nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete
a közterületnév, házszám megállapításának, megváltoztatásának, valamint emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 54. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság és Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

 1. A rendelet célja, hatálya


1. §


(1) A rendelet célja a közterület-nevek, valamint a házszámok megállapításának, és azok jelölésének szabályozása, a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) Jászberény város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni, valamint emléktáblát elhelyezni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


 1. Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:

 1. Emléktábla: emlékezetes helyet jelző felület, amely főleg házon, falon elhelyezett, fel-irattal vagy domborműves ábrázolással ellátott, többnyire kő- vagy fémlap, amely a megjelölt hellyel kapcsolatban lévő eseményt, vagy egykor ott élő, működő, ott tartózkodó kiváló személy képmását vagy életének egy mozzanatát örökíti meg.
 2. [1]
 3. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánterület (magánút).
 4. [2]


II. Fejezet

Közterületek elnevezése, az elnevezések megváltoztatása

 1. Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai


3. §


(1) Jászberény városban minden közterületet el kell nevezni, kivéve a lakótelepek épületei közötti szervízutakat, valamint a főútra nem merőleges dűlőutakat.

(2)[3] Ha városrendezés során olyan területet építenek be, ahol korábbi utcanév nem volt, a helyi építési szabályzat jóváhagyását követően, illetőleg új telek alakításánál a főépítész kezdeményezése alapján a kialakított közterületeket utcanévvel kell ellátni.

(3) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többi közterület nevétől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

(4) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.

(5) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(6) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.

(7) Az idegen és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell.

(8) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

(9) Az utca városrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön döntés nélkül – az utca neve megszűnik.

(10) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


 1. A közterületek elnevezésének, megváltoztatásának eljárási szabályai


4. §


(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok többsége,

[4](3) [5] A javaslatokat a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság, a Jász Múzeum és a kormányrendeletben meghatározottak szerint a Földrajzinév-Bizottság véleményezi.

(4) A javaslatokról lakossági fórum is tartható.

(5) A Jegyző köteles a közterület nevének megállapításáról, vagy megváltoztatásáról szóló képviselő-testületi határozatot a helyben szokásos módon közzétenni.

(6) A Jegyző gondoskodik továbbá az alábbiakban felsorolt szerveknek a közterület elnevezéséről történő értesítéséről:

a) az érintett ingatlantulajdonosok (hirdetmény útján),

b) a települési lakcímnyilvántartó,

c) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala,

d) a Magyar Posta Zrt. Jászberényi Postahivatala,

e) a Jászberényi Rendőrkapitányság,

f) a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság,

g) a Jászberényi mentőállomás,

h) az illetékes közműszolgáltatók


 1. Közterületnév-jegyzék


5. §


(1) Jászberény város közterületi neveiről közterületnév-jegyzéket kell vezetni. A Közterület névjegyzék vezetéséről a Jegyző köteles gondoskodni.

(2)[6] A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:

a) a közterületnév elő- és utótagját,

b) közterület jellegét,

c) házszámozását –tól -ig megjelöléssel,

d) a közterület helyrajzi számát,

e) új elnevezés esetében az elnevezés időpontját,

f) új elnevezés esetében az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát,

g) a korábbi közterületnévre vonatkozó adatokat.

(3) A közterületnév-jegyzék nyilvános, abba bárki betekinthet.


 1. Közterületnév táblák elhelyezésének szabályai


6. §


(1)   A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.

(2) A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a magánutak esetén.

(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.

(3a)[7] Az utca névtáblának az utca nevét és az utca házszámait kell tartalmazni. A táblákon - külön a páros és páratlan számozású oldalon - fel kell tüntetni az utca elejétől a végéig, illetőleg az útkereszteződéstől az útkereszteződésig terjedő házszámokat, és jelölni kell a számozás irányát.

(4) A névtáblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzetre közterületnév tábla nem helyezhető el.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését és az ezzel kapcsolatos munka elvégzését tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében a megváltoztatástól számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla közelében kell felszerelni. A régi névtáblát egy év múltán az elhelyezésre kötelezett távolítja el.

(7) Amennyiben a közterületnév táblát ellopják, az megsérül, vagy ideiglenes levétele szükséges, ezt az ingatlan tulajdonosa köteles írásban jelezni a Jegyzőnek.

III. Fejezet


Házszám megállapítására, megváltoztatására, házszámot jelző táblára vonatkozó szabályok

 1. Házszám megállapítására, megváltoztatására vonatkozó szabályok


7. §


(1)[8] [9]A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Egy adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot csak egy közterületre lehet megállapítani. A tanyák házszámozásánál a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendeletnek a külterületen fekvő telek címelemeinek megállapítására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

(2) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együtt: utca) házszámozása a városközponttól kezdődően sugarasan kifelé haladva növekszik, az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően, a csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(5) A (2) – (4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(6)[10] Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok alátöréseként a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók.

a) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják.

b) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat megállapítani.

(7)[11]

(8)[12]

(9)[13]

(10) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.


8. §


(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:

a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, vagy csak helyrajzi számmal meghatározott,

b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban,

c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

d) ingatlan megosztására, vagy ingatlanok egyesítésére került sor.

(2) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

(3) Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

(4)[14] Amennyiben telekalakítás következtében olyan telekállapot alakul ki, hogy az előzőekben megállapított szabályok valamelyikének alkalmazásával a telek nem számozható be megfelelően, a folyamatosság és áttekinthetőség érdekében, kivételesen meglévő házszám is megváltoztatható az érintett telkek körében.


 1. Házszámot, helyrajzi számot jelző tábla elhelyezésére vonatkozó szabályok


9. §


  (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan közterület felőli bejáratánál jól látható módon kell elhelyezni. Amennyiben az ingatlan nem az utcanév táblán megjelölt közterület felől nyílik, a házszámot jelző táblát a házszámozás alapjául fekvő közterület felőli oldalon is ki kell helyezni.

  (2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, vagy házszámmal nem rendelkezik, a közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával megjelölni.

  (3) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.

  (4)[15] Ha az ingatlan közterületről nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a házszámozás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az ingatlan(ok) címében házszámként annak az ingatlannak a házszámát kell feltüntetni, amelyhez az ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Az így kialakított telek(telkek) számának megfelelően a házszám(ok) kiegészül(nek) egy vagy több, nem ékezetes, egytagú nagybetűvel A-tól Z-ig, közvetlenül a házszámok mögé írva, bármely egyéb írásjel nélkül.

  (5)[16] Amennyiben a házszám megállapítására a (4) bekezdése szerint került sor, úgy a közterülettel nem érintkező ingatlanok házszámát az érintett ingatlanok tulajdonosai kötelesek külön táblán „Belső házszámok” megjelöléssel feltüntetni, és a közterülettel érintkező ingatlanon a (1) bekezdésben foglaltak szerint elhelyezni. A tábla elhelyezését a közterülettel érintkező ingatlan tulajdonosa(i) tűrni köteles(ek).


  1. Házszám megállapítására vonatkozó eljárási szabályok


  10. §


  (1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg, melyet az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl továbbítani kell Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala felé is.

  (2) A házszámtábla, és a helyrajzi számot jelölő tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

  (3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik.

  (4) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


  1. Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok


  11. §


  (1) A város közterületein emléktábla csak a Polgármester hozzájárulásával, a városi főépítész véleményének kikérését követően helyezhető el.

  (2) Az emléktábla elhelyezésére irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

  a) az emléktábla megjelenését ábrázoló tervet (vagy fényképet), a részleteket is (szöveg, ábra, betűforma, színek megjelölése, méret, anyag) egyértelműen ábrázoló méretarányban,

  b) a kihelyezés helyének, módjának pontos megjelölését,

  c) az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását,

  d) a kérelmező és a kivitelezésért felelős személy nevét, címét,

  e) nyilatkozatot a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás vállalásáról,

  f) műemlékek, műemlék jellegű épületekre történő elhelyezés esetén az illetékes műemlékvédelmi hatóság engedélyét.

  (3) A polgármesteri hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester – az eltávolításra vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén – az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.


  IV. Fejezet

  Záró rendelkezések


  12. §


  (1) A házszámtáblával, helyrajzi számot jelölő táblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa a jelen rendeletben foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.

  (2) Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

  (3) Ez a rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti.  [1]

  Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 17. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

  [2]

  Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 18. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

  [3]

  A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

  [4]

  A 4. § (3) bekezdését módosította a 34/2014. (XI. 20.) Ör. 8. §-a. Hatályos: 2014. november 20-tól.

  [5]

  A rendelet szövegét a 21/2019 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 15. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 18. 09 óra 50 perctől.

  [6]

  A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

  [7]

  A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

  [8]

  A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

  [9]

  A rendelet szövegét a 21/2017 (X. 12.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 12-től.

  [10]

  A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

  [11]

  Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 19. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

  [12]

  Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 19. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

  [13]

  Hatályon kívül helyezte a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésének 19. pontja. Hatálytalan: 2015. október 14-től.

  [14]

  A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

  [15]

  A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

  [16]

  A rendelet szövegét a 19/2015. (X. 15.) önkormányzati rendelet 10. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2015. október 15-től.

  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!