nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 - 2017-03-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2015.(VI.27.)  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról


Szabadbattyán Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 19.-19.5.  pontjaira figyelemmel, a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményének kikérésével -  a következőket rendeli el:  


  1.       A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán – Úrhida – Sárkeszi – Nádasdladány – Kőszárhegy Sárrét Kistáj Önkormányzati  Társulás által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a  házi segítségnyújtásra, mind az öt  település közigazgatási területére.

      (2) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán – Úrhida – Sárkeszi – Nádasdladány Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül a családsegítésre és a gyermekjóléti szolgáltatásra, mind a négy település közigazgatási területére.


  1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái


2.§ (1) szociális alapszolgáltatások:

            a) házi segítségnyújtás

            b) családsegítés

      (2) gyermekjóléti alapellátás

            a) gyermekjóléti szolgáltatás


  1. Intézményi térítési díj


   3.§    (1) A házi segítségnyújtást igénylők írásbeli kérelmeiket a Társulás szakmai vezetőjénél  nyújthatják be.

         (2) A szakmai vezető a döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőket.


4. §    (1) A 2. §  a) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásért  térítési díjat kell fizetni.

                       (2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 590,- Ft/fő/óra.

         (3) A térítési díj megfizetésére az Sztv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott   személyek kötelesek.

         (4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján a hatáskörrel  rendelkező Sárrét Kistáj      Önkormányzati  Társulás szakmai vezetője  határozatban állapítja meg, figyelembe véve az ellátott jövedelmét.

            (5) A személyi térítési díj a 4 § (2) bekezdésben meghatározott összeghez képest    csökkenthető a rendelet 1. mellékletében meghatározott jövedelmi határok szerint. 


5. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba. Polyák István Vilmos                                   Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                           jegyzőZáradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre: 2015. június 8.napjától 2015. június 26. napjáig kifüggesztettem.

Észrevétel, bejelentés, vélemény: nem érkezett.

A társulásban részt vevő önkormányzatok polgármesterei részére megküldve: 2015. június 10. napján.


Szabadbattyán, 2015. június 27.


Némethné dr. Jenei Éva

jegyző  1. melléklet a 10/2015.(VI.27.) önkormányzati rendeletheza házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj óradíjaA

B

C

D


Az ellátást kérő jövedelem a nyugdíjminimum %-ában

Összegek

Ft-ban

Fizetendő gondozási díj:

Ft/fő/óra

1

0 – 100 %

0 -28.500,-Ft

350

2

1000 – 150 %

 28.500 – 42.750,-Ft

410

3

150 – 200 %

42.751 – 57.000,-Ft

470

4

200 - 245 %

57.001 – 69.285,-Ft

530

5

245 %

69.826,- Ft

590


Csatolmányok

Megnevezés méret
10/2015.(VI.27.) önk.rend.
123.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!