nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-22 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 42.371.356 Ft-ban,

ezen belül:

- Személyi jellegű kiadások                            15.012.144 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                          2.348.141 Ft,

- Dologi kiadások                                              7.995.470 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         0 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                         590.758 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.              594.163 Ft.

- Beruházások                                                   6.837.818 Ft,

- Felújítások                                                      8.989.862 Ft,

- Egyéb felhalmozási célú kiadások                        3.000 Ft.


b) bevételi főösszegét 67.595.530 Ft-ban

            ezen belül

- Önkormányzatok működési támogatásai     15.870.309 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei           28.950.754 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                     1.147.068 Ft,

- Működési bevételek                                       1.601.545 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele               8.383.064 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések        572.335 Ft.

- Felhalmozási célú támogatások                   11.070.455 Ft.


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 90.683.120 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018.év előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hosszúvíz, 2019. május 20.                        Máté-Botos Ivett                                                   Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet 2019. május 21. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2019. május 21.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.81 KB
2. melléklet
14.85 KB
3. melléklet
12.14 KB
4. melléklet
12.86 KB
5. melléklet
12.22 KB
6. melléklet
11.31 KB
7. melléklet
14.62 KB
8. melléklet
45.45 KB
9. melléklet
12.99 KB
10. melléklet
12.29 KB
11. melléklet
13.23 KB
12. melléklet
14.14 KB
13. melléklet
14.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!