nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(II.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-29 - 2017-05-26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(II.9.) önkormányzati rendelete
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről


Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017. (II.09.) önkormányzati rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának

2017. évi költségvetéséről


(13/2017.(III.30.) a 14/2017. (IV.20.) és a 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja

1. §


A rendelet célja Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. E rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.A rendelet hatálya

2. §


A rendelet hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányításában működő 2 gazdasági szervezettel rendelkező intézményére, ezek a következők:továbbá a 7 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményére, ezek:


  • Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
  • Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat
  • Kiskunfélegyházi Petőfi S. Városi Könyvtár
  • Móra Ferenc Művelődési Központ
  • Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
  • Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
  • Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma

II. fejezet


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK


A rendelet szerkezete, tartalma

3. §


 (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján – az önkormányzat 2017. évi költségvetésének táblarendszerét e rendelet 1-15. mellékletek szerint hagyja jóvá, mely rendszer szerint kell elkészíteni az önkormányzat 2017. évi első féléves, továbbá a 2017. évi zárszámadást a teljesítés adatokkal kiegészítve.


(2)[1] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait rovatok, kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási megbontása szerint, továbbá a költségvetési egyenleg, a többlet, illetve a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási kiadások és bevételek összegét közgazdasági tagolásban az 1. mellékletben (Költségvetési mérleg) rögzíti.  


Tárgyévi költségvetési bevételek

4.968.516

Tárgyévi költségvetési kiadások

6.342.769

Költségvetési egyenleg

-1.374.253

** működési egyenleg

-5.266

** felhalmozási egyenleg

-1.368.987

Finanszírozási bevételek

3.888.894

** működési célú maradvány

921.072

** felhalmozási célú maradvány

0

** központi irányítószervi támogatás (intézményeknél)

2.467.822

** betételhelyezés

0

** éven belül lejáratú belföldi értékpapír

500.000

Finanszírozási kiadások

2.514.641

** központi irányítószervi támogatás (önkormányzatnál)

2.467.822

** betétek megszüntetése

0

** kincstárjegyek vásárlása

0

**államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

46.819

Többlet/Hiány

0

** működési többlet

1.368.987

** felhalmozási hiány

-1.368.987(3)[2] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete intézményenként, első helyen Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, majd ezt követően valamennyi, a I. fejezet 2. §-ában szereplő, az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervezet 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait közgazdasági tagolásban – rovatok, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok megbontása szerint - a 2. mellékletben, a kötelező és nem kötelező feladatok részletezését a 2/a. mellékletben rögzíti.  


(4)[3] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat személyi és dologi kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)[4] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szociális rászorultságtól függő ellátottak kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)[5] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadásait a 6. melléklet, az intézményi felhalmozási kiadásokat (beruházások és felújítások) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)[6] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait, kölcsöneit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8)[7] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9)[8] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat feladatellátását biztosító létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kölcsöneit és kezességvállalását 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közvetett támogatásait, az adó és díjbevétel kieséseket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(12)[9] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


 (13)[10] Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


 (14) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – amennyiben szükséges - likvid hitelt vegyen fel, a képviselő-testület erre vonatkozó külön határozata értelmében.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétként, vagy kincstárjegyben történő elhelyezéséről a számlavezető pénzintézet útján gondoskodjon.


(3) A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.III. fejezet


A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


Intézményi gazdálkodás

5. §


(1) Az önkormányzat fenntartásában működő, 2. §-ban szereplő intézmények 2017. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület döntése értelmében, így a költségvetési bevételi előirányzatok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, továbbá a célfeladatokban megfogalmazott előirányzatok összegével növelhetők. Az Áht. 86 § (5) bekezdés értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.


(2) Az önállóan működő intézmények jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételei az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.


(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.


(4)  A képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében az alábbiak szerint intézkedik:


a) Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni szükséges.


b) Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző - feladatok (közterület-használat, temetkezés, önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása, stb) - a szolgáltatás színvonalának megtartása melletti maximális - kihasználtságának megteremtése a bevételek hathatós növekedésének elérése érdekében.


(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §


(1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. Az egységes költségvetést a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény, a hatályos kormányrendeletek, valamint az SZMSZ és a képviselő-testület rendeletének megfelelően kell végrehajtani.


(2) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat, mint költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatalon keresztül a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.


(3) A központi költségvetés javára mutatkozó központi költségvetésből biztosított támogatás visszafizetését a 2016. évi maradvány terhére kell elsősorban teljesíteni lehetőleg a visszafizetési határidőn belül.

Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége, hogy az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltat a feladatmutató felméréskor, célellenőrzéskor, illetve elszámoláskor, annak következményét az adott intézmény viseli. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatának ellenőrzését követő – az intézmények által tévesen közölt adatokból fakadó – visszafizetési kötelezettség teljes egészében az adatszolgáltatót terheli.


(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodás alapján.


(5) A célfeladatok és a működési célú pénzeszköz átadás előirányzatában szereplő bizottsági hatáskörrel felhasználható előirányzatok az SZMSZ-ben és egyéb szabályzatban rögzítetteknek megfelelően használhatók fel.


(6) A célfeladaton szereplő polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester határoz, és utólag tájékoztatja a képviselő-testületet.


Az Áht. 34. (2) bekezdésére figyelemmel, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

 (7) A kölcsönök nyújtása esetében, a dolgozók lakásépítési alapja vonatkozásában az önkormányzat és intézményei esetében a hivatalvezetés illetékes.


(8) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése a közbeszerzési törvény, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően történhet.


 (9) Amennyiben az önkormányzat által irányított költségvetési szervek harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg, melynek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.


(10) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, szóló, 2011. évi CXII. törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat – valamennyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője - Kiskunfélegyháza Város honlapján teszi közzé. A kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó 5 millió Ft összegben határozza meg. A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokat értékhatár nélkül közzé teszi a jogszabálynak megfelelő részletezésben. 


(11) Az önkormányzati intézmények részére egységes elvek alapján kell biztosítani a költségvetést és a dolgozók számára az adható támogatásokat. A költségvetési évben a költségvetési szerveknél, az önkormányzatnál – kivéve a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzati tisztségviselőket a belső szabályzat alapján - 2017. január 1-től december 31-ig - 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást (pénzben történő juttatás) biztosít munkavállalói részére. Jutalom címén az intézményi elemi költségvetésekben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának maximum 2 %-a fizethető ki.


(12) A többször módosított 1993. évi LXXVIII. tv. 62. §-ára tekintettel az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeket elkülönített számlán kell elhelyezni, mely bevételek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra, különösen új lakásépítésre, vásárlásra, lakóépület felújításra, korszerűsítésre, város rehabilitációra, önkormányzati helyi támogatás nyújtására stb. fordítható. A lakásgazdálkodás bevételeit és kiadásait (visszapótlási kötelezettség teljesítése) a zárszámadás keretében kell bemutatni.


(13) A Környezetvédelmi Alapra befolyt összegeket a képviselő-testület 2017. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat és vízhálózat kiépítésének szociális támogatására, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálatára és karbantartására, zöldfelület gazdálkodásra, gyomirtásra, fásításra.


 (14) Tekintettel az Áht. 109 § 42. (6) bekezdésére, a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a)  készletek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, köznevelési, közművelődési, szociális és egyéb intézményekben a pénzügyi osztályvezető engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.


(15) A Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv) 234 § (3) – (4) bekezdéseire és a 236 § (4) bekezdés b) pontjára:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30 %-os

b) középiskolai végzettségű köztisztviselőt, valamint az ügykezelőt 10 %-os illetménykiegészítés illeti meg.

   c) az osztályvezető illetménypótléka az alapilletményének 10 %-a.


Információszolgáltatás

7. §


(1)   Az önkormányzat valamennyi intézménye a havi kötelező adatszolgáltatással egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, lejárt tartozásállományáról, vevő állományról, létszámadatokról.


(2)   Valamennyi intézmény időközi költségvetési jelentését


A jelenleg hatályban lévő kormányrendeletben foglaltak szerint az intézményi éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje a tárgyévet követő év február 28. napja, melynek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 20-a.


(3)   A 2017. évi intézményi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2017. évi maradvány megállapításához kapcsolódó információszolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2018. február 28. napjáig határozza meg.


Záró rendelkezések

8. §


(1) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 6. § (10) bekezdése szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.


(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


(3) E rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg hatályát veszti a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2016. (XII. 19.) rendelete az átmeneti gazdálkodásról.Kiskunfélegyháza, 2017. február 8.Csányi József

Dr. Faragó Zsolt

polgármester

jegyző
Kihirdetve: 2017. február 9.


                                                                       Dr. Faragó Zsolt

                                                                               jegyző[1]

Módosította: 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította: 14/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította: 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította: 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet

[7]

Módosította: 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet

[8]

Módosította: 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet

[9]

Módosította: 14/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet

[10]

Módosította: 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet


Csatolmányok

Megnevezés méret
4_2017. 2017. évi ktgv. rend. melléklete
4.14 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!