nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-28 - 2015-12-01
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat

Képviselő-testületének

                                  26/2015. (XI.24.) önkormányzati rendeleteaz önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati  rendelet módosításáról


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével,   - a következőket rendeli el:  1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének


Bevételi főösszegét                                                                          717760 e Ft-ban

            Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét                                              501344 e Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét                                          216416 e Ft-ban


            Kiadási főösszegét                                                                           717760 e Ft-ban

            Ebből:

c) Működési költségvetési kiadását                                               495948 e Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását                                          221812 e Ft-ban


Költségvetésének egyenlegét                                                                     0 e Ft-ban                                                                            

           állapítja meg.”  1. § Az Alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:  1. Működési költségvetés bevételei                                                               501344 e Ft


aa)       Működési célú támogatás államháztartáson belülről

269047 e Ft

ab)       Közhatalmi bevétel

123000 e Ft

ac)       Intézményi működési bevétel

54796 e Ft

ad)       Működési célú átvett pénzeszköz

1077 e Ft

ae)       Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány

46272 e Ft

af)        Államháztartáson belüli megelőlegezések

7152 e Ft
b)   Felhalmozási költségvetés bevételei                                                           216416 e Ft


ba)       Felhalmozási bevételek                                                                      6120 e Ft

bb)     Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                      128741 e Ft

bc)       Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                  200 e Ft

bd)       Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány                            81355 e Ft(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés kiadásai                                                                      495948 e Ft


aa) Személyi juttatások                                                                             207440 e Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális

                 hozzájárulási adó                                                     55741 e Ft

            ac) Dologi kiadások                                                                       132779 e Ft

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai                                                              23660 e Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások                                                              69176 e Ft

af) Működési finanszírozási kiadások                                                              7152 e Ft


      b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                          221812 e Ft


ba) Beruházások                                                                                   47435 e Ft

bb) Felújítások                                                                                       17288 e Ft    bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                              157089 e Ft(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat, a 2014. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.

  

  1. §       (1) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5)Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

(6)Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Záró rendelkezések


  1. §   (1) Ez a rendelet 2015. november 28.  napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

         (2) Ez a rendelet 2015. december 1.-jén  hatályát veszti.


/:Polyák István Vilmos:/                                                       /:Némethné dr. Jenei Éva:/

        polgármester                                                                                    jegyző
Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. november 24. napjánkifüggesztéssel kihirdettem.


Szabadbattyán, 2015. november  24.  


/:Némethné dr. Jenei Éva:/

            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
26/2015.(XI.24.) önk.rend.
848.26 KB
táblák
848.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!