nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

10/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete


a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról   


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19.  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, -  a  Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével  – a következőket rendeli el:


 1. Az önkormányzati  hulladékgazdálkodási közfeladat  tartalma, a közszolgáltatás területi határai


 1. § (1) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatát a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás útján látja el.  
 1. Az önkormányzati  hulladékgazdálkodási közfeladat  az ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladék ingatlantulajdonostól, ingatlanhasználótól történő rendszeres átvétele, gyűjtése elszállítása, ártalmatlanítása és kezelése, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás, ami kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő 1db Hulladékudvarra, és 1 db hulladékgyűjtő pontra  is.

 (3)      Az önkormányzati  hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása  Szabadbattyán Nagyközség (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére –  Lajostelep kivételével – terjed ki.


2. A közszolgáltató

 1. §. (1) Az önkormányzat a  kötelező hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KDV) tagja. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezése és fenntartása a KDV útján történik a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint.  


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Vertikál-Oroszlány Hulladékgazdálkodási Együttműködés látja el. Az Együttműködés tagjai:
 1.  a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 2. az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
 3. a VERTIKÁL VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.


 1. A tagoknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:
 1. Vertikál Nonprofit Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 48,091 %,
 2. Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 24,315 %, 
 3. Vertikál VKSZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 27,594 %.

(4) A település közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató a Vertikál Nonprofit Közszolgáltató Zrt. 8154. Polgárdi, Bocskai u. 9. sz. alatti társaság (továbbiakban: közszolgáltató).

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

a) Délszolg Kft. 17 %,

b) Eszköz Kft. 11,1 %,

c) Bakonyszolg Kft. 10 % alatt.


(6)       A települési hulladék elhelyezésére kijelölt hulladékkezelő létesítmény a Polgárdi 092/3, 092/4, 093/2, 093/3, 093/4  hrsz. alatt található Polgárdi Regionális Hulladéklerakó.


 1. Az önkormányzati  hulladékgazdálkodási közfeladat  ellátásának rendje, módja


3.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató az ingatlanhasználó által összegyűjtött települési vegyes hulladékot heti 1 alkalommal, keddi napon átveszi és elszállítja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a Közszolgáltató legalább 1 héttel korábban a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal útján, a helyben szokásos módon - hirdetmény útján - tájékoztatja a lakosságot.


 1. Házhoz menő lomtalanítás keretében Közszolgáltató évi 1 alkalommal, az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban elszállítja a háztartásban keletkezett, feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat.


 1. Elkülönített hulladékgyűjtés keretében Közszolgáltató az ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható papír,  műanyag, fém hulladékot évi 12 alkalommal, a hulladékgyűjtő naptárban az elkülönített hulladék gyűjtésére megjelölt napokon házhoz menő rendszerben begyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó rendelkezésére álló  110 literes – sárga fedelű -  hulladékgyűjtő edényzetben kell elhelyezni.


 1. Elkülönített hulladékgyűjtés keretében Közszolgáltató az ingatlanhasználó által összegyűjtött hulladékot két hetente, zöldhulladékot évi 8 alkalommal, a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt napokon házhoz menő rendszerben begyűjti.


 1. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony a 9. §-ban szabályozott közszolgáltatási szerződés megkötésével, illetve a szolgáltatás igénybevételével jön létre, azaz a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, a megjelölt hulladékszállítási napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.


4.§  (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán vagy az ingatlana előtt keletkezett zöldhulladékot a közszolgáltató által történő elszállítás érdekében az ingatlanhasználó által beszerzett, legfeljebb 110 literes, lehetőség szerint áttetsző hulladékgyűjtő zsákban, vagy legfeljebb 0,1 m3–es kötegben jogosult a közszolgáltatónak a (2) bekezdésben foglaltak szerint külön díj fizetése nélkül átadni. A közszolgáltató előírhatja a zöldhulladék gyűjtése során matricás vagy egyéb azonosító rendszer alkalmazását.

(2) A zöldhulladék gyűjtési időszak minden év március 15. napjától december 15. napjáig tart. A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató által díjmentesen biztosított matricával ellátott zsákban vagy kötegelve jogosult a zöldhulladékot átadni elszállításra.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott, díjmentesen átadható mennyiséget meghaladó zöldhulladék gyűjtésére tetszőleges, lehetőség szerint átlátszó és maximum 110 literes zsákot kell igénybe venni, melyre a közszolgáltatótól külön díj ellenében megvásárolt matricát kell ragasztani.

 (4) A zöldhulladékot tartalmazó zsákot vagy köteget a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre, a szállítást végző gépjárművel megközelíthető és felvételre alkalmas helyre kitenni.

5.§ (1) A közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtést

a) házhoz menő gyűjtés formájában, valamint

b) hulladékgyűjtő pont,  hulladékgyűjtő udvar működtetésével

biztosítja.

(2) A település belterületén  a közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés biztosítása érdekében házhoz menő gyűjtést alakít ki.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elkülönített hulladékgyűjtés során a papír, a műanyag és a fém elkülönített gyűjtése biztosított.

(4) Az üveghulladékok elkülönített gyűjtését  a Közszolgáltató Szabadbattyán Nagyközség  közigazgatási területén üveggyűjtő pont kialakításával biztosította, továbbá lehetőség van a Hulladékgyűjtő udvarban történő elhelyezésre is. 

(5) A hulladékgyűjtő ponton  és a Hulladékudvarban lévő edényekbe, valamint a házhoz menő gyűjtés esetén a gyűjtőedénybe kizárólag az edény feliratán megjelölt összetételű és fajtájú hulladék helyezhető el.

(6) Az elkülönített hulladékgyűjtésre szolgáló edény méretét meghaladó papír-, műanyag- vagy fémhulladék áttetsző zsákban, korlátlan mennyiségben helyezhető el a gyűjtőedény mellé.

(7) A hulladékgyűjtő pont és a hulladékudvar  edénye mellé hulladékot elhelyezni tilos.

6. §(1) Amennyiben az ingatlanhasználó nem az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint különíti el a hulladékot a gyűjtőedényben, a közszolgáltató dokumentálja az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését, és az ingatlanhasználót írásban, igazolható módon felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.

 (2) Amennyiben az ingatlanhasználó az elkülönített gyűjtés szabályait a közszolgáltató (1) bekezdés szerinti felszólítását követően egy éven belül ismételten megsérti, a közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat hulladékgazdálkodási bírság kiszabása érdekében megküldi Szabadbattyán Nagyközségi  Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) számára.

(3) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bírságrendelet) foglalt szabályokat kell alkalmazni.

7.§ A közszolgáltató a nyomtatott sajtó útján, az ügyfélszolgálatán és az internetes honlapján mindenki számára hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt a hulladék elkülönített gyűjtésének, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, és feltételeiről.


4.         Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei

8.  § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben jogosult a Közszolgáltató emblémájával ellátott és megvásárolt ún. többlethulladék-zsákban a hulladékgyűjtő edényzet mellé kihelyezni azon települési hulladékát, amely a hulladékgyűjtő edényzet térfogatát esetenként meghaladja.

9.  § (1) Az ingatlanhasználó köteles

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni,

b)  az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni,

c)  15 naptári napon belül a változást a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha az ingatlan tekintetében az ingatlanhasználó személyében változás történik, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség keletkezése estén írásban köteles bejelenteni azonosító adatait, lakcímét és az ingatlanhasználattal érintett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bejelentésben az ingatlanhasználónak meg kell jelölnie az ingatlant használók számát, valamint a hulladékgyűjtő edényzet típusát.

10. § (1)          Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, azokban a megadott szállítási napok között keletkező települési hulladék az előírásoknak megfelelően elhelyezhető legyen.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az alábbiak szerint meghatározott módon gyűjteni

 1. Az ömlesztett települési hulladékot köteles zárt szabvány hulladékgyűjtő edényben gyűjteni.
 2. A papír hulladékot köteles tisztán, laposra hajtogatva, kötegelve gyűjteni és szállításra készen kihelyezni.
 3. A műanyag és fém csomagolási hulladékot köteles laposra taposva és bármely áttetsző zsákban gyűjteni és szállításra kihelyezni.
 4. A zöldhulladékot köteles bármely áttetsző zsákban vagy kötegelve (legfeljebb 70 cm-es hosszúságúra darabolva, legfeljebb fél méter szélességben kötegekbe összekötve) gyűjteni és szállításra kihelyezni.


(3)       Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen 6.00 óráig elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(4)       A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról és a gyűjtőedény és környezete tisztántartásáról.

(6) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani.

(7) Az ingatlanhasználó köteles a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét, és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.


(8)       Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles az edényt üríthetővé, használhatóvá tenni.
11. § (1) Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

 1. egyértelműen megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben kárt okozhat, vagy a hasznosítás illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,
 2. a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható és nem minősíthető települési hulladéknak.

(2) Közszolgáltató jogosult írásban jelezni a települési önkormányzat jegyzője felé, ha:

 1. az ingatlan használója a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi,
 2. az ingatlan használója a települési hulladéknak e Rendeletben meghatározott elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,
 3. az ingatlanhasználó e Rendeletben foglalt, hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi.


12. § (1) Közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybe vételére köteles ingatlan használóktól a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabvány gyűjtőedényben:

 1. a települési hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,
 2. az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, lomtalanítás körébe vont hulladék évente egyszeri begyűjtése és elszállítása az ingatlanhasználó által kezdeményezett és egyeztetett időpontban,
 3. a közterületi hulladéknak az Önkormányzat egyedi megrendelése alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,
 4. a bármilyen okból elmaradt hulladék elszállításának pótlása a következő munkanapon vagy legkésőbb a soron következő szállítási napon.


(2) A közszolgáltató a begyűjtött hulladékot a 2. § (6) bekezdésében meghatározott hulladéklerakóra szállítja.

(3) Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változásokról haladéktalanul írásban értesíteni az Önkormányzatot.

(4) Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő naptárt legalább egyéves időszakra meghatározni, és a honlapján az elkülönítetten gyűjtött hulladék első szállítását megelőző 5 nappal korábban közzétenni, valamint az Önkormányzat részére közzététel céljából megküldeni.


6.         A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


13. § Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) annak kifejezett megjelölését, hogy ez a közszolgáltatási szerződés az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között írásban létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés,

b) a közszolgáltató adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ azonosító),

c) a közszolgáltató ügyfélszolgálati adatait (cím, telefonszám, e-mail cím, ügyfélfogadási idő),

d)  az ingatlanhasználó számlázási adatait,  

e) az ingatlanhasználattal érintett ingatlan címét és helyrajzi száma,

f) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

g) az ingatlant használók száma,

h) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje napok szerint,

i) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

k) a szerződés módosításának, felmondásának, szüneteltetésének feltételei,

l) irányadó jogszabályok meghatározása,

m) megrendelő által használt gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,

n) a gyűjtőedények használatának jogcímét (saját tulajdon vagy bérelt),

o )a közszolgáltatás mértékét meghaladó , a megrendelő igényei szerinti többletszolgáltatást és annak díját.7. Az önkormányzati  hulladékgazdálkodási közfeladat  igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módja és feltételei

14. § (1)Szabadbattyán   településen a Közszolgáltató által felajánlott szabvány gyűjtőedény

 1. 60 literes gyűjtőedény,
 2. 80 literes gyűjtőedény,
 3. 110 vagy 120 literes gyűjtőedény,
 4. 240 literes gyűjtőedény,
 5. 1100 literes gyűjtőedény.

(2) A szabvány gyűjtőedény választhatósága a településen természetes személyek esetében

 1. 1 fős háztartás: 60 literes vagy nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény,
 2. 1-2 fős háztartás: 80 literes vagy nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény,
 3. 2-4 fős háztartás: 110-120 literes vagy nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény,
 4. 3-5 fős háztartás: 120 literes vagy nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény,
 5. 5 fős háztartás felett: 240 literes vagy nagyobb űrtartalmú gyűjtőedény.

(3) A szabvány gyűjtőedény választhatósága a településen jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 120, 240 és 1100 literes gyűjtőedény.

(4) A szabvány hulladék gyűjtőedényt az ingatlanhasználó biztosítja. Igény esetén a Közszolgáltató bérleti díj ellenében vállalja, hogy szabvány gyűjtőedényt biztosít az ingatlanhasználónak.

15. § (1) Házhoz menő lomtalanítás évi 1 alkalommal külön díj felszámolása nélkül vehető igénybe, amennyiben az ingatlanhasználónak nincs közszolgáltatási díjhátraléka.  Az évi 1 alkalmat meghaladó lomtalanítási igényt az ingatlanhasználó kérelmezi a Közszolgáltatónál, melyért díjat kell fizetnie.

(2) A lomtalanítás nem terjed ki:

a) veszélyes hulladékra (olaj, festék, akkumulátor stb.),

b) bontott jármű karosszériára, 0,75 m átmérőnél nagyobb gumiköpenyre,

c) építési-bontási hulladékra,

d) háztartási hulladékra,

e) zöldhulladékra,

f) kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb), vagy túlméretes (2 m-nél nagyobb terjedelmű) hulladékra.

16. § (1) Többlethulladékos zsákot az ingatlanhasználó korlátlan mennyiségben vásárolhat a Közszolgáltatótól, vagy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár épületében.  

(2)  Az elkülönítetten gyűjtött hulladék az ingatlanhasználó által biztosított, kereskedelmi forgalomban kapható – lehetőleg - áttetsző zsákban adható át.

(3) Az ingatlanhasználónak a kisebb gyűjtőedény használata iránti igényét a Közszolgáltatónál írásban kell bejelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell az igényelt gyűjtőedény méretét és az ingatlanhasználó nyilatkozatát arról, hogy vállalja az újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített, Közszolgáltató által közzétett szakszerű gyűjtését, valamint a Közszolgáltató által évente kiadott hulladéknaptár szerint az ingatlana elé történő kihelyezését.

(4) A (3) bekezdés szerinti  bejelentéshez mellékelni kell

 1. az igényelt gyűjtőedény beszerzésére vonatkozó dokumentumot (számlát vagy adásvételi szerződést),
 2. a 11. § (2) bekezdésében meghatározott létszám vonatkozásában az okmányiroda, vagy a jegyző igazolását az adott ingatlanon nyilvántartott  tartózkodási hellyel és állandó lakóhellyel rendelkezőkről.

(5) Közszolgáltató a kisebb gyűjtőedény iránti igénybejelentés és a kisebb gyűjtőedény beszerzését igazoló dokumentum átvételét követő hónap 1-jétől kezdődő időponttal módosítja az ingatlanhasználó szerződéses adatait.


8.         A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj   

17. § (1)          Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért közszolgáltatási díjat ( a továbbiakban: közszolgáltatási díj) köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében, a Koordináló szerv részére kell megfizetni.

(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat számla ellenében, a Koordináló szerv jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint köteles megfizetni.

(4) A 9.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség nemteljesítése esetén a bejelentésig terjedő időszakra a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a régi és az új ingatlanhasználót egyetemlegesen terheli.

(5) Az önkormányzat az ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díj fizetésére vonatkozóan nem állapít meg kedvezményt.

(5) A közszolgáltatatási díj megfizetésével 30 napon túl késedelembe esett ingatlanhasználó esetében a közszolgáltató az igénybevételt a díjhátralék kiegyenlítéséig megtagadhatja.


9.         A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése


18. § (1)          Szünetel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanhasználó közszolgáltatónak előzetesen benyújtott írásbeli kérelme alapján, amennyiben

a) az ingatlanban folyamatosan legalább 90 napig nem tartózkodik senki, vagy

b) az ingatlan beépítetlen

 és  az ingatlanon  hulladék sem keletkezik.

 (2) A kérelemmel egyidejűleg a Közszolgáltatónak be kell benyújtani az Okmányiroda, vagy a jegyző igazolását arra vonatkozóan, hogy az adott ingatlanon sem állandó, sem tartózkodási hely bejelentést nem tart nyilván. 

(3) A szolgáltató a közszolgáltatás szüneteltetését a bejelentést követő negyedévtől kezdi meg az újabb változás bejelentéséig.

 (4)      Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, arról az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Közszolgáltatót.

(5) A szüneteltetés feltétele, hogy a szüneteltetést kérő az ingatlanra vonatkozó érvényes szolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.

 (6) A közszolgáltatás legfeljebb 6 hónapra szüneteltethető, és a szüneteltetés iránti kérelem korlátlan  alakalommal megismételhető. 


10. Üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

19. § Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén üdülőingatlanként nyilvántartott ingatlan nem található, ezért a képviselő-testület üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat nem határoz meg.

11. Hulladékudvar működtetése

20.§ (1)  Szabadbattyán közigazgatási területén – az önkormányzat tulajdonában lévő -  045/6 hrsz-on lévő hulladékudvart a szolgáltató köteles üzemelteti.

(2) Téli és nyári nyitvatartási idejét az önkormányzattal előzetes egyeztetés alapján állapítja meg.

(3) A nyitva tartás közzétételéről az önkormányzat a helyben szokásos módon

( www.szabadbattyan.hu) gondoskodik, a nyitvatartási idő változását megelőzően legalább 15 nappal.

(4) A hulladékudvart Szabadbattyán Nagyközségben ingatlannal rendelkező személyek térítésmentesen vehetik igénybe.

(5) A hulladékudvarban felhalmozott hulladék szállítási, ártalmatlanítási költségég megfizetéséért a szolgáltató az önkormányzat többletköltséget nem számol fel.Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – 2016. július 1. napján   lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/1015.(IX.15.)  önkormányzati rendelet.            Polyák István Vilmos                                                       Némethné dr. Jenei Éva

            polgármester                                                                                     jegyző


Záradék:

A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. június 15.   napján   kifüggesztéssel kihirdettem.

Némethné dr. Jenei Éva -jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
10/2016.(VI.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
625.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!