nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-05 - 2014-02-06
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.4.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2014. (II.04. )  önkormányzati rendelete


a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont és az 53. § (1)  bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  - az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:


 1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet ( a
 2. továbbiakban: Alaprendelet) 84.§ -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„84.§ (2) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett minden év január 31. napjáig

 1.  az önkormányzat polgármestere,
 2.  az önkormányzat képviselő-testület tagja  és
 3. a bizottságok külső tagjai.”


 1. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a hatályba lépést követő 3. napon hatályát veszti.  


Mátrai Csaba                                                                                  Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                                               jegyző
Záradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel   kihírdettem. A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került: 2014. január 20.  napjától 2014. február 3.  napjáig. Észrevétel, javaslat nem érkezett.


Szabadbattyán, 2014. február 4.  Némethné Jenei Éva

Jegyző
Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2013. (XII.31.)  önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatárólSzabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont és az 53. § (1)  bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. Bevezető rendelkezések


                     1.§        (1)        Az Önkormányzat

                                  a) megnevezése: Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat ( a továbbiakban: 

                                      Önkormányzat).                     

                                   b) székhelye: 8151. Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

                       c) illetékességi területe: Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területe

                       

 1. Az Önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a

          polgármester, a Képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület  

          polgármesteri hivatala és a jegyző látja el.

           

                       2.§                   A Képviselő-testület megnevezése: Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

                        Képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-testület).


                       3.§                   A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: Szabadbattyáni Polgármesteri

                       Hivatal      Polgármesteri Hivatal).


 1. Az Önkormányzat Jelképei, kitüntetései


                       4.§                   Az Önkormányzat jelképei: Szabadbattyán Nagyközség címere és zászlaja.


5.§                   Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a Képviselő-testület önkormányzati rendeletben állapítja meg.


6.§                   A képviselő-testület helyi kitüntetése, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról önkormányzati rendeletet alkot.


 1. Nemzetközi kapcsolatok


7.§                   Az Önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, ápolása, a polgármester irányítása, és szervezése mellett a Képviselő-testület feladata.     


8.§                   Az Önkormányzat írásbeli megállapodás alapján  testvérvárosi kapcsolatot tart fenn  Törökországban lévő  Kavakli településsel.4. Bélyegző használata

                                  

9.§                   Az Önkormányzat, a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző , az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjén Magyarország címerét kell feltüntetni.


10. §                Az Önkormányzat bélyegzőjét kell használni aláírás hitelesítésére

                        a) a képviselő-testület által adományozott, helyi kitüntetésről, díjról, elismerésről 

                            szóló oklevélen,

                        b) az Önkormányzat által kötött megállapodáson, szerződésen,

                        c) az Önkormányzat nevében tett nyilatkozatra.


11.§                  A Képviselő-testület bélyegzőjét kell használni a Képviselő-testület és bizottsága határozatán, az üléséről készült jegyzőkönyvön, az önkormányzati rendeleten, a polgármester vagy a bizottsági elnök neve mellett az aláírás hitelesítésére.


12. §                A polgármester bélyegzője az Önkormányzat, valamint a Képviselő-testület és szervei működésével összefüggő, saját hatáskörében kiadott dokumentumon használható a polgármester neve mellett, az aláírás hitelesítésére. Ilyen dokumentum különösen: nyilatkozat, megállapodás, levél, meghívó, intézkedés, határozat, utasítás.


13.§                 A jegyző bélyegzője a Polgármesteri Hivatal működésével és a jegyző hatáskörébe tartozó üggyel összefüggő dokumentumon – különösen határozat, végzés, utasítás, nyilatkozat, valamint a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvén használható a jegyző neve mellett az aláírás hitelesítésére.


14.§                 A Polgármesteri Hivatalban használt bélyegzők nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.


 1. Szabadbattyáni Híradó


            15.§               Az Önkormányzat által kiadott ingyenes újság a Szabadbattyáni Híradó,  mely 

 évente legfeljebb 12 alkalommal jelenik meg. Felelős kiadója a jegyző, kiadásának költségeit az Önkormányzat költségvetése biztosítja.


16. §                 A Szabadbattyáni Híradó beszámol a fontosabb helyi társadalmi, közéleti eseményekről, a közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkról, különösen a Képviselő-testület által megalkotott rendeletekről, és meghozott döntéseiről.


17.§                 A Szabadbattyáni Híradó háztartásokba, gazdasági szervezetekhez történő eljuttatásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 1. Helyi televízió, internetes honlap


18.§                  Az Önkormányzat a lakosság és a közvélemény tájékoztatása érdekében helyi televíziót és internetes honlapot működtet, melynek költségeit költségvetésében biztosítja.


19.§      (1)       Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről a lakosság helyben szokásos módon történő tájékoztatása az ülésre szóló meghívónak, továbbá hirdetménynek, közleménynek, dokumentumnak, információnak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján  történő kifüggesztésével, egyidejűleg a Polgármesteri Hivatalban történő megtekinthetőségének, hozzáférhetőségének biztosításával valósul meg.


7. Együttműködés a civil szervezetekkel


20. §                A lakosság társadalmi szervezetével önszerveződő közösségével való együttműködés érvényre juttatása érdekében annak képviselője, e rendelet szerint, tanácskozási joggal részt vehet  Képviselő-testület és bizottsága ülésén.      


8. A Képviselő-testület létszáma, ülései


                         21.§      (1)        A Képviselő-testület 7 főből áll.

            (2)       A Képviselő-testület alakuló, soros és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.


9. Ülések nyilvánossága, zárt ülés


22.§     (1)       Ha a képviselő-testület nyilvános üléséről tévéfelvétel készül,  - ha lehetőség van rá az élő adásban, ha azonban az technikailag nem megoldható, akkor azt a helyi televízió soron következő adásában be kell mutatni. A felvételt legalább 1 évig meg kell őrizni.


23.§     (2)       Zárt képviselő-testületi ülésről tévéfelvétel nem készülhet.


24.§     (3)       A zárt ülés résztvevője megismerheti a zárt ülésen szereplő előterjesztést. Ha azonban  csak egyes napirendi pont tárgyalásánál lehet jelen – az adott napirend előterjesztését, és jegyzőkönyvét.


10. Közmeghallgatás


24. §                A közmeghallgatás helyét, idejét és napirendjét 15 nappal előtte közzé kell tenni a meghívó kifüggesztésével a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a településen elhelyezett hirdetőkön, és közzé kell tenni a helyi televízióban , és a www.szabadbattyan.hu honlapon


11. Határozatképesség, minősített többség

           

25. §                A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen legalább négy települési képviselő jelen van.


26.§     (1)       A minősített többséghez legalább négy megválasztott települési képviselő szavazata szükséges.

            (2)       A képviselő-testület minősített többséggel dönt az önkormányzati törvény 15.§ (1) bekezdésén túlmenően:

                                   a) önkormányzati vagyonnal, tulajdonnal való rendelkezés

                                   b) önkormányzati kitüntetés, díj, cím odaítéléséről való döntés   meghozatalakor


12. Munkaterv, ülésszünet

27.§     (1)       A képviselő-testület soros ülésének időpontját a Képviselő-testület által elfogadott éves munkaterv tartalmazza.

           

 1.       A következő évi munkatervet, melyet a beékezett javaslatok alapján a jegyző állít   

                        össze, a decemberi soros ülésre a polgármester terjeszti elő jóváhagyásra.


 1.       A munkaterv tartalmazza:
  1. a soros képviselő-testületi ülés, közmeghallgatás időpontját
  2. az adott ülésen tárgyalandó napirendet
  3. az előterjesztő megnevezését
  4. a napirendeket előzetesen tárgyaló bizottság megjelölését


 1.      A képviselő-testület az év júliusára és augusztusára soros ülést nem tervez, 

           ülésszünetet tart.


            28.§     (1)       A képviselő-testületi soros ülés időpontja a hónap utolsó keddjének 16.00 órája

            (2)       A soros ülés napirendjét tárgyaló bizottsági üléseket a képviselő-testületi ülésnapjáig  kell lebonyolítani.


13. Alakuló ülés


29.§     (1)       A Képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülésére szóló meghívót az ülés előtt legalább 5 nappal ki kell küldeni és erről – a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a  közterületen  elhelyezett hirdetőtáblákon történő kifüggesztéssel, a helyi kábel-televízióban, a honlapon történő közzététellel tájékoztatni kell a lakosságot.

            (2)       Az alakuló ülés helye: ÁMK Móricz Zsigmond Művelődési ház.

            (3)       Az alakuló ülés összehívásáról a megválasztott polgármester – ha nem volt eredményes a polgármester választás, akkor a tisztségében maradó régi polgármester, akadályoztatása esetén a képviselőnek megválasztott alpolgármester, kettejük távolléte akadályoztatása esetén a megválasztott legidősebb települési képviselő, mint korelnök gondoskodik.30. § (1)          Az alakuló ülés folyamata:

                                   a) A himnusz elhangzása után a korelnök nyitja meg és vezeti az ülést

                        b) Az ülés megnyitását követően a helyi választási bizottság ( a  

                            továbbiakban: HVB) elnöke – távolléte akadályoztatása esetén a HVB

                            tagja – tájékoztatást ad a választások lebonyolításáról, végeredményéről,

                            nyilatkozik azok törvényességéről, és átadja a megbízóleveleket.

                         c) Először a képviselők tesznek esküt, melynek szövegét esküvevőként

                           előmondja a HVB elnöke vagy tagja.

                         d) A polgármester a Képviselő-testület előtt külön leteszi az esküt,

                            melynek szövegét esküvevőként előmondja a HVB elnöke vagy tagja.

                         e) A polgármester ismerteti programját

                          f) Döntés a polgármester illetményének, majd – kérése esetén –

                            költségátalányának megállapításáról.

         (2)        Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulását követően a Képviselő-testület              

                     megalakultnak tekinthető.


          (3)       Az alakuló ülésen dönteni kell

                                   a) a bizottságok számának, nevének a meghatározásáról,

                                   b) a bizottság elnökének, elnökhelyetteseinek és tagjainak

                                        megválasztásáról, 

                                   c) a képviselők, bizottsági tagok  tiszteletdíjáról,

                                   d) amennyiben szükséges a szervezeti és működési szabályzat 

                                        módosításáról

                                   e.) az alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának megállapításáról

                                   f.) a polgármester illetményéről, költségtérítéséről


            (4)       Az alpolgármester megválasztásához szükséges titkos szavazás lebonyolítása       

                       érdekében  a  képviselők közül 3 fős szavazatszámláló bizottságot kell választani akkor,

                       ha   előzőleg nem került megválasztásra az ügyrendi bizottság.

                                  

            (5)       Az alakuló ülést a Szózat elhangzása zárja.

                                  

14. Eskütétel


          31.§                  A települési képviselő, a polgármester, a bizottság nem képviselő tagja és az 

                                  alpolgármester az esküvevő előmondása mellett tesz esküt.


           32.§                 Az esküvevő – eskü szövegét előmondó – a 30. § (1) bekezdés c) és d) pontjában 

                                  foglaltaktól eltekintve – a polgármester, távolléte, akadályoztatása esetén az

                                  alpolgármester, mindkettejük távolléte vagy akadályoztatása esetén a korelnök.


15. A képviselő-testületi ülés összehívása


           33.§.    (1)        A polgármester távolléte, akadályoztatása esetén az alpolgármester gondoskodik a

                                  Képviselő-testület ülésének összehívásáról, és a polgármester távollétében vezeti

                                 az ülést.


            (2)       A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós     

                       akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze a Képviselő-testületet, és vezeti annak   

                      ülését.

34. §    (1)       A Képviselő-testület ülését az Önkormányzat székhelyére kell összehívni.         

                      Amennyiben a   tárgyalandó napirend vagy más fontos körülmény indokolja a

                       Képviselő- testület ülése a székhelyén kívül máshova is összehívható.

            (2)       A Képviselő-testületi ülés meghívóját – az ülést megelőzően legalább 5 nappal – a

                      24.§-ban       meghatározott közzétételi helyeken – közzé kell tenni.

                                                                       

 1.     A képviselő-testület soros ülésének összehívása az ülés előtt legalább 5 nappal,  írásos meghívó és a napirendek írásos előterjesztéseinek  kiküldésével történik. A  meghívó tartalmazza
 2. az ülés időpontját,
 3. helyét, jellegét – soros,rendkívüli , közmeghallgatásos, nyilvános, zárt –
 4.  a tervezett napirendeket,
 5. a napirendi pontok előterjesztőit
 6. a polgármester és bélyegzőjét  
 7. más összehívó esetén az összehívó nevét -  és a Képviselő-testület bélyegzőjét


 1.       Csak meghívót kell küldeni annak, aki tanácskozási joggal vesz részt a képviselő- testületi ülésen.


 1.       Tanácskozási joggal rendelkezik:
  • civil szervezetek képviselői
  • lakosság részéről megjelent személyek
  • a hivatal köztisztviselői
  • a két körzeti megbízott
  • az egyházak képviselői
  • helyi televízió képviselője
  • védőnők


16. Rendkívüli ülés


35.§     (1)        A Képviselő-testület ülése a munkatervben nem szereplő alkalomra is  

                         összehívható, mely ez esetben rendkívüli ülésnek minősül.

           

            (2)       A Képviselő-testület ülését 15 napon belüli időpontra össze kell hívni, a települési képviselők egynegyedének , a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.


            (3)       A polgármester saját hatáskörében is összehívhatja a képviselő-testület rendkívüli ülését, ha megítélése szerint az ülés összehívására és döntéshozatalra a munkatervben meghatározott rendes ülésen kívül az önkormányzat, a Képviselő-testület és szervei az intézmények a település, a lakosság érdekeit érintő okból szükség van.


            (4)       Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a rendkívüli ülés meghívója az ülést megelőző legalább 24 órával is kiküldhető. Ez esetben a meghívásra, a képviselők, érintettek értesítésére bármilyen célszerű értesítési mód igénybe vehető, így különösen: telefon, SMS, e-mail.


(5)        A (4) bekezdés szerint összehívott képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak

            bizottság általi megtárgyalása mellőzhető.


17. A képviselő-testület ülésének vezetése


36.§                 A Képviselő-testület ülésének vezetése során a polgármester a levezető  elnök által ellátandó feladatok:

                                   a) az ülés megnyitása, bezárása,

                                   b) a határozatképesség megállapítása és annak az ülés alatt  

                                        folyamatos figyelemmel kísérése,

                                   c) napirend ismertetése,

                                   d) az ülés nyilvános vagy zárt jellegének megnevezése, a zárt ülés tényének  

                                        bejelentése,

                                   e) napirendenként:

                                               ea)       a vita megnyitása, levezetése ezen belül hozzászólásra,

                                                           kérdésre, kiegészítésre a szó megadása,

                                               eb)       a vita összefoglalása,


                                               ec)       indítvány szavazásra való feltevése,

                                               ed)       a szavazás eredményének megállapítása

                                   f) az ülés rendjének fenntartása,

                                   g) ügyrendi kérdés szavazásra bocsátása

                                   h) időszerű kérdésről tájékoztatás nyújtása.


36.§/A               A rendelet 1. függeléke tartalmazza az önkormányzat alaptevékenységét

18. A tanácskozás rendje


37.§                 A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester, a levezető elnök gondoskodik, aki a következő intézkedést teheti:

                                   a) az indokolatlanul hosszúra nyúlt vita lezárását indítványozza,

                                   b) tárgyalási szünetet rendel el legfeljebb 30 percre  

                                   c) rendkívüli élethelyzet esetén – rosszullét, baleset, természeti katasztrófa  

                                      – az ülést félbeszakítja, és ez esetben az ülés folytatásáról kettő  napon

                                      belül a képviselők értesítésével gondoskodnia kell az ülés folytatásáról.


19. Napirend


38.§     (1)       A polgármester, levezető elnök, települési képviselő és a bizottság

                        javaslatot tehet a meghívóhoz képest a napirendi pontok sorrendjének

                        megváltoztatására, új napirendi pont felvételére, napirendi pont törlésére.


 1. A  napirend elfogadásáról a Képviselő-testület határozathozatal nélkül dönt.20. Előterjesztés

39. §                Előterjesztésnek minősül a Képviselő-testület ülésen ismertetett, az ülés  napirendjéhez kapcsolódó, döntést igénylő alábbi  javaslat:

                                   a) határozati javaslat,

                                   b) rendelet-tervezet,

                                   c) jelentés,

                                   d) beszámoló,

                                   e) tájékoztató.


40. §    (1)       A Képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell készíteni.

            (2)       A polgármester kivételesen, alapos indokkal, így különösen.

                                   a) az előkészítésre rendelkezésre álló idő rövidsége,

                                   b) a döntéshozatalhoz szükséges információk beszerzése,

                                   d) terjedelmi ok miatt

                         engedélyezheti az írásbeli előterjesztésnek az ülésen történő kiosztását,  

                        ismertetését.


 1. Írásos előterjesztés nélkül csak sürgősségre hivatkozva tárgyalható rendeletalkotással összefüggő napirendi pont


 1. Ha az írásos előterjesztés nagyobb terjedelem mint 6 oldal, azt elegendő csak

            elektronikus formában megküldeni a képviselőknek.
41.§      Az előterjesztés tartalmazza a következő elemeket:

            a) előlapon:

                        aa) az önkormányzat megnevezését

                        ab) „javaslat” kifejezést

                        ac) az előterjesztés tárgyának rövid, egyértelmű meghatározását,

                        ad) az előzetesen tárgyaló bizottság megnevezését,

                        ae) az előterjesztő megnevezését


            b) „ előterjesztés” ben :

                        ba) a döntéshozó megszólítását,

                        bb) az előterjesztést célját, a téma ismertetését,

                        bc) a témával kapcsolatos előzményeket, korábbi képviselő-testületi döntéseket,  

                               annak végrehajtásával kapcsolatos információkat,

                        bd) jogszabályi hátteret,

             be) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és intézménye költségvetésére  

                 gyakorolt hatását,

             bf) minden olyan körülményt, amely elősegíti a törvényes döntéshozatalt.


c)   írásos dokumentumokat, mint előzményt – kérelem, válaszlevél, megkeresés stb.


 d) döntési javaslatot – határozati javaslat, rendelet-tervezet.          


21. A tanácskozás menete


42.§     A napirendi pontokat az elfogadott sorrendben kell tárgyalni. A levezető elnök minden

            Napirendi pont felett megnyitja a vitát, melynek során:

 1. először az előterjesztő, előadó röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát

ha szükséges,  szóbeli kiegészítést tehet.,

 1. az előterjesztőhöz, előadóhoz először a települési képviselő, majd a  

      tanácskozási joggal résztvevő kérdést, észrevétel, hozzászólást intézhet,

 1. a hallgatóság tanácskozási joggal nem rendelkező tagjai a napirendhez 

      kapcsolódva hozzászólhatnak, kérdést tehetnek fel, ha erre a polgármester,  a 

      levezető elnök engedélyt ad.


43. §    A települési képviselők hozzászólására a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A szót a

            polgármester, levezető elnök adja meg.


44.§     A települési képviselő és a bizottság a vita lezárásáig, az előterjesztéshez módosító indítványt terjeszthet elő. A bizottság bármely előterjesztéshez, azok módosító javaslataihoz ajánlást, javaslatot tehet.


45.§     Az előterjesztő – figyelemmel a vitában is elhangzottakra – az előterjesztésében szereplő javaslatát a vita lezárásáig módosíthatja, kiegészítheti, visszavonhatja. Javaslat visszavonása esetén arról a Képviselő-testületnek nem kell dönteni.


46.§     A napirendi vitához történő hozzászólás időtartamát a képviselőtestület nem korlátozza.


47.§     A vitát a polgármester, levezető elnök zárja le. A vita lezárását követően, a döntéshozatal előtt a jegyzőnek kell szót adni, ha javaslattal, önkormányzati rendelet tervezettel kapcsolatban törvényességi észrevételt kíván tenni.


48.§     A szavazás megkezdéséig a polgármester, jegyző, települési képviselő, vagy a bizottság javasolhatja a döntés elnapolását, ha valamely lényeges körülmény az ülésen nem tisztázható, és a törvényes döntéshozatalt a jegyző nem tudja biztosítani.


49.§     Ha a napirendi ponthoz több hozzászóló nincs, a polgármester, levezető elnök a vitát lezárja, és rátér a szavaztatásra.


22. Szavazás


50. §    (1)     A nyílt szavazás kézfeltartással történik.

            (2)     A polgármester, levezető elnök először az „igen”, majd a „nem”, végül a

                  „ tartózkodik” szavazatok számát állapítja meg.

 1.   Amennyiben a javaslat nem kapja meg a megfelelő arányú többségi „igen”  szavazatot,  akkor azt nem elfogadottnak, elutasítottnak kell tekinteni, és azt határozati formában  kell rögzíteni.
 2.  Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott döntési javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani. Először – az elhangzás sorrendjében – a módosító indítványokról kell dönteni, majd az elfogadott módosítások figyelembe vételével véglegesen döntést hozni.
 3. Szavazásra bocsátását, a szavazatok összesítése és a szavazás eredményének megállapítása a polgármester, levezető elnök feladata. Ha a szavazás eredménye felöl kétség merül fel, azt a levezető elnök, a jegyző, vagy bármely képviselő kéri, a szavazást meg kell egy ízben ismételni.


23. Név szerinti szavazás


51.§                 A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők   

                  egynegyedének indítványára

52.§           A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által  adott „igen”, „nem”, „tartózkodik” választ a névsorban a képviselő neve mellett rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A névsor az ülésről készült jegyzőkönyv melléklete.24. Titkos szavazás


53.§     (1)        A titkos szavazás lebonyolításáról az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő  bizottság, mint szavazatszámláló bizottság gondoskodik a jegyző, mint jegyzőkönyvvezető közreműködésével.

            (2)        A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, melyet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez. A jegyzőkönyv tartalmazza a szavazás helyét, idejét, tárgyát, a szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető nevét, tisztségét és aláírását, továbbá a szavazás menetét, a felmerült körülményeket és az eredményt.


54.§     (1)        A titkos szavazás lebonyolításához szavazólap, üres boríték, urna és a titkosságot biztosító körülmények, így külön helyiség, szükséges. A titkos szavazás megfelelő körülményeinek biztosításában és a technikai feltételek megteremtésében a jegyző közreműködik.


            (2)        A szavazólapok száma a szavazásban résztvevő települési képviselők számának a kétszerese legyen, mert a képviselő egy alkalommal kérheti a rontott szavazólap kicserélését a bizottságtól, mielőtt még azt az urnába helyezné. A szavazólapot a Képviselő-testület bélyegzőjével kell hitelesíteni annak átadása előtt , a képviselő jelenlétében.

            (3)        A szavazólap átvételét a képviselő a jegyzőkönyvhöz csatolt névjegyzéken tett aláírásával igazolja. A képviselők egyenként adják le szavazataikat.


55.§     (1)        A szavazás eredményéről az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő  Bizottság elnöke a Képviselő-testületnek – az arról készült jegyzőkönyv ismertetésével – jelentést tesz. A titkos szavazással hozott döntést alakszerű határozatba kell foglalni.


            (2)        A titkos szavazás szavazólapjait – felhasznált, fel nem használt, rontott, érvényes, érvénytelen – a testületi ülést követő 90 nap eltelte után meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelő  Bizottság jegyzőkönyvet készít.


25. Lakossági fórum56. §    (1)        A képviselő-testület döntése alapján vagy saját hatáskörében a polgármester lakossági fórumot hív össze a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatására, a helyi közügyek megvitatására, önkormányzati döntések előkészítésének, végrehajtásának megbeszélésére, valamint az ezekről történő tájékoztatás elősegítésére. A lakossági fórum nem minősül képviselő-testületi ülésnek .


            (2)        A lakossági fórum helyéről, idejéről és a megvitatásra kerülő témákról annak megtartása előtt legalább 10 nappal, hirdetményt kell közzétenni a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a helyi televízióban és a www.szabadbattyan.hu honlapon. A hirdetmény meg kell küldeni azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik egyébként a Képviselő-testületi ülésére szóló meghívót is megkapják.            (3)        A lakossági fórumot a polgármester, távolléte, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük együttes távolléte, akadályoztatása esetén a körelnök vezeti. Lebonyolítására a képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.


 1. A lakossági fórumról annak lényegét rögzítő jegyzőkönyv készül, melynek vezetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a polgármester, a levezető elnök és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát a Polgármesteri Hivatal irattárában kell elhelyezni.


 1. A lakossági fórumon elhangzottakról, az ott született állásfoglalásokról és a felmerült véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet annak következő soros ülésén.


26. Határozat


57.§     (1)        A határozat a határozati javaslat elfogadásával vagy elutasításával született döntés.


            (2)        A képviselő-testület határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal a határozathozatal dátumával – hónap: római számmal, nap: arab számmal - , valamint a határozatban foglalt döntés lényegére utaló címmel kell ellátni a következők szerint:


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

sorszám/év (hó,nap) önkormányzati határozata


…………….cím …………………ról, -ről


58.§     (1)        A jegyző felel a képviselő-testületi határozatok évenkénti, sorszám szerinti nyilvántartásáért.


            (2)        A jegyző felelős a határozatok végrehajtásának felügyeletért, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentésnek a Képviselő-testület soros ülése elé terjesztéséért.


 1. Jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét.


 1. Számozott határozat nélkül kell dönteni:
  1. a napirend elfogadásáról,
  2. az ügyrendi kérdésről,
  3. az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatról,
  4. tárgyalási szünet elrendeléséről.


27. Önkormányzati rendelet


59.§                 Az önkormányzati rendeletet az elfogadástól számított 5 napon belül ki kell hirdetni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára legalább 30 napra történő kifüggesztéssel, melynek tényét a kifüggesztett rendeleten fel kell tüntetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja.


60.§                 Önkormányzati rendelet megalkotását indítványozhatja

                        a) a polgármester,

                        b) a települési képviselő,

                        c) a Képviselő-testület bizottsága,

                        d) a jegyző


61.§      (1)        Az önkormányzati rendelet- tervezet szakszerű – a jogszabályoknak, az Európai Unió jogharmonizációs követelményeinek és a jogszabály előkészítés, szerkesztés, kodifikáció követelményeinek megfelelő – előkészítéséről a jegyző gondoskodik.


            (2)        A Képviselő-testület döntését követően – az elfogadott módosító indítványokra figyelemmel – az önkormányzati rendelet végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.


62.§     (1)        A jegyző gondoskodik az önkormányzati rendelet

                        a) évenkénti, sorszám szerinti nyilvántartásáról,

                        b) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról,

                        c) érintett személyek, szervek, intézmények számára történő megküldéséről,

                        d) bárki általi megtekinthetőségének biztosításáról a Polgármesteri Hivatalban.


            (2)        A jegyző szükség szerint gondoskodik a lakosság széles körét érintő önkormányzati rendetekről rövid, tárgyszerű, lényegre törő közérthető tájékoztatás nyújtásáról a helyi  televízión, a Szabadbattyáni Híradón, valamint az önkormányzat internetes honlapján keresztül.

            (3)     Az önkormányzati rendelet jelölésére a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


28. Társadalmi részvétel az önkormányzati rendelet előkészítésében


63.§                 Az önkormányzati rendelet tervezetét a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az azt tárgyaló képviselő-testületi ülés előtt legalább 8 nappal, az erről szóló előterjesztés képviselők számára történő megküldésével egyidejűleg, közzé kell tenni. A tervezetről – elfogadását megelőzően – bárki írásban véleményt nyilváníthat, melyről a képviselő-testületet a jegyző tájékoztatja


64.§                 Amennyiben az önkormányzatnak önkormányzati rendelet megalkotására bárki javaslatot tesz, arról a képviselő-testület a következő soros ülésen tájékoztatni kell. Az önkormányzati rendelet tervezet előkészítésének szükségességéről a képviselő-testület határozattal dönt.


29. Jegyzőkönyv


65.§     (1)        A képviselő-testület nyilvános üléséről három példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, mely tartalmazza a kötelező tartalmi elemeken túl:

                                   a) a képviselő ülésre történő megérkezését, távozását

                                                  b) a képviselő külön kérésére az általa elmondottak szó szerinti   

                                                       rögzítését.

                         


            (2)        A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell a Képviselő-testület által hozott döntést, határozat esetében a jegyzőkönyv szövegébe szerkesztve, önkormányzati rendelet esetébe a jegyzőkönyv mellékleteként.


 1. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell
  1. a képviselő-testületi ülés meghívóját,
  2. a jelenléti ívet,
  3. az írásbeli előterjesztést mellékleteivel együtt
  4. az önkormányzati rendeletet egységes szerkezetben is -,
  5. a képviselői, bizottsági írásbeli indítványt, véleményt.
  6. a bizottsági ülés – ülések – jegyzőkönyvét,
  7. a bizottsági ülés – ülések – meghívóját,
  8. a bizottsági ülés – ülések – jelenléti ívét.


66.§     (1)        A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyv munkaidőben a Polgármesteri Hivatal  titkárságán, történő megtekintés lehetőségéről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyv egy példányát a nagyközségi könyvtárban is el kell helyezni.

            (2)        A zárt ülés jegyzőkönyve kettő példányban készül. A zárt ülés jegyzőkönyvét a jegyző a nyilvános ülésétől elkülönítetten kezeli.


30. Települési képviselő

        

67.§                A települési képviselő kötelességei:

                        a) Tevékenyen részt vesz a Képviselő-testület és a bizottsága munkájában, és        ennek érdekében a polgármesternél, a levezető elnöknél előzetesen bejelenti, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni, vagy egyéb képviselői megbízatásának teljesítése akadályba ütközik.

                        b) Felkérés alapján részt vesz a testületi ülések előkészítésében és a különböző vizsgálatokban.

                        c) A tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrzi, titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll.

                        d) Kapcsolatot tart a választópolgárokkal, azok szervezeteivel, önszerveződő közösségeivel.

                        e) Olyan magatartást tanúsít, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára, és óvja a Képviselő-testület, valamint annak szervei tekintélyét és hitelét.


31. Képviselő-testület bizottsága


68.§                 A bizottság képviselő és nem képviselő tagjának jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak. Egy képviselő egyidejűleg több bizottságnak is tagja, elnöke, elnökhelyettese lehet.


69.§ (1)           A Képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, melyeket előzetesen valamely bizottság napirendjére kell tűzni.

         (2)           Bármelyik képviselő javaslatot tehet valamely, a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. Az indítványt a bizottság elnöke annak soron következő ülése elé terjeszti, melyre az indítványozó képviselőt meg kell hívni.


70.§ (1)           A bizottsági ülést az elnök, távolléte, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, mindkettejük távolléte, akadályoztatása esetén a bizottság képviselő tagja hívja össze és vezeti.


         (2)           A bizottságot öt napon belüli időpontra össze kell hívni a Képviselő-testület határozata alapján, továbbá a polgármester vagy legalább két bizottsági tag napirendi javaslatot is tartalmazó írásbeli indítványára.


         (3)           A bizottság ülésére állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a települési képviselő és a jegyző.


71. § (1)           A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság elnöke, távolléte akadályoztatása esetén helyettese, mindkettőjük távolléte, akadályoztatása esetén az ülést vezető képviselő ír alá. A jegyzőkönyvet a képviselő-testület bélyegzőjével kell hitelesíteni.

         (2)           A bizottság évente – közmeghallgatás során – beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi tevékenységéről.


72.§   (1)          A Képviselő-testület határozattal, meghatározott önkormányzati szakmai feladat ellátására, ellenőrzésére, legfeljebb hat hónapra időtartamra ideiglenes bizottságot hozhat létre, melynek összetételére az állandó bizottságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


            (2)        A Képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, elnökéről, elnökhelyetteséről, tagjairól, feladatköréről, működésének alapvető szabályairól, a bizottság létrehozásakor dönt.


            (3)        Az ideiglenes bizottság a Képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, valamint a működésére meghatározott idő lejártát követően megszűnik. Ezzel együtt az elvégzett munkájáról a Képviselő-testületnek – előzetesen a bizottság által elfogadott – jelentésben számol be.  


            (4)        Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottság működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


73.§     (1)        A bizottság működésére a következő eltérő szabályokat kell alkalmazni:

                        a) A bizottsági ülés meghívóját, valamennyi előterjesztéssel együtt, annak ülése  előtt  legalább három nappal kell kiküldeni:

                                   aa) a bizottsági tagoknak,

                                   ab) a polgármesternek, alpolgármesternek,

                                   ac) a települési képviselőknek,

                                   ad) a jegyzőnek.

 1. A napirendi ponttal érintett személy, szervezet részére a meghívót, és az érintett napirendi pontra vonatkozó előterjesztést kell megküldeni.
 2. A bizottság határozatát évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, a határozathozatal dátumával – hónap: római számmal, nap: arab számmal – kell ellátni a következők szerint:


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete

……………………………….Bizottságának

sorszám/év.(hó.nap) határozata

……………………cím………………….ról, ről


74.§                 A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

                        a)  Ügyrendi, Összeférhetetlen, Vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság, melynek    

                  létszáma 3 fő képviselő,


                        b)  Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, melynek létszáma 7 fő, melyből 4 fő képviselő 

                  és 3 fő külsős személy,


 1. Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Ifjúsági  és Sport Bizottság, melynek létszáma 7 fő,       melyből 4 fő képviselő, 3 fő külsős személy. 32. Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság feladata, hatásköre


75. §    (1)        Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság felügyeli   

                        és   ellenőrzi az e rendeletben foglaltak megtartását, az Önkormányzat, a

 Képviselő-   testület és szervei jogszabályoknak megfelelő működését a 

 következők szerint:

 1. A Képviselő-testület és szervei működésével összefüggő ügyrendi kérdésekben

                             szükség szerint állást foglal. 

 1. Figyelemmel kíséri e rendelet rendelkezéseinek megtartását, szükség esetén 

      javaslatot tesz a módosítására.

 1. Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének

      megállapítására irányuló kezdeményezést, és javaslatot tesz a Képviselő-

      testületnek a döntésre.

 1. Vizsgálja a polgármester, képviselő, nem képviselő bizottsági tag

      vagyonnyilatkozatát, nyilvántartja, ellenőrzi és kezeli azt.

 1. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek vagyonnyilatkozati eljárással

      kapcsolatos döntésre.

 1. A Képviselő-testület titkos szavazása esetén szavazatszámláló bizottságként jár

      el.

 1. Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságnak a

      Képviselő-testület által átruházott hatásköre nincs.


33. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság feladata, hatásköre


76. §    (1)     A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság feladatai körében felügyeli és ellenőrzi az  

                     Önkormányzat és Intézménye gazdálkodását, az Önkormányzat költségvetésének végrehajtását, vizsgálja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást a következők szerint:

 1. Véleményezi az Önkormányzat éves költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló, valamint az érintő előterjesztést, rendelet-tervezetet, javaslatot, jelentést, tájékoztatót, beszámolót, részt vesz azok előkészítésében, figyelemmel kíséri az ezzel összefüggő döntések végrehajtását.
 2. Véleményez az Önkormányzat gazdasági programját, részt vesz annak előkészítésében.
 3. Véleményezi a költségvetésre kiható tervet, koncepciót, annak gazdasági hatását.
 4. Javaslatot tesz a helyi adók kivetésére, emelésére, mértékének megállapítására.
 5. Javaslatot tesz és véleményez minden olyan Képviselő-testületi előterjesztést, javaslatot, rendelet-tervezetet, amely összefüggésben és kihatással van az önkormányzat gazdálkodására.


            (2)     A Pénzügyi, Gazdasági Bizottságnak a Képviselő-testület által átruházott hatásköre     nincs.          

                                    

34. Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Ifjúsági  és Sport Bizottság feladata, hatásköre


77. §            Szociális, egészségügyi, kulturális, ifjúsági és sport bizottság

                    feladat- és hatáskörében

               a) közreműködik a közművelési, oktatási, ifjúsági, testnevelési és         sportfeladatok                végrehajtásában, azok fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításában,

           b) elősegíti az ifjúsággal kapcsolatos rendelkezések végrehajtását,                  figyelemmel         kíséri és elemzi az ifjúság helyzetére ható  

               tényezőket és a pályaválasztást,

                 c) vizsgálja az oktató, nevelő, valamint művelődési  intézmény tárgyi és  

   személyi     feltételeit, javaslatot dolgoz ki a korszerűsítés és az ellátás

    színvonalának     növelésére,

               d) figyelemmel kíséri az óvodai, iskolai ellátottság helyzetét,

               e) szervezi a lakosság közreműködését az egyes sportfeladatok

                    végrehajtásában,

               f) javaslattevő, véleményező, előkészítő szerepe van testületi ülés e

                     témakörű napirendi pontjára,

               g) figyelemmel kíséri és elemzi az egészségügyi, ezen belül különösen a betegellátás, gyógyító és megelőző ellátás helyzetét,

                gy) közreműködik az egészségügyi ágazatra vonatkozó fejlesztési

                     programok          kidolgozásában,

               h) vizsgálja a szociális ellátás tárgyi és személyi feltételeit, javaslatot  

                     dolgoz ki            javítására,

               i)  figyelemmel kíséri a község köztisztaságát, jelzéssel él a Polgármesteri          Hivatal felé,

                j)  figyelemmel kíséri a hátrányos  helyzetű, veszélyeztetett kiskorúak      helyzetét,   a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet,

                k) véleményezi a szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezetet.

                       

78.§                 Az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a Képviselő-   testület által átruházott hatáskörében:


                        a)   az önkormányzati segély nyújtása

                   b) megállapítja a méltányossági alapú ápolási díj jogosultságot

                   c) dönt az étkezési térítési díjakról, 

                   d) dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatási

                        kérelmekben.


35. Polgármester


79.§     (1)        A Polgármester saját hatáskörében –             törvény, önkormányzati rendelet vagy képviselő-testületi határozat egyéb  rendelkezése hiányában – az Önkormányzat és a Képviselő-testület nevében megtehet minden olyan nyilatkozatot, vállalhat olyan kötelezettséget, írhat alá olyan megállapodást, szerződést, amely nem ellentétes az Önkormányzat, valamint a Képviselő-testület és szervei érdekével, az erről való döntés halaszthatatlan, és hátránytól kártól, óv meg. E hatáskörében gyakorlásáról a polgármester utólag köteles a Képviselő-testület a következő soros ülésén tájékoztatást adni.

           

            (2)        A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséről a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – saját hatáskörben dönthet.

           


            (3)     A polgármester megbízatását főállásban látja el.           (4) A polgármester az önkormányzati törvényben  meghatározott

                     feladatokon túl:

                     a) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű

                         nyilvánosságát,

                     b) segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját,

                     c) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság

                        önszerveződő közösségeivel.

             (5) A polgármester egyetértése szükséges a polgármesteri hivatalban

                    foglalkoztatott  Köztisztviselő  kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi

                    eljárás  megindításához.
80. §                A képviselő-testület által polgármesterre átruházott hatáskörök:


a)  helyi szociális rendelet alapján az önkormányzati  segély megállapítása,     elutasítása

b)  köztemetés elrendelése

c)  közbeszerzési eljárás során a nyertes pályázó megállapítása

d) közterület foglalási engedély kiadása, megszüntetése, elutasítása

e)  jelképek használatának engedélyezése
36. Alpolgármester


81.§           (1) A képviselő-testület egy  alpolgármestert választ.

               (2) Az alpolgármester a feladatot társadalmi megbízatásban látja el.

                                              

36/A.  A jegyző


81/A.§       A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskör:


37. Önként vállalt feladat


82. §                Az Önkormányzat önként vállalt feladata:

                        a) a Szabadbattyáni Híradó című lap kiadása,

                        b) a helyi kábeltelevízió üzemeltetése.38. Egyéb rendelkezések


83. §                A polgármesteri, képviselői, nem képviselő bizottsági tagi vagyonnyilatkozatokba a Polgármesteri hivatal titkárságán, ügyfélfogadási időben bárki betekinthet.

84.§     (1)       A jegyző felelős:

                        a) a települési képviselők nevének és lakcímének,

                        b) a bizottságok tagjainak,

                        c) a képviselő-testület által kitüntettek és

                        d) a hatályos önkormányzati rendeletek nyilvántartásáért, az önkormányzat

                            honlapján történő közzétételéért.

            (2)[1]      A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett minden év január 31.napjáig

                        a) az önkormányzat polgármestere,

                        b) az önkormányzat képviselő-testület tagja és

                        c) a bizottságok külső tagjai.


39. Záró rendelkezések


85. §    (1)        Ez a rendelet  2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Mátrai Csaba                                                                                   Némethné Jenei Éva

polgármester                                                                                                jegyző
Záradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel  kihírdettem. A rendelet társadalmi egyeztetésre kifüggesztésre került: 2014. december 13.  napjától 2013. december 30. napjáig. Észrevétel, javaslat nem érkezett.


Szabadbattyán, 2013. december 31.  Némethné Jenei Éva

Jegyző
1. függelék a 25/2013. (XII.31.)  önkormányzati rendelethez


Sorsz.

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

Tevékenység típus (=7. számjegy)

1

841112

Önkormányzati jogalkotás

Szakmai alaptevékenység

2

360000

Víztermelés, - kezelés, -ellátás

Szakmai alaptevékenység

3

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Szakmai alaptevékenység

4

382101

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Szakmai alaptevékenység

5

412 000

Lakó- és nem lakó épület építése

Szakmai alaptevékenység

6

421 100

Út, autópálya, járda építése

Szakmai alaptevékenység

7

421 300

Híd, alagút építése

Szakmai alaptevékenység

8

422 100

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Szakmai alaptevékenység

9

422 200

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Szakmai alaptevékenység

10

429 900

Egyéb m.n.s. építés

Szakmai alaptevékenység

11

521 012

Polgári védelmi  védőeszközök tárolása, kezelése

Szakmai alaptevékenység

12

522 001

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Szakmai alaptevékenység

13

610 001

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

Szakmai alaptevékenység

14

660 002

Egyéb pénzügyi tevékenység

Szakmai alaptevékenység

15

680 001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Szakmai alaptevékenység

16

680 002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Szakmai alaptevékenység

17

692002

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Szakmai alaptevékenység

18

750 000

Állat-egészségügyi ellátás

Szakmai alaptevékenység

19

811 000

Építményüzemeltetés

Szakmai alaptevékenység

20

812000

Takarítás

Szakmai alaptevékenység

21

813 000

Zöldterület kezelés

Szakmai alaptevékenység

22

841 154

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Szakmai alaptevékenység

23

841 192

Kiemelt (állami és) önkormányzati rendezvények

Szakmai alaptevékenység

24

841 383

Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok

Szakmai alaptevékenység 

25

841 402

Közvilágítás

Szakmai alaptevékenység

26

841 403

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Szakmai alaptevékenység

27

842 155

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

Szakmai alaptevékenység

28

842 521

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

Szakmai alaptevékenység

29

842 531

A polgári védelem ágazati feladatai

Szakmai alaptevékenység

30

842 532

A lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás

Szakmai alaptevékenység

31

842 541

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Szakmai alaptevékenység

32

842 543

Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén

Szakmai alaptevékenység

33

854 314

Szociális ösztöndíjak

Szakmai alaptevékenység

34

862 101

Háziorvosi alapellátás

Szakmai alaptevékenység

35

862 102

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Szakmai alaptevékenység

36

862 231

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Szakmai alaptevékenység

37

862 301

Fogorvosi alapellátás

Szakmai alaptevékenység

38

862 302

Fogorvosi ügyeleti ellátás

Szakmai alaptevékenység

39

869 041

Család- és nővédelmi, egészségügyi gondozás

Szakmai alaptevékenység

40

869 042

Ifjúság- egészségügyi gondozás

Szakmai alaptevékenység

41

869 052

Település-egészségügyi feladatok

Szakmai alaptevékenység

42

882 111

Aktív korúak ellátása

Szakmai alaptevékenység

43

882 112

Időskorúak járadéka

Szakmai alaptevékenység

44

882 113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Szakmai alaptevékenység

45

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

Szakmai alaptevékenység

46

882 115

Ápolási díj alanyi jogon

Szakmai alaptevékenység

47

882 116

Ápolási díj méltányossági alapon

Szakmai alaptevékenység

48

882 117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Szakmai alaptevékenység

49

882 118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Szakmai alaptevékenység

50

882 119

Óvodáztatási támogatás

Szakmai alaptevékenység

51

882 121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

Szakmai alaptevékenység

52

882 122

Átmeneti segély

Szakmai alaptevékenység

53

882 123

Temetési segély

Szakmai alaptevékenység

54

882 124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Szakmai alaptevékenység

55

882 129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Szakmai alaptevékenység

56

882 202

Közgyógyellátás

Szakmai alaptevékenység

57

882 203

Köztemetés

Szakmai alaptevékenység

58

889 201

Gyermekjóléti szolgáltatás

Szakmai alaptevékenység

59

889 921

Szociális étkeztetés

Szakmai alaptevékenység

60

889 922

Házi segítségnyújtás

Szakmai alaptevékenység

61

889 923

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szakmai alaptevékenység

62

889 924

Családsegítés

Szakmai alaptevékenység

63

890 112

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek, programok

Szakmai alaptevékenység

64

890 121

Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások

Szakmai alaptevékenység

65

890 216

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk

Szakmai alaptevékenység

66

890 222

Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk

Szakmai alaptevékenység

67

890 301

Civil szervezetek működési támogatása

Szakmai alaptevékenység

68

890 302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Szakmai alaptevékenység

69

890 441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Szakmai alaptevékenység

70

890 442

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Szakmai alaptevékenység

71

890 443

Egyéb közfoglalkoztatás

Szakmai alaptevékenység

72

890 505

Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése

Szakmai alaptevékenység

73

890 506

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Szakmai alaptevékenység

74

890 509

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

Szakmai alaptevékenység

75

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Szakmai alaptevékenység

76

910302

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

Szakmai alaptevékenység

77

931 102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Szakmai alaptevékenység

78

931 301

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

Szakmai alaptevékenység

79

931302

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Szakmai alaptevékenység

80

960 302

Köztemető fenntartás és működtetés

Szakmai alaptevékenység[1] Kiegészítette a 4/2014. (II.04) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. február 5.napától.Csatolmányok

Megnevezés méret
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
228 KB
A képviselő-testület szervezeti és működés szabályzatáról
228 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!