyszerköltséget, ruhanemű árát, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díjat, a tankönyv – tanszer árát, a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie.

(7) Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendő díj, a különbözetet a jogosult részére kell kifizetni.


Tankönyvtámogatás, tanévkezdési támogatás[6]


9.§


(1)[7] Tanévkezdési támogatásban részesül minden Orosztony község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező alapfokú, közép- (ideértve a technikusi képzést is) és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek, legfeljebb 25 éves koráig. Nem állapítható meg tanévkezdési támogatás annak, akinek részére a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8.§. (4) bekezdése alapján a tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésére.

(2) Tankönyv – és tanévkezdési támogatást – kérelemre, vagy hivatalból indult eljárás alapján – minden évben szeptember 30. napjáig lehet megállapítani.[8]

(3) Az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén  a beiskolázás költségeihez az önkormányzat támogatást nyújt a szülő, törvényes képviselő, gondozó részére.

(4) A tankönyvtámogatás évenkénti összege az alapfokú és középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén megegyezik a szülő által a tankönyvekért fizetett összeggel. A kérelemhez mellékelni kell a tankönyvek díjáról kiállított számlát. [9](5) [10] A tanévkezdési támogatás évenkénti összege:

a) az óvodás gyermek és alapfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén 35.000,- Ft gyermekenként,

b) közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén 50.000,- Ft/tanuló.


(6)[11] A tanévkezdési támogatás kifizetése készpénzben történik. A közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók esetében a kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról.

 (7) A képviselő-testület a tanévkezdési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.Óvodáztatási támogatás[12]


9/A. §[13]IV. FEJEZET


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


Általános szabályok


10.§


(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgálat,

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: napköziotthonos óvodai ellátás.


Gyermekjóléti szolgálat


11.§


(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ keretén belül biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A Szolgálat a tevékenységét a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17.§ (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár – a gyermek veszélyeztetésére utaló – jelzés alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál vagy a gyermekjóléti szolgálat vezetőjénél lehet.

(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40.§-ai határozzák meg.
Gyermekek napközbeni ellátása


12.§


(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkezését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

(2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az Orosztonyi Napköziotthonos Óvodában, illetve a közös fenntartásban működő gelsei Weöres Sándor Általános Iskolában biztosítja.

(3) A napköziotthonos óvodai ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Térítési díj


13.§


(1) A napköziotthonos óvodai ellátás keretében biztosított ellátások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2) A térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles.

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az ellátásért fizetendő térítési díj mértékét évente a képviselő-testület felülvizsgálja.

A megállapított térítési díjat a módosítást követő hó 1. napjától kell alkalmazni.

V. FEJEZET


Záró rendelkezések


14.§


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Orosztony, 2009. április 22.
Vercz Károly                                               Torma László

polgármester                                              mb. körjegyző 
Rendelet kihirdetve:

Orosztony, 2009. április 29.Torma László

mb. körjegyző
5 Beiktatta: 5/2009.(IV.29.) sz. rend.

[6] Módosította: 9/2015.(VIII.11.) önk. rend. 1. §. Hatályos: 2015.08.12-től.

[7] Megállapította: 5/2009.(IV.29.) sz. rend.

[9]Módosította: 9/2015.(VIII.11.) önk. rend. 1. §. Hatályos: 2015.08.12-től.

[10] Módosította : 2/2019.(III.13.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. 03.14-től

[11] Módosította: 2/2019. önk. rend. 1. § Hatályos: 2019. 03.14-től.

[13] Hatályon kívül helyezte: 9/2015.(VIII.11.) önk. rend. 1. §. Hatálytalan: 2015.09.01-től.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
16.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!