nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-25 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


612 690 711,- Ft bevétellel, és 612 690 711,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

    - működési bevételek                                                          14 382 321,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        18 396 527,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                    217 374 272,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       34 313 345,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről                  1 364 548,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                  271 954 142,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                          62 895 271,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    11 483 497,- Ft

- dologi kiadás                                                                     61 044 145,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                9 979 500,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                          99 966 901,- Ft

- általános tartalék                                                               27 690 358,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                     85 149 728,- Ft


- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  116 000,- Ftállapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2)[3] Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete, finanszírozási bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 3 000 000 Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


12. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2018. február 14.                    Nagy László Péter                                                         Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                   jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. február 15. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2018. február 15.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2018. szeptember 27.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2019. május 24.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző

[1]

A 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

[2]

A 7/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 25. napjától.

[3]

A 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet
26.11 KB
5. melléklet
11.16 KB
6. melléklet
10.95 KB
7. melléklet
14.97 KB
1. melléklet
18.95 KB
2. melléklet
18.53 KB
3. melléklet
14.26 KB
8. melléklet
13.37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!