nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 94/2012 (XII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-21 - 2018-11-13
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 94/2012 (XII.27.) önkormányzati rendelete
a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1. § 2. pont, a 6. § (5) bekezdés a) és c) pontja, a 8. §, a 12. §, a 15-20. §, valamint a 22-24. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Értelmező rendelkezések


1. § 1. Házszám: a belterületi ingatlanoknak (épületek­nek és a beépítetlen telkeknek) a velük érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma.

2. Közterületnév: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület neve, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, valamint egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészének neve - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között -, melyre a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A közterületnév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál; egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

3. Utcanévtábla: a közterületnevek fizikai megjelenítésére szolgál.

4. Városrésznév: földrajzi név, a fővároson belül (esetenként külterületet is érintve) történelmileg vagy új beépítéssel kialakult, egybefüggő területek neve. Jelölheti a több vagy egy kerületre kiterjedő, illetve kerületen belül elkülönült városrészeket.

5. Védett közterületnév: város- vagy helytörténeti értékű, emiatt megőrzésre érdemes közterületi elnevezés.


2. A közterület-elnevezés általános szabályai


2. § (1) Minden közterületet el kell nevezni.

(2) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll. A közterületnevek utótagjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az újonnan kialakított közterület nevét a lejegyzést követően egy éven belül meg kell állapítani.

(4) Ha egy közterület a városrendezés vagy a beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek)nek - az elkülönüléstől számított egy éven belül - más nevet kell adni.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz a már elnevezett közterület nevét veszi fel, annak meghosszabbításaként.


3. § (1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.

(2) Nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést közterületnévként felhasználni.

(3) Meglévő utcanév előtagját felhasználni új elnevezéseknél - ide nem értve a "tér", "tere" új elnevezését - nem szabad, kivéve, ha a meglévő utcanévi előtag az adott kerületben még nem fordul elő, továbbá az utcából, valamint az egyéb, a rendelet 1. mellékletében szereplő utcanévi utótagú közterületről nyíló köz esetét.


4. § (1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A kezdeményezéseket a szokatlanság és ejtésbeli bizonytalanság szempontjából is vizsgálni szükséges.

(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket.


5. § Közterület elnevezését és az elnevezés megváltoztatását bárki kezdeményezheti az érintett közterület helye szerinti kerületi önkormányzatnál vagy a Fővárosi Önkormányzatnál.


3. Hatásköri és eljárási szabályok


6. § (1) A főpolgármester kikéri az érintett kerületi önkormányzatok véleményét - a rendelet előírásainak megfelelő és általa támogatott - kezdeményezésekről.

(2) Ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget e minőségében érinti, akkor a kezdeményezésről a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat - vagy, ha ilyen nincs, akkor a kerületi nemzetiségi önkormányzat - véleményét is ki kell kérni.

(3) A kerületi önkormányzathoz benyújtott kezdeményezést a kerület támogatása esetén kell a főpolgármester részére megküldeni.

(4) A közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a főpolgármester terjeszti Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) elé.

(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) a városrésznév és területének megállapítása, megváltoztatása,

b) a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása,

c) közterületnevek védetté nyilvánítása.


7. § A Közgyűlés döntéséről a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője (továbbiakban: főjegyző) értesíti a kerületi önkormányzatokat, a fővárosi közszolgáltató szerveket, az illetékes ingatlanügyi hatóságot és a közüzemek központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt közterületneveknek a Fővárosi Közlönyben való közzétételéről.


8. § A megállapított közterületnév, városrésznév, illetve a védetté nyilvánítás a Fővárosi Közlönyben való kihirdetés napjától hatályos.


4. Személyről való közterület-elnevezés


9. § (1) Személyről közterületet elnevezni halála után, le­g­alább 5 év elmúltával lehet.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli korlá­tozást nem kell alkalmazni a Közgyűlés által rendeletében meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyekről történő közterület-elnevezésnél.

(3) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(4) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

(6) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.


10. § (1) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c) akinek a főváros vagy annak egy kerülete életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Budapest egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(2) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.


5. Közterületnevek és városrésznevek megváltoztatása


11. § (1) A közterület- és városrészneveket az elnevezéstől számított 15 éven belül - a Fővárosi Közgyűlés által díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyről történő közterület átnevezés esetét kivéve - nem lehet megváltoztatni.

(2) Közterületnév-változtatás esetén törekedni kell a többes (a főváros kettő vagy több kerületében előforduló) közterületnevek számának csökkentésére.

(3) Közterületnév- vagy házszámváltozás esetén - a lakcímbejelentésre irányadó jogszabályi rendelkezések alapján - az érintett lakosságot lakcímbejelentési kötelezettség nem terheli.


6. Közterületnevek védetté nyilvánítása


12. § (1) A helytörténeti és várostörténeti értékű közterületneveket - a személyről elnevezett közterületnevek kivételével - védetté lehet nyilvánítani, melyről a Közgyűlés dönt.

(2) Védett közterületnevet nem lehet megváltoztatni.

(3) A védetté nyilvánításra a közterület-elnevezés szabályait kell alkalmazni.

(4) A védett közterületneveket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


7. Közterületnév-jegyzék


13. § (1) A főváros közterületi neveiről közterületnév-jegyzéket kell vezetni.

(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:

a) a kerület közigazgatási helynevét (római szám és kerület),

b) a városrésznevet,

c) a közterületnév elő- és utótagját,

d) az elnevezés időpontját,

továbbá, ha ismert

e) az elnevezést megállapító szerv nevét, és határozatának számát,

f) az elnevezés, névváltoztatás indokát,

g) a korábbi közterületnévre vonatkozó adatokat,

h) a közterületnév jellegére (védett, egyedi, többes) utaló adatokat,

i) a megszűnés okát és idejét.

(3) A közterületnév-jegyzék vezetéséről a főjegyző gondoskodik.


8. Közterületnevek megszüntetése


14. § (1) A közterület - városrendezés, beépítés vagy más módon történő - megszűnésével külön közgyűlési döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(2) A közterület megszűnését követő 30 napon belül az érintett kerületi önkormányzat a változásról a főjegyzőt értesíti.

(3) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.


9. Városrésznév


15. § (1) A városrészek elnevezésére, területük megváltoztatására, megszűnésére a közterület-elnevezési szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) A városrészneveket és területi meghatározásukat kerületi bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Városrész elnevezését, meglévő elnevezés megváltoztatását, a városrészek területének meghatározását a Fővárosi Közgyűlés tagjai, vagy az érintett kerületi önkormányzatok kezdeményezhetik a főpolgármesternél.


10. Utcanévtáblák


16. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő utcanévtáblákon kell feltüntetni.

(2) Az utcanévtáblát a rendelet 4. mellékletében meghatározott minta szerint kell elkészíteni. A kerületi önkormányzat képviselő-testülete - a főpolgármester tájékoztatása mellett - dönthet a kerületi címer elhelyezéséről az utcanévtábla felső sorában, továbbá - amennyiben azt történelmi hagyomány indokolja - egyéb felmentést is kérhet, mely felmentés megadásáról a főpolgármester dönt.

(3) Az utcanévtábla kihelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról - összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal - a kerületi önkormányzat gondoskodik.


17. § (1) Az utcanévtáblán fel kell tüntetni:

a) a kerület közigazgatási helynevét (római szám és „kerület” szó),

b) a városrésznevet,

c) a közterületnév elő- és utótagját rövidítés nélkül,

d) a táblával jelzett tömb első és utolsó házszámát és a házszámnövekedés irányát.

(2) Az utcanévtáblán feltüntetett neveknek meg kell egyezniük a közterületnév-jegyzékben szereplő írásmóddal.


18. § (1) Utcanévtáblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni.

(2) Az utcanévtáblát elsősorban épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(4) Az utcanévtáblán és annak szélétől 1 méteren belül reklám célját szolgáló táblát vagy egyéb feliratot elhelyezni nem szabad.

(5) Az utcanévtáblák kihelyezéséről az érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv értesíti.

(6) A közterületen az ingatlanokat (épületeket és a beépítetlen telkeket) jól látható táblán feltüntetett helyrajzi számmal kell ellátni, amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható.


19. § Megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utcanévtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utcanévtáblát két év múltán az elhelyező szervnek el kell távolítania.


11. Házszámtáblák, házszám-megállapítás szabályai


20. § (1) A közterületről nyíló ingatlanokat (az épületeket és a beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal (házszám) kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) A házszámtábla mintáját és kihelyezésének szabályait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A sorszámok megállapításáról, megváltoztatásáról - összhangban az Mötv. 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal - a kerületi önkormányzat gondoskodik.


21. § (1) A sorszámozást az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) a Dunára merőlegesen haladó utcák számai mindig a Dunához közelebb eső ponttól kezdődnek. A Dunával párhuzamosan haladó utcák számai a pesti oldalon a Rákóczi úthoz közelebb eső végüktől, a budai oldalon a Széchenyi Lánchídhoz közelebb eső pontjuktól kezdődnek,

b) a mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni. Ha egy mellékútvonal több főútvonalhoz is kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe véve kell a sorszámozás irányát megállapítani,

c) a számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó ingatlanig, akkor is, ha a közterület több kerületet érint,

d) utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál - ha a másik oldal beépítésére belátható időn belül nem kerül sor - a számozás folyamatosan emelkedik (1, 2, 3 stb.),

e) a terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor a Duna vagy a Rákóczi út, valamint a Széchenyi Lánchíd felől betorkolló utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalon ér véget,

f) kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában az a, b, c, d stb. alátörést kap (pl.: 19/a, 19/b, 19/c),

g) kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják (pl.: 13-17),

h) lakótelepi és lakóparki épületek házszámszámozását a használatbavételi eljárással egyidejűleg kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.


22. § A házszámtáblát - amennyiben fizikai akadálya nincs - a kaputól jobbra, a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni.


23. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) házszámtáblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.


24. § Házszámváltozás esetén a 19. § előírásai szerint kell eljárni.


12. Záró rendelkezések


25. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.


26. §


1. melléklet 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez

Árok, átjáró, bástya, bástyája, dűlő, dűlőút, erdősor, fasor, fasora, forduló, határsor, határút, kapu, kert, korzó, körönd, körtér, körút, körútja, köz, lejáró, lejtő, lépcső, liget, mélyút, park, parkja, part, rakpart, sétaút, sétány, sor, sugárút, tér, tere, udvar, út, útja, utca, utcája, üdülőpart.2. melléklet 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez

Védett közterületnevek

I. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Alagút

 utca

 I.

 1874. 05. 06.

 Apród

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Avar

 utca

 I., XI., XII.

 1891. 10. 15.

 Bécsi kapu

 tér

 I.

 1874. 01. 01.

 Csalogány

 utca

 I., II.

 1874. 02. 19.

 Csónak

 utca

 I.

 1874. 06. 04.

 Dísz

 tér

 I.

 1879. 01. 01.

 Fátyol

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Fém

 utca

 I.

 1895. 05. 09.

 Fogas

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Fortuna

 köz

 I.

 1879. 01. 01.

 Fortuna

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Fő

 utca

 I., II.

 1879. 01. 01.

 Gránit

 lépcső

 I.

 1879. 01. 01.

 Gyorskocsi

 utca

 I., II.

 1879. 01. 01.

 Győző

 utca

 I.

 1878. 01. 01.

 Hadnagy

 utca

 I.

 1879. 10. 28.

 Hajadon

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Halász

 bástya

 I.

 1879. 02. 19.

 Halász

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Hattyú

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Hegedűs

 köz

 I.

 1880. 12. 18.

 Iskola

 utca

 I.

 1874. 02. 19.

 Jácint

 lépcső

 I.

 1879. 01. 01.

 Jezsuita

 lépcső

 I.

 (1879) 1997. 01. 30.

 Jégverem

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Kagyló

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Kard

 utca

 I.

 (1879) 1990. 04. 10.

 Korlát

 utca

 I.

 1878. 01. 01.

 Lánchíd

 utca

 I.

 1879. 10. 28.

 Linzi

 lépcső

 I.

 1879. 01. 01.

 Logodi

 utca

 I.

 1886. 01. 16.

 Lovarda

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Magas

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Málna

 utca

 I.

 1874. 02. 19.

 Márvány

 utca

 I., XII.

 1870. 01. 01.

 Mészáros

 utca

 I.

 1874. 02. 19.

 Naphegy

 tér

 I.

 1895. 05. 09.

 Naphegy

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Nőegylet

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Nyárs

 utca

 I.

 1893. 05. 05.

 Orom

 utca

 I.

 1878. 01. 01.

 Országház

 utca

 I.

 1874. 01. 01.

 Orvos

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Ostrom

 utca

 I.

 1874. 01. 01.

 Öntőház

 utca

 I.

 1874. 01. 01.

 Pálya

 utca

 I.

 1874. 02. 19.

 Pásztor

 lépcső

 I.

 1879. 01. 01.

 Roham

 utca

 I.

 1879. 10. 28.

 Sánc

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Sikló

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Szalag

 utca

 I.

 1874. 02. 19.

 Szeder

 lépcső

 I.

 1879. 01. 01.

 Szentháromság

 utca

 I.

 1874. 02. 19.

 Székely

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Színház

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Szőnyeg

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Tábor

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Tárnok

 utca

 I.

 1879. 01. 01.

 Úri

 utca

 I.

 1874. 02. 19.

 Vám

 utca

 I.

 1874. 02. 19.

 Vándor

 utca

 I.

 1879. 10. 28.

II. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Apostol

 utca

 II.

 1887. 08. 02.

 Aranka

 utca

 II.

 1898. 01. 01.

 Budakeszi

 út

 II., XII.

 1874. 01. 01.

 Csalogány

 utca

 I., II.

 1874. 02. 19.

 Csapláros

 utca

 II.

 1858. 01. 01.

 Cserfa

 utca

 II.

 1879. 01. 01.

 Fekete Sas

 utca

 II.

 1953. 12. 03.

 Fő

 utca

 I., II.

 1879. 01. 01.

 Ganz

 utca

 II.

 1874. 02. 19.

 Gyorskocsi

 utca

 I., II.

 1879. 01. 01.

 Harcsa

 utca

 II.

 1879. 01. 01.

 Kacsa

 utca

 II.

 1879. 01. 01.

 Kavics

 utca

 II.

 1879. 01. 01.

 Kis Rókus

 utca

 II.

 1878. 01. 01.

 Kút

 utca

 II.

 1878. 01. 01.

 Lukács

 utca

 II.

 1879. 12. 19.

 Mecset

 utca

 II.

 1874. 01. 01.

 Medve

 utca

 II.

 1879. 10. 28.

 Petrezselyem

 utca

 II.

 1879. 05. 06.

 Retek

 utca

 II.

 1879. 01. 01.

 Rét

 utca

 II.

 1879. 01. 01.

 Rózsahegy

 utca

 II.

 1879. 01. 01.

 Szemlőhegy

 utca

 II.

 1896. 05. 09.

 Tölgyfa

 utca

 II.

 1874. 02. 19.

 Trombitás

 út

 II.

 1880. 06. 03.

 Üstökös

 utca

 II.

 1879. 01. 01.

 Vidra

 utca

 II.

 1879. 01. 01.

 Zivatar

 utca

 II.

 1879. 10. 28.

III. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Akác

 köz

 III.

 1874. 01. 01.

 Ágoston

 utca

 III.

 (1879) 1992. 04. 30.

 Beszterce

 utca

 III.

 1928. 11. 19.

 Bivalyos

 utca

 III.

 (XIX. sz.) 1992. 04. 30.

 Bokor

 utca

 III.

 1874. 02. 19.

 Csemete

 utca

 III.

 1872. 02. 19.

 Evező

 utca

 III.

 1879. 05. 06.

 Fehéregyházi

 út

 III.

 1908. 01. 14.

 Flórián

 tér

 III.

 1874. 02. 28.

 Folyamőr

 utca

 III.

 1938. 02. 15.

 Folyondár

 utca

 III.

 1928. 10. 19.

 Föld

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Fő

 tér

 III.

 1874. 02. 19.

 Galagonya

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Gázgyár

 utca

 III.

 1972. 10. 04.

 Hajógyár

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Jós

 utca

 III.

 1976. 05. 12.

 Kecske

 utca

 III.

 1874. 02. 19.

 Kenyeres

 utca

 III.

 1908. 01. 14.

 Kerék

 utca

 III.

 1874. 02. 19.

 Kékfestő

 utca

 III.

 1970. 12. 23.

 Kiscelli

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Kórház

 utca

 III.

 1874. 02. 19.

 Körte

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Laktanya

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Matróz

 utca

 III.

 1879. 12. 19.

 Meggyfa

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Miklós

 utca

 III.

 1879. 12. 31.

 Mókus

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Nagyszombat

 utca

 III.

 1929. 11. 19.

 Óbudai

 rakpart

 III.

 1874. 12. 01.

 Pacsirtamező

 utca

 III.

 (1879) 1990. 04. 10.

 Raktár

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Selmeci

 utca

 III.

 1900. 10. 11.

 Seregély

 köz

 III.

 1933. 04. 04.

 Seregély

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Serfőző

 utca

 III.

 1874. 02. 19.

 Solymár

 utca

 III.

 1972. 10. 04.

 Sorompó

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Szél

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Szomolnok

 utca

 III.

 1932. 01. 19.

 Szőlő

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Szőlőkert

 utca

 III.

 1982. 05. 26.

 Tanuló

 utca

 III.

 1874. 02. 19.

 Tímár

 utca

 III.

 1879. 01. 01.

 Vályog

 utca

 III.

 1900. 10. 11.

 Velence

 utca

 III.

 1879. 10. 28.

 Viador

 utca

 III.

 1879. 10. 28.

 Vöröskereszt

 utca

 III.

 1874. 02. 19.

 Zápor

 utca

 III.

 1900. 10. 11.

IV. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Istvántelki

 út

 IV.

 (1910) 1945. 01. 01.

 Munkásotthon

 utca

 IV.

 1955. 01. 01.

 Erzsébet

 utca

 IV.

 1882. 01. 01.

 Szent István

 tér

 IV.

 (1928) 1991. 06. 27.

V. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Akadémia

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Alkotmány

 utca

 V.

 1872. 12. 12.

 Aranykéz

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Balaton

 utca

 V.

 (1872) 1991. 06. 27.

 Bank

 utca

 V.

 (1906) 1990. 06. 19.

 Bástya

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Bécsi

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Cukor

 utca

 V.

 1911. 12. 29.

 Curia

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Duna

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Egyetem

 tér

 V.

 (1874) 1953. 01. 01.

 Fehér Hajó

 utca

 V.

 1938. 02. 15.

 Ferenciek

 tere

 V.

 (1874) 1992. 04. 30.

 Fővám

 tér

 V., IX.

 (1875) 1990. 04. 10.

 Galamb

 utca

 V.

 1874. 05. 02.

 Haris

 köz

 V.

 1940. 05. 21.

 Harmincad

 utca

 V.

 1872. 02. 19.

 Havas

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Hold

 utca

 V.

 (1874) 1990. 06. 19.

 Honvéd

 tér

 V.

 (1874) 1990. 06. 08.

 Honvéd

 utca

 V.

 1872. 12. 12.

 Kecskeméti

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Kéményseprő

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Képíró

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Kígyó

 utca

 V.

 1874. 01. 01.

 Március 15.

 tér

 V.

 1948. 03. 15.

 Mérleg

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Miatyánk

 utca

 V.

 1874. 01. 01.

 Molnár

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Múzeum

 körút

 V., VIII.

 (1874) 1919. 12. 06.

 Október 6.

 utca

 V.

 1953. 01. 01.

 Papnövelde

 utca

 V.

 (1874) 1991. 06. 27.

 Párizsi

 utca

 V.

 1903. 09. 15.

 Pilvax

 köz

 V.

 1923. 01. 09.

 Pintér

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Reáltanoda

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Régi posta

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Sas

 utca

 V.

 (1874) 1990. 06. 19.

 Só

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Sörház

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Sütő

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Szabad sajtó

 út

 V.

 1948. 05. 15.

 Szabadság

 tér

 V.

 1900. 01. 11.

 Szarka

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Szerb

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Szervita

 tér

 V.

 (1874) 1992. 04. 30.

 Szép

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Vadász

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Váci

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Vámház

 körút

 V., IX.

 (1874) 1990. 04. 10.

 Vármegye

 utca

 V.

 1874. 02. 19.

 Városház

 utca

 V.

 1900. 02. 08.

 Vigadó

 tér

 V.

 (1874) 1957. 01. 01.

 Vigadó

 utca

 V.

 1874. 06. 04.

VI. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Aradi

 utca

 VI.

 1874. 02. 19.

 Dalszínház

 utca

 VI.

 1879. 01. 01.

 Felső

 erdősor

 VI.

 1874. 02. 19.

 Hajós

 utca

 VI.

 1875. 01. 01.

 Lovag

 utca

 VI.

 1874. 02. 19.

 Lövölde

 tér

 VI., VII.

 1874. 02. 19.

 Mozsár

 utca

 VI.

 1874. 02. 19.

 Nagymező

 utca

 VI.

 1874. 02. 19.

 Ó

 utca

 VI.

 1874. 02. 19.

 Szív

 utca

 VI.

 1874. 02. 19.

VII. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Akácfa

 utca

 VII.

 1874. 01. 01.

 Alsó

 erdősor

 VII.

 1874. 07. 04.

 Cserhát

 utca

 VII.

 1883. 01. 01.

 Dob

 utca

 VII.

 1874. 02. 19.

 Dohány

 utca

 VII.

 1874. 02. 19.

 Hernád

 utca

 VII.

 1879. 01. 01.

 Holló

 utca

 VII.

 1874. 07. 04.

 Kertész

 utca

 VII.

 (1874) 1951. 11. 10.

 Kis Diófa

 utca

 VII.

 1874. 06. 04.

 Lövölde

 tér

 VI., VII.

 1874. 02. 19.

 Nagy Diófa

 utca

 VII.

 1874. 07. 04.

 Síp

 utca

 VII.

 1874. 02. 19.

 Százház

 utca

 VII.

 (1879) 1953. 01. 01.

 Szövetség

 utca

 VII.

 1874. 02. 19.

 Verseny

 utca

 VII., VIII.

 1879. 01. 01.

VIII. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Bérkocsis (József körút és Nagy Fuvaros utca közötti szakasz)

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Corvin

 köz

 VIII.

 1991. 04. 25.

 Delej

 utca

 VIII.

 1887. 03. 31.

 Dologház

 utca

 VIII.

 (1874) 1991. 04. 25.

 Elnök

 utca

 VIII.

 1887. 03. 31.

 Füvészkert

 utca

 VIII.

 1991. 04. 25.

 Golgota

 tér

 VIII.

 1874. 01. 01.

 Homok

 utca

 VIII.

 1879. 02. 19.

 Hős

 utca

 VIII., X.

 1899. 01. 26.

 Illés

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Jázmin

 utca

 VIII.

 1879. 01. 01.

 Kálvária

 utca

 VIII.

 1870. 01. 01.

 Kálvária

 tér

 VIII.

 (1874) 1991. 04. 25.

 Kenyérmező

 utca

 VIII.

 1873. 12. 12.

 Kis Fuvaros

 utca

 VIII.

 1874. 07. 04.

 Kis Salétrom

 utca

 VIII.

 1874. 07. 04.

 Kis Stáció

 utca

 VIII.

 1874. 07. 04.

 Koszorú

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Kőfaragó

 utca

 VIII.

 1874. 01. 01.

 Kőris

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Légszesz

 utca

 VIII.

 1879. 01. 01.

 Lóvásár

 utca

 VIII.

 1885. 02. 26.

 Magdolna

 utca

 VIII.

 (1874) 1991. 04. 25.

 Mária

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Mátyás

 tér

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Múzeum

 körút

 V., VIII.

 (1874) 1919. 12. 06.

 Múzeum

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Nagy Fuvaros

 utca

 VIII.

 1874. 07. 04.

 Nagy Templom

 utca

 VIII.

 1874. 02. 04.

 Népszínház

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Ötpacsirta

 utca

 VIII.

 1991. 04. 25.

 Őr

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Pál

 utca

 VIII.

 1885. 05. 07.

 Práter

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Salétrom

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Százados

 út

 VIII.

 1899. 01. 26.

 Szeszgyár

 utca

 VIII.

 1874. 01. 01.

 Szűz

 utca

 VIII.

 1874. 03. 19.

 Tavaszmező

 utca

 VIII.

 (1874) 1953. 01. 01.

 Tömő

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Vas

 utca

 VIII.

 1874. 02. 19.

 Verseny

 utca

 VII., VIII.

 1879. 01. 01.

 Víg

 utca

 VIII.

 (1874) 1991. 04. 25.

IX. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Angyal

 utca

 IX.

 1874. 02. 19.

 Bárd

 utca

 IX.

 1933. 11. 24.

 Bokréta

 utca

 IX.

 1874. 02. 19.

 Csarnok

 tér

 IX.

 1887. 02. 04.

 Dandár

 utca

 IX.

 1878. 12. 19.

 Drégely

 utca

 IX.

 1879. 02. 19.

 Ecseri

 út

 IX.

 1909. 09. 16.

 Ernő

 utca

 IX.

 1879. 01. 01.

 Fehér Holló

 utca

 IX.

 1968. 01. 01.

 Fővám

 tér

 V., IX.

 (1875) 1990. 04. 10.

 Gabona

 utca

 IX.

 1936. 03. 17.

 Gálya

 utca

 IX.

 1938. 02. 15.

 Gát

 utca

 IX.

 1879. 01. 01.

 Gubacsi

 út

 IX.

 1900. 10. 11.

 Gyáli (Keleti pályaudvar-Kelenföldi
 pályaudvar közötti vasútvonaltól az Illatos útig
 terjedő szakasz)

 út

 IX.

 1900. 10. 11.

 Határ

 út

 IX.

 1874. 01. 01.

 Hentes

 utca

 IX.

 1906. 03. 06.

 Illatos

 út

 IX.

 1910. 11. 22.

 Imre

 utca

 IX.

 1878. 02. 19.

 Ipar

 utca

 IX.

 1872. 12. 12.

 Kálvin

 tér

 V., VIII., IX.

 1874. 02. 19.

 Kén

 utca

 IX.

 1894. 03. 29.

 Közraktár

 utca

 IX.

 1901. 02. 28.

 Köztelek

 utca

 IX.

 1874. 02. 19.

 Liliom

 utca

 IX.

 1874. 02. 19.

 Mester

 utca

 IX.

 1874. 02. 19.

 Páva

 utca

 IX.

 1874. 02. 19.

 Pipa

 utca

 IX.

 1874. 02. 19.

 Sóház

 utca

 IX.

 1874. 06. 04.

 Soroksári

 út

 IX.

 1906. 05. 30.

 Tagló

 utca

 IX.

 1932. 06. 14.

 Tűzoltó

 utca

 IX.

 1874. 06. 04.

 Üllői

 út

 VIII., IX., X., XVIII.

 (1874) 1990. 04. 10.

 Vágóhíd

 utca

 IX.

 1881. 01. 27.

 Vámház

 körút

 V., IX.

 1990. 04. 10.

 Viola

 utca

 IX.

 1874. 02. 19.

X. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Akna

 utca

 X.

 1899. 01. 26.

 Állomás

 utca

 X.

 1879. 05. 06.

 Árpa

 utca

 X.

 1884. 01. 01.

 Ászok

 utca

 X.

 1988. 12. 05.

 Basa

 utca

 X.

 1884. 11. 20.

 Bánya

 utca

 X.

 1875. 09. 16.

 Bolgár

 utca

 X.

 1893. 06. 22.

 Ceglédi

 út

 X.

 1884. 07. 24.

 Endre

 utca

 X.

 1875. 09. 16.

 Fehér

 köz

 X.

 1953. 01. 01.

 Fehér

 út

 X.

 1879. 05. 06.

 Fertő

 utca

 X.

 1884. 07. 24.

 Füzér

 utca

 X.

 1875. 09. 16.

 Gergely

 utca

 X.

 1893. 06. 22.

 Gém

 utca

 X.

 1884. 07. 24.

 Halom

 utca

 X.

 1875. 09. 16.

 Harmat

 köz

 X.

 1953. 01. 08.

 Harmat

 utca

 X.

 1875. 09. 16.

 Hidas

 köz

 X.

 1875. 09. 16.

 Hölgy

 utca

 X.

 1879. 01. 01.

 Hős

 utca

 VIII., X.

 1899. 01. 26.

 Jegenye

 utca

 X.

 1875. 09. 16.

 Kápolna

 utca

 X.

 1874. 01. 01.

 Keresztúri

 út

 X.

 1899. 01. 26.

 Kőér

 utca

 X.

 1953. 12. 03.

 Liget

 utca

 X.

 1875. 09. 16.

 Maglódi

 út

 X.

 1873. 01. 01.

 Makk

 utca

 X.

 1884. 07. 24.

 Maláta

 utca

 X.

 1899. 01. 26.

 Márga

 utca

 X.

 1899. 01. 26.

 Mázsa

 tér

 X.

 1879. 01. 01.

 Mázsa

 utca

 X.

 1875. 09. 16.

 Monori

 utca

 X.

 1884. 11. 20.

 Óhegy

 utca

 X.

 1875. 10. 16.

 Salgótarjáni

 utca

 VIII., X.

 1884. 11. 02.

 Sírkert

 út

 X.

 1903. 01. 01.

 Sörgyár

 utca

 X.

 1879. 01. 01.

 Szállás

 utca

 X.

 1875. 09. 16.

 Tárna

 utca

 X.

 1899. 01. 26.

 Vaspálya

 utca

 X.

 1911. 06. 20.

XI. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Avar

 utca

 I., XI., XII.

 1891. 10. 15.

 Budafoki

 út

 XI.

 1902. 01. 07.

 Fehérvári

 út

 XI.

 1874. 02. 19.

 Kelenhegyi

 lépcső

 XI.

 1930. 12. 06.

 Kelenhegyi

 út

 XI.

 1890. 09. 25.

 Lágymányosi

 utca

 XI.

 1899. 01. 26.

 Németvölgyi

 út

 XI., XII.

 1886. 01. 28.

 Törökbálinti

 út

 XI., XII.

 1929. 03. 19.

XII. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Agancs

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Alkony

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Avar

 utca

 I., XI., XII.

 1891. 10. 15.

 Ágnes

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Bán

 utca

 XII.

 1891. 10. 15.

 Budakeszi

 út

 II., XII.

 1874. 01. 01.

 Csermely

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Csiga

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Csillagvölgyi

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Dalma

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Diana

 utca

 XII.

 1886. 01. 28.

 Diós

 árok

 XII.

 1902. 01. 07.

 Evetke

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Farkasvölgyi

 út

 XII.

 1901. 04. 30.

 Felhő

 utca

 XII.

 1886. 01. 28.

 Fogaskerekű

 utca

 XII.

 1962. 01. 01.

 Golfpálya

 út

 XII.

 1954. 01. 01.

 Harangvölgyi

 út

 XII.

 1886. 01. 01.

 Hegyhát

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Istenhegyi

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Jánoshegyi

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Jenő

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Juliska

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Kakukk

 lépcső

 XII.

 1939. 05. 16.

 Kakukk

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Kalóz

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Kék Golyó

 utca

 XII.

 1879. 01. 01.

 Költő

 utca

 XII.

 1886. 01. 28.

 Kútvölgyi

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Laura

 út

 XII.

 1886. 03. 23.

 Lóránt

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Magasúti

 lejtő

 XII.

 1928. 01. 01.

 Maros

 utca

 XII.

 1879. 12. 19.

 Mártonhegyi

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Márvány

 utca

 I., XII.

 1870. 01. 01.

 Melinda

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Menyét

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Művész

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Németvölgyi

 út

 XI., XII.

 1886. 01. 28.

 Normafa

 út

 XII.

 1886. 01. 25.

 Óra

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Orbánhegyi

 út

 XII.

 1900. 10. 11.

 Őzike

 köz

 XII.

 1954. 01. 01.

 Őzike

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Rege

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Remete

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Sashegyi

 út

 XII.

 1934. 02. 06.

 Svájci

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Szépkilátás

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Törökbálinti

 út

 XI., XII.

 1929. 03. 19.

 Tücsök

 utca

 XII.

 1886. 01. 28.

 Tündér

 utca

 XII.

 1886. 01. 28.

 Tündérhegyi

 út

 XII.

 1870. 01. 01.

 Városkúti

 út

 XII.

 1900. 09. 13.

 Városmajor

 utca

 XII.

 1870. 01. 01.

 Vilma

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Virányos

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

 Virányos

 köz

 XII.

 1931. 10. 27.

 Zugligeti

 út

 XII.

 1886. 01. 28.

XIII. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Agyag

 utca

 XIII.

 1896. 01. 01.

 Angyalföldi

 út

 XIII.

 1884. 11. 20.

 Apály

 utca

 XIII.

 1893. 01. 01.

 Csata

 utca

 XIII.

 1896. 01. 01.

 Dagály

 utca

 XIII.

 1897. 01. 01.

 Fáklya

 utca

 XIII.

 1897. 01. 01.

 Föveny

 utca

 XIII.

 1897. 01. 01.

 Futár

 utca

 XIII.

 1897. 01. 01.

 Hajdú

 utca

 XIII.

 1879. 01. 01.

 Ipoly

 utca

 XIII.

 1872. 12. 12.

 Janicsár

 utca

 XIII.

 1896. 01. 01.

 Jász

 utca

 XIII.

 1896. 01. 01.

 Kartács

 utca

 XIII.

 1893. 01. 01.

 Kádár

 utca

 XIII.

 1897. 10. 28.

 Lőportár

 utca

 XIII.

 1879. 12. 25.

 Mohács

 utca

 XIII.

 1896. 01. 01.

 Mór

 utca

 XIII.

 1896. 01. 01.

 Országbíró

 utca

 XIII.

 1897. 01. 01.

 Pannónia

 utca

 XIII.

 (1860) 1990. 04. 10.

 Pozsonyi

 út

 XIII.

 1903. 04. 07.

 Röppentyű

 utca

 XIII.

 1897. 01. 01.

 Szabolcs

 utca

 XIII.

 1874. 02. 19.

 Teve

 utca

 XIII.

 1897. 01. 01.

 Tutaj

 utca

 XIII.

 1896. 01. 01.

 Véső

 utca

 XIII.

 1897. 12. 21.

 Visegrádi

 utca

 XIII.

 (1872) 1953. 12. 03.

 Vígszínház

 utca

 XIII.

 1897. 12. 23.

XIV. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Amerikai

 út

 XIV.

 1879. 01. 01.

 Cinkotai

 út

 XIV.

 1900. 10. 17.

 Csömöri

 út

 XIV.

 1900. 10. 11.

 Fogarasi

 út

 XIV.

 1896. 07. 02.

 Gyarmat

 utca

 XIV.

 1879. 01. 01.

 Ida

 utca

 XIV.

 1883. 03. 21.

 Mexikói

 út

 XIV.

 1879. 01. 01.

 Rákos

 tér

 XIV.

 1900. 10. 11.

 Rákospatak

 utca

 XIV.

 1891. 12. 22.

 Szentmihályi

 út

 XIV.

 1879. 01. 01.

 Szugló

 utca

 XIV.

 1885. 05. 05.

 Tábornok

 utca

 XIV.

 1896. 07. 02.

 Törökőr

 utca

 XIV.

 1932. 06. 14.

XV. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Hartyán

 köz

 XV.

 1970. 10. 22.

 Kazán

 utca

 XV.

 1954. 01. 01.

 Kőrakás

 park

 XV.

 1972. 10. 22.

 Mozdonyfűtő

 utca

 XV.

 1954. 01. 01.

 Mozdonyvezető

 utca

 XV.

 1954. 01. 01.

 Nádastó

 park

 XV.

 1970. 07. 22.

 Nádastó

 utca

 XV.

 1956. 01. 01.

 Nyírpalota

 út

 XV.

 1991. 12. 09.

 Páskom

 park

 XV.

 1970. 07. 22.

 Páskomliget

 utca

 XV.

 1970. 07. 22.

 Pestújhelyi

 út

 XV.

 1953. 01. 01.

 Régi Fóti

 út

 XV.

 1954. 01. 01.

 Sárfű

 utca

 XV.

 1970. 07. 22.

 Vasutasház

 utca

 XV.

 1954. 01. 01.

 Vasutaskert

 utca

 XV.

 1954. 01. 01.

 Vasutastelep

 utca

 XV.

 1954. 01. 01.

XVI. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Csömöri

 út

 XVI.

 (1890) 1965. 01. 01.

XVII. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 501.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 502.

 sor

 XVII.

 1951. 01. 01.

 503.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 504.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 505.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 506.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 507.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 508.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 509.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 510.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 511.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 512.

 utca

 XVII.

 2002. 11. 21.

 513.

 utca

 XVII.

 1950. 01. 01.

 514.

 utca

 XVII.

 1950. 01. 01.

 515.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 516.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 517.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 518.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 519.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 520.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 521.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 522.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 523.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 524.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 525.

 tér

 XVII.

 1951. 01. 01.

 526.

 sor

 XVII.

 1951. 01. 01.

 527.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 528.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 529.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 530.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 531.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 532.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 533.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 534.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 535.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 536.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 537.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 538.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 539.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 540.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 541.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 542.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 543.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 544.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 545.

 utca

 XVII.

 1951. 01. 01.

 I.

 utca

 XVII.

 1856. 01. 01.

 II.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 III.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 IV.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 V.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 VI.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 VII.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 VIII.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 IX.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 X.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XI.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XII.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XIII.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XIV.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XV.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XVI.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XVII.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XVIII.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XIX.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XX.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XXI.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XXII.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XXIII.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XXIV.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XXV.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XXVI.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XXVII.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 XXIX.

 utca

 XVII.

 1896. 01. 01.

 Cséplő

 út

 XVII.

 1954. 01. 01.

 Erdődűlő

 út

 XVII.

 1975. 01. 01.

 Felsőbánya

 utca

 XVII.

 1954. 01. 01.

 Fuvaros

 utca

 XVII.

 1954. 01. 01.

 Gázló

 utca

 XVII.

 1954. 01. 01.

 Rákoscsaba

 utca

 XVII.

 1954. 01. 01.

 Tómalom

 utca

 XVII.

 1940. 01. 01.

XVIII. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Abaújvár

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Abrudbánya

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Akadály

 utca

 XVIII.

 1925. 01. 01.

 Akácfa

 utca

 XVIII.

 1910. 01. 01.

 Akácos

 utca

 XVIII.

 1990. 01. 31.

 Akácos

 köz

 XVIII.

 2001. 03. 22.

 Akvamarin

 utca

 XVIII.

 2007. 05. 17.

 Ametiszt

 utca

 XVIII.

 2007. 05. 17.

 Árvai

 utca

 XVIII.

 1922. 01. 01.

 Bánffyhunyad

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Bártfa

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Benedekfalva

 utca

 XVIII.

 1990. 03. 07.

 Beregszász

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Beszterce

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Besztercebánya

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Bódva

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Brassó

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Bükk

 utca

 XVIII.

 1991. 01. 31.

 Csallóköz

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Csíkszereda

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Csolt

 utca

 XVIII.

 1969. 03. 05.

 Csörgőfa

 utca

 XVIII.

 1991. 01. 31.

 Dés

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Désháza

 utca

 XVIII.

 1953. 12. 03.

 Déva

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Dobsina

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Dráva

 utca

 XVIII.

 1922. 01. 01.

 Érsekújvár

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Fedezék

 utca

 XVIII.

 1925. 01. 01.

 Fenyőfa

 utca

 XVIII.

 1991. 01. 31.

 Fiume

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Fogaras

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Fülek

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Garam

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Goroszló

 utca

 XVIII.

 1990. 03. 07.

 Gömör

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Gyergyó

 utca

 XVIII.

 1922. 01. 01.

 Gyöngyvirág

 utca

 XVIII.

 1910. 01. 01.

 Gyulafehérvár

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Halomi

 út

 XVIII.

 1945. 01. 01.

 Hargita

 tér

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Határ

 utca

 XVIII.

 1898. 01. 01.

 Háromszéki

 utca

 XVIII.

 1922. 01. 01.

 Hársfa

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Hegyikristály

 utca

 XVIII.

 2007. 05. 17.

 Honvéd

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Huszár

 utca

 XVIII.

 1925. 01. 01.

 Ibolya

 utca

 XVIII.

 1925. 01. 01.

 Igló

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Ipolyság

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Jáde

 utca

 XVIII.

 2008. 09. 18.

 Jáspis

 utca

 XVIII.

 2007. 05. 17.

 Jegenye

 fasor

 XVIII.

 1908. 01. 01.

 Juharos

 sor

 XVIII.

 1992. 01. 30.

 Kara

 utca

 XVIII.

 1945. 01. 01.

 Kassa

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Kárpát

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Késmárk

 utca

 XVIII.

 1937. 01. 01.

 Kevevári

 utca

 XVIII.

 1922. 01. 01.

 Kézdivásárhely

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Királyhágó

 út

 XVIII.

 1922. 01. 01.

 Kiskőszeg

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Kolozsvár

 utca

 XVIII., XIX.

 1940. 01. 01.

 Komárom

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Korpona

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Körmöcbánya

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Köztársaság

 útja

 XVIII.

 1947. 01. 01.

 Kőrisfa

 utca

 XVIII.

 1991. 01. 31.

 Krasznahorka

 utca

 XVIII.

 1942. 01. 01.

 Küküllő

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Lajta

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Lakatos

 út

 XVIII.

 1953. 12. 03.

 Latorca

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Léva

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Liget

 utca

 XVIII.

 1910. 01. 01.

 Lomnic

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Losonc

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Lőcse

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Lőrinci

 út

 XVIII.

 1898. 01. 01.

 Lugos

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Madarász

 utca

 XVIII.

 1910. 01. 01.

 Maros

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Marosvásárhely

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Máramarossziget

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Munkács

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Muraköz

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Muskátli

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Nagybánya

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Nagybecskerek

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Nagyenyed

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Nagykőrösi

 út

 XVIII., XIX., XX., XXIII.

 1968. 09. 11.

 Nagyszalonta

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Nagyszeben

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Nagyszombat

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Nagyszőlős

 utca

 XVIII.

 1922. 01. 01.

 Nefelejcs

 utca

 XVIII.

 1908. 01. 01.

 Nyárfás

 sor

 XVIII.

 1992. 01. 30.

 Nyitra

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Olt

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Pacsirta

 utca

 XVIII.

 1910. 01. 01.

 Pancsova

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Párkány

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Péteri

 út

 XVIII.

 1991. 01. 28.

 Poprád

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Pozsony

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Pöstyén

 tér

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Rezeda

 utca

 XVIII.

 1926. 01. 01.

 Rimaszombat

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Rozsnyó

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Rózsakvarc

 utca

 XVIII.

 2007. 05. 17.

 Ruttka

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Sajó

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Sas

 utca

 XVIII.

 1910. 01. 01.

 Selmecbánya

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Sepsiszentgyörgy

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Sólyom

 utca

 XVIII.

 1925. 01. 01.

 Szabadka

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Szakolcai

 utca

 XVIII.

 1922. 01. 01.

 Szamos

 utca

 XVIII.

 1926. 01. 01.

 Szarvas csárda

 tér

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Szatmárnémeti

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Száva

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Szegfű

 utca

 XVIII.

 1926. 01. 01.

 Szepes

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Székelyudvarhely

 utca

 XVIII.

 1926. 01. 01.

 Szitnya

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Tapolcsányi

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Tarkő

 utca

 XVIII.

 1979. 01. 17.

 Tátra

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Tátrafüred

 tér

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Temesvár

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Templom

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Tigriskő

 utca

 XVIII.

 2007. 05. 17.

 Topáz

 utca

 XVIII.

 2007. 05. 17.

 Torda

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Torockó

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Tölgy

 utca

 XVIII.

 1991. 01. 31.

 Tölgyfa

 köz

 XVIII.

 2001. 03. 22.

 Tövishát

 utca

 XVIII.

 1990. 03. 07.

 Trencsén

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Tulipán

 utca

 XVIII.

 1900. 01. 01.

 Tusnád

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Tüzér

 utca

 XVIII.

 1925. 01. 01.

 Ugocsa

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Ungvár

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Uzsok

 tér

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Újvidék

 utca

 XVIII.

 1899. 12. 30.

 Vajdahunyad

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Varjú

 utca

 XVIII.

 1910. 01. 01.

 Vasút

 utca

 XVIII.

 1898. 01. 01.

 Vág

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Versec

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Vércse

 utca

 XVIII.

 1910. 01. 01.

 Virág

 utca

 XVIII.

 1926. 01. 01.

 Vízakna

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Zalatna

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Zágon

 utca

 XVIII.

 1932. 01. 01.

 Zenta

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Zilah

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

 Zombor

 utca

 XVIII.

 1940. 01. 01.

 Zólyom

 utca

 XVIII.

 1930. 01. 01.

XIX. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Nagykőrösi

 út

 XVIII., XIX., XX., XXIII.

 (1930) 1968. 09. 11.

XX. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Nagykőrösi

 út

 XVIII., XIX., XX., XXIII.

 (1930) 1968. 09. 11.

XXI. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Bagoly

 utca

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Borókás

 utca

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Brassói

 utca

 XXI.

 1930. 01. 01.

 Csillag

 utca

 XXI.

 1930. 01. 01.

 Fácános

 utca

 XXI.

 1941. 01. 01.

 Fenyves

 út

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Fürjes

 utca

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Határ

 utca

 XXI.

 1890. 01. 01.

 Háromszék

 utca

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Hollandi

 út

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Kassai

 utca

 XXI.

 1930. 01. 01.

 Késmárki

 utca

 XXI.

 1930. 01. 01.

 Királyerdő

 út

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Királyhágó

 út

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Kis nyírfa

 utca

 XXI.

 2003. 11. 25.

 Kohász

 utca

 XXI.

 1957. 01. 01.

 Komáromi

 utca

 XXI.

 1928. 01. 01.

 Magyar

 utca

 XXI.

 1890. 01. 01.

 Martinász

 utca

 XXI.

 1953. 12. 03.

 Máramarosi

 út

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Nagykalapács

 utca

 XXI.

 1957. 01. 01.

 Ófalu

 utca

 XXI.

 1899. 12. 30.

 Tarpataki

 utca

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Telep

 utca

 XXI.

 1930. 01. 01.

 Templom

 utca

 XXI.

 1910. 01. 01.

 Tölgyes

 út

 XXI.

 1937. 01. 01.

 Varrógép

 utca

 XXI.

 1961. 01. 01.

 Vágóhíd

 utca

 XXI.

 1910. 01. 01.

 Vereckei

 utca

 XXI.

 1928. 01. 01.

 Védgát

 utca

 XXI.

 1900. 01. 01.

XXII. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 I.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 II.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 III.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 IV.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 V.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 VI.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 VII.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 VIII.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 IX.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 X.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 XI.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 XII.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 XIII.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 XIV.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 XV.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 XVI.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 XVII.

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 Alsó Sas

 utca

 XXII.

 1899. 12. 30.

 Diófa

 utca

 XXII.

 1930. 01. 01.

 Fehérhegy

 utca

 XXII.

 1870. 01. 01.

 Felső Sas

 utca

 XXII.

 1899. 12. 30.

 Gádor

 utca

 XXII.

 1962. 01. 01.

 Háros

 utca

 XXII.

 1964. 01. 01.

 Hosszúhegy

 utca

 XXII.

 1899. 12. 30.

 Kálváriahegy

 utca

 XXII.

 1990. 05. 29.

 Kereszt

 utca

 XXII.

 1900. 01. 01.

 Kis Kőbánya

 utca

 XXII.

 1920. 01. 01.

 Leányka

 utca

 XXII.

 1953. 12. 03.

 Nagy Kőbánya

 utca

 XXII.

 1930. 01. 01.

 Nagytétényi

 út

 XXII.

 1962. 01. 01.

 Péter-Pál

 utca

 XXII.

 1870. 01. 01.

 Szabina

 út

 XXII.

 1930. 01. 01.

 Vár

 utca

 XXII.

 1920. 01. 01.

 Vöröskúti

 határsor

 XXII.

 1910. 01. 01.

XXIII. kerület

 Előtag

 Utótag

 Kerületek

 Elnevezés dátuma

 Nagykőrösi

 út

 XVIII., XIX., XX., XXIII.

 (1930) 1968. 09. 11.

 Ócsai

 út

 XXIII.

 1900. 01. 01.


3. melléklet 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez

Városrésznevek és területi lehatárolásuk

VÁROSRÉSZEK - I. kerület

1. Gellérthegy - I. kerület

Hegyalja út a Budaörsi úttól-Sánc utca-Orom utca-a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó sétaút-Citadella északi sétánya-az I. és XI. kerület határa-Duna folyam-Kelenhegyi út-Mányoki út-Ménesi út-Alsóhegy utca-Villányi út-Budaörsi út a Hegyalja útig.

2. Krisztinaváros - I. kerület

Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától-Széll Kálmán tér-Várfok utca-a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától a Dózsa György tér 9.-ig-Pásztor lépcső-Gellérthegy utca-Czakó utca-Hegyalja úti kereszteződés-Avar utca-Kiss János altábornagy utca-Ugocsa utca-Böszörményi út-Kék Golyó utca-Ráth György utca-Roskovics utca-Bíró utca-Alma utca-Gaál József út-Határőr út-Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.

3. Tabán - I. kerület

A várfal a Dózsa György tér 9.-től a Nagy Rondella kapujáig-a Nagy Rondellától délnek futó lépcsős sétány-Sándor Móric lépcső-Ybl Miklós tér déli oldala-Duna folyam-I. és XI. kerület határa (merőlegesen a Duna vonaláig)-Citadella északi sétány-e sétány és a Szirtes út elágazásánál északnak futó sétány az Orom utcáig -Orom utca-Sánc utca-Hegyalja úti kereszteződés-Czakó utca-Gellérthegy utca-Pásztor lépcső-Dózsa György tér.

4. Vár - I. kerület

A várfal a Bécsi kaputól keleti irányban kiindulva az óramutató járásával megegyező lefutásban a Bécsi kapuig.

5. Víziváros - I. kerület

Duna folyam a Bem József tér déli oldalától-Ybl Miklós tér déli oldala-Sándor Móric lépcső-a lépcsős sétány a Nagy Rondelláig-a keleti várfal a Bécsi kapuig-Várfok utca-Vérmező út-Széna tér-Margit körút-Bem József utca-Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.

VÁROSRÉSZEK - II. kerület

1. Adyliget - II. kerület

Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldalától-Rézsű utca-Nagykovácsi út-Feketefej utca-a főváros határa a Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldaláig.

2. Budakeszierdő - II. kerület

Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától-Üdülő út-Szép Juhászné út-Budakeszi út a Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig-Jánoshegyi út-Konkoly-Thege Miklós út-a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése-Konkoly-Thege Miklós út a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.

3. Budaliget - II. kerület

Hidegkúti út a főváros határától-Máriaremetei út-Hímes utca-a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal-a főváros határa a Hidegkúti útig.

4. Csatárka - II. kerület

Látóhegyi út a Görgényi úttól-Glück Frigyes út-Verecke lépcső-Verecke út-Szalamandra út-Zöldkert út-Csatárka út-Törökvész út-Görgényi út a Látóhegyi útig.

5. Erzsébetliget - II. kerület

Paprikás-patak a Hidegkúti úttól-53444 hrsz.-ú közterület-Honvéd utca-Hidegkúti út a Paprikás-patakig-Pesthideg­kútnak az 1930-as években kialakult része.

6. Erzsébettelek - II. kerület

Ördögárok a Nagyrét utcától-Hidegkúti út-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 171. és 176. számú határkövek között)-Nagyrét utca az Ördögárokig.

7. Felhévíz - II. kerület

Kavics utca a Vérhalom utcától-Duna folyam-Bem József tér északi oldala-Frankel Leó út-Margit körút-Török utca-Gül Baba utca-Vérhalom utca-Vérmező út a Kavics utcáig.

8. Gercse - II. kerület

A főváros határa a Kulcs utcától-a II. és a III. kerület közigazgatási határa-Máriahegy utca-53444 hrsz.-ú közterület-Paprikás-patak-Nóra utca-Hideg utca-Kulcs utca a főváros határáig.

9. Hársakalja - II. kerület

Kővári út a Hidegkúti úttól-Arad utca-Cenk utca-Budajenő utca-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 168. és a 171. számú határkövek között, 1899/4., 5., 6., 7. helyrajzi számú telkek) Hidegkúti út a Kővári útig.

10. Hárshegy - II. kerület

Nagykovácsi út a Feketefej utcától-Hűvösvölgyi út-a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése-Mária út-Hárshegyi út-Budakeszi út-Szép Juhászné út-a Petneházyrét északi oldalán futó turistaút-a főváros ha­tára-Feketefej utca a Nagykovácsi útig.

11. Hűvösvölgy - II. kerület

A főváros 1949. december 31-ei határa a Nagykovácsi úttól (a 184. és a 171. számú határkövek között, 11355/1, 2 és 11358 helyrajzi számú telkek északi oldala)-Ördögárok-Nyéki út-Hűvösvölgyi út-Nagykovácsi út a főváros 1949. december 31-ei határáig.

12. Kővár - II. kerület

A II. és a III. kerület határa a Máriahegyi úttól-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 148. és a 168. számú határkövek között)-Budajenő utca és meghosszabbított vonala-Cenk utca-Arad utca-Kővári út-Honvéd utca-53444 hrsz.-ú közterület-Máriahegy utca a II. és III. kerület közigazgatási határáig.

13. Kurucles - II. kerület

Hárshegyi út a Budakeszi úttól-Mária út-Széher út-Lipótmezei út-Hűvösvölgyi út-Bognár utca-Budenz út-Kuruclesi út-Budakeszi út a Hárshegyi útig.

14. Lipótmező - II. kerület

Ördögárok a Nyéki úttól-Szerb Antal utca-Hűvösvölgyi út-Lipótmezei út-Széher út-a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése-Nyéki út az Ördögárokig.

15. Máriaremete - II. kerület

Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal a főváros határától-Hímes utca-Máriaremetei út-Áchim András utca-Kökény utca-Kokárda utca-Kerényi Frigyes utca-Ördögárok-Nagyrét utca-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 184. és 176. számú határkövek között)-Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldala-a főváros határa a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonalig.

16. Nyék - II. kerület

A főváros 1949. december 31-ei határa az Ördögároktól (161-171. számú határkövek között, a 11699/4 és 5 helyrajzi számú telkek)-Görgényi út-Nagybányai út-Nagybányai lépcső-Páfrányliget utca-Ördögárok a főváros 1949. december 31-ei határáig.

17. Országút - II. kerület

Rómer Flóris utca a Zivatar utcától-Margit utca-Margit körút-Frankel Leó út-Bem József tér teljes területe az északi és déli oldalon álló épületek kivételével-Duna folyam-Bem József utca-Margit körút-Széna tér-Vérmező út-Várfok utca-Szilágyi Erzsébet fasor-Lorántffy Zsuzsanna lépcső-Trombitás út-Garas utca-Marczibányi tér teljes területe az északnyugati és északkeletei oldalon álló épületek kivételével-Keleti Károly utca-Kitaibel Pál utca-Bimbó út-Ady Endre utca-Zivatar utca a Rómer Flóris utcáig.

18. Pálvölgy - II. kerület

Szépvölgyi út a Glück Frigyes úttól-Csatárka út-Zöldkert út-Szalamandra út-Verecke út-Verecke lépcső-Glück Frigyes út a Szépvölgyi útig.

19. Pasarét - II. kerület

Szerb Antal utca a Hűvösvölgyi úttól-Páfrányliget utca-Csalán út-Battai út-Cirok utca-Pasaréti út-Radna utca-Herman Ottó út-Lorántffy Zsuzsanna út-Lorántffy Zsuzsanna lépcső-Szilágyi Erzsébet fasor-Hűvösvölgyi út a Szerb Antal utcáig.

20. Pesthidegkút-Ófalu - II. kerület

A főváros határa a Hidegkúti úttól-Kulcs utca és meghosszabbított vonala-Hideg utca-Nóra utca-Paprikás-patak-Hidegkúti út a főváros határáig.

21. Petneházyrét - II. kerület

A rét északi oldalán futó turistaút a főváros határától-Szép Juhászné út- Üdülő út és a belőle futó turistaút-a főváros határa a rét északi oldalán futó turistaútig (11209-11339/5 helyrajzi számú telkek).

22. Remetekertváros - II. kerület

Pinceszer utca a Kökény utcától-Kossuth Lajos utca-Hidegkúti út-Ördögárok-Kerényi Frigyes utca-Kokárda utca-Kökény utca a Pinceszer utcáig.

23. Rézmál - II. kerület

Bogár utca az Endrődi Sándor utcától-Alsó Törökvész út-Bimbó út-Aranka utca-Marczibányi tér északnyugati oldala-Alvinci út-Bimbó út-Endrődi Sándor utca a Bogár utcáig.

24. Rózsadomb - II. kerület

Vérhalom utca az Alsó Törökvész úttól-Vérhalom tér déli oldala-Vérhalom utca-Gül Baba utca-Török utca-Margit utca-Rómer Flóris utca-Zivatar utca-Ady Endre utca-Bimbó út-Kitaibel Pál utca-Keleti Károly utca-Marczibányi tér északkeleti oldala-Aranka utca-Bimbó utca-Alsó Törökvész utca a Vérhalom utcáig.

25. Szemlőhegy - II. kerület

Barlang utca a Ferenchegyi úttól-Felső Zöldmáli út-Alsó Zöldmáli út-Pusztaszeri út-Felhévízi utca és a belőle délnek futó sétány-Kavics utca-Vérhalom utca-Vérhalom tér keleti és északi oldalán álló épületek-Cimbalom utca-Pusztaszeri út-Ferenchegyi út a Barlang utcáig.

26. Széphalom - II. kerület

Hidegkúti út a Máriaremetei úttól-Kossuth Lajos utca-Pinceszer utca-Kökény utca-Áchim András utca-Máriaremetei út a Hidegkúti útig.

27. Szépilona - II. kerület

Budenz út a Kuruclesi úttól-Bognár utca-Hűvösvölgyi út-Budakeszi út-Kuruclesi út a Budenz útig.

28. Szépvölgy - II. kerület

A főváros 1949. december 31-ei határa a Görgényi úttól (161-155. számú határkövek között, a 15945, 15948, 15947, 15948/2, 15951 helyrajzi számú telkek nyugati határvonala, 11952-11968 helyrajzi számú telkek északi határvonala) a II. és III. kerület közigazgatási határa -Hármashatárhegyi út-Glück Frigyes út-Látóhegyi út-Görgényi út a főváros 1949. december 31-ei határáig.

29. Törökvész - II. kerület

Nagybányai lépcső a Csalán úttól-Nagybányai út-Törökvész út-Kapy utca-Gárdonyi Géza út-Endrődi köz-Endrődi Sándor utca-Bimbó út-Alvinci út-Garas utca-Trombitás út-Lorántffy Zsuzsanna út-Herman Ottó út-Radna utca-Pasaréti út-Cirok utca-Battai út-Csalán út a Nagybányai lépcsőig.

30. Újlak - II. kerület

Mikoviny utca a Folyondár utcától-az utcából keletnek futó lépcső a Doberdó útig-Doberdó út-Bécsi út-Nagyszombat utca-Duna folyam-Kavics utca és a belőle északnak futó kilátó út-Felhévízi utca-Pusztaszeri út-Szépvölgyi út-Folyondár utca a Mikoviny utcáig.

31. Vérhalom - II. kerület

Törökvész út a Kapy utcától-Ferenchegyi út-Puszta­szeri út-Cimbalom utca-Vérhalom tér teljes területe az északi, keleti és déli épületeinek kivételével-Vérhalom utca-Alsó Törökvész út-Bogár utca-Endrődi Sándor utca-Endrődi köz-Gárdonyi Géza út-Kapy utca a Törökvész útig.

32. Víziváros - II. kerület

Duna folyam a Bem József tér déli oldalától-Ybl Miklós tér déli oldala-Sándor Móric lépcső-a lépcsős sétány a Nagy Rondelláig-a keleti várfal a Bécsi kapuig-Várfok utca-Vérmező út-Széna tér-Margit körút-Bem József utca-Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.

33. Zöldmál - II. kerület

Csatárka út a Törökvész úttól-Szépvölgyi út-Puszta­szeri út-Alsó Zöldmáli út-Felső Zöldmáli út-Barlang utca-Ferenchegyi út-Törökvész út a Csatárka útig.

VÁROSRÉSZEK - III. kerület

1. Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Bécsi út-Aranyvölgy utca-Aranyhegyi út-Pusztakúti út a Pusztakúti közig-Pusztakúti köz meghosszabbítása a Héthalom utcáig-névtelen közterület (22890/2 hrsz.) - 22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára Budapest közigazgatási határáig.

2. Aquincum - III. kerület

Duna folyam-Bogdáni út-Szentendrei út-Kazal utca-Huszti út folytatása északi irányba a Zsófia utcáig-Zsófia utca-23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára-23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára a Péter utcáig-Péter utca meghosszabbítása déli irányban a vasútvonalig-vasútvonal.

3. Békásmegyer - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig-Pünkösdfürdő utca-Árpád utca-Ipartelep utca-Szent István utca-Madzsar József utca-Hollós Korvin Lajos utca-Dózsa György utca-65536 hrsz.-ú közterület-Rókavár utca-Márton köz-Hegyláb utca-64869/4, 64871/4, 64876/1, 64879 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára-Tamás utca-65164 hrsz.-ú ingatlan délnyugati, majd nyugati telekhatára-65163 hrsz.-ú ingatlan nyugati telekhatára és északkeleti telekhatárának meghosszabbítása Budapest közigazgatási határáig.

4. Csillaghegy - III. kerület

Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig-Kalászi utca-Attila utca-Czetz János köz-Határ út-Pusztakúti út-Pusztakúti köz meghosszabbítása a Héthalom utcáig-Héthalom utca-névtelen közterület (22890/2 hrsz.)-22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára Budapest közigazgatási határáig-Budapest közigazgatási határa-a közigazgatási határtól 65163 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatárának meghosszabbítása, valamint nyugati határa-65164 hrsz.-ú ingatlan nyugati, majd délnyugati telekhatára-Tamás utca-64879, 64876/1, 64871/4, 64869/4 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára-Hegyláb utca-Márton köz-Rókavár utca-névtelen közterület (65536 hrsz.)-Dózsa György utca-Hollós Korvin Lajos utca-Madzsar József utca-Szent István utca-Ipartelep utca-Árpád utca-Pünkösdfürdő utca a Duna folyamig.

5. Csúcshegy - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Solymárvölgyi út-Virágosnyereg út-II. és III. kerület határa Budapest közigazgatási határáig.

6. Harsánylejtő - III. kerület

Solymárvölgyi utca-Kocsis Sándor út-belterületi határ-20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára-Virágosnye­reg út.

7. Hármashatár-hegy - III. kerület

Virágosnyereg út-20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára-belterületi határ-Remetehegyi árok-16536/88 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára-II. és III. kerületi határ a Virágosnyereg útig.

8. Kaszásdűlő - III. kerület

Aranyvölgy utca-Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Kazal utca között-Kazal utca-Szentendrei út-Bogdáni út-Hévízi út-Vörösvári út-Bécsi út az Aranyvölgy utcáig.

9. Mocsárosdűlő - III. kerület

Aranyvölgy utca-Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Zsófia utca között-Zsófia utca-Szentendrei út-Határ út-Aranyhegyi út.

10. Óbuda - III. kerület

Duna folyam a Nagyszombat utcáig-Nagyszombat utca-Bécsi út-Vörösvári út-Hévízi út-Bogdáni út a Duna folyamig.

11. Óbuda hegyvidéke - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Kocsis Sándor út-Bécsi út-Doberdó út-közterületi lépcső a Folyóka utcáig-Folyóka utca-Folyondár utca-II. és III. kerület közigazgatási határa Budapest közigazgatási határáig.

12. Óbudai-sziget - III. kerület

Duna folyam

13. Rómaifürdő - III. kerület

Czetz János köz-Attila utca-Kalászi utca a Duna folyamig-Duna folyam a vasútvonalig-vasútvonal-Péter utca meghosszabbítása a vasútvonaltól-23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára 23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára-Szentendrei út.

14. Solymárvölgy - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Bécsi út-Kocsis Sándor út-Solymárvölgyi utca.

15. Újlak - III. kerület

Duna folyam-II. és III. kerület közigazgatási határa a Duna folyamtól-Folyondár utca-Folyóka utca-közterületi lépcső a Doberdó útig-Doberdó út-Bécsi út-Nagyszombat utca a Duna folyamig.

VÁROSRÉSZEK - IV. kerület

1. Istvántelek - IV. kerület

Árpád út az Istvántelki úttól-a MÁV váci vonala-Madridi utca-Bécsi utca-Elem utca-Istvántelki út az Árpád útig.

2. Káposztásmegyer - IV. kerület

Váci út a főváros határától-Székesdűlő sor déli határvonala-a főváros határa-a MÁV váci vonala-Szilas-patak-Duna folyam-a főváros határa a Váci útig.

3. Megyer - IV. kerület

Szilas-patak a Duna folyamtól-a IV. és XV. kerület közigazgatási határa-Fóti út-Váci út-Rév utca-Duna folyam a Szilas-patakig.

4. Újpest - IV. kerület

Rév utca a Duna folyamtól-Váci út-Fóti út-a MÁV váci vonala-Árpád út-Istvántelki út-Elem utca-Bécsi utca-Madridi utca-Dugonics utca-Újpalotai út-a MÁV esztergomi vonala-Duna folyam a Rév utcáig.

5. Székesdűlő - IV. kerület

A 76590, 76592-76607, 76619-76637 és 76637-76660 helyrajzi számú ingatlanok által elfoglalt terület.

6. Népsziget - IV. kerület

A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.

VÁROSRÉSZEK - V. kerület

1. Belváros - V. kerület

Vigadó tér déli oldala-Deák Ferenc utca-Deák Ferenc tér déli oldala-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút és meghosszabbított tengelye-Duna folyam a Vigadó tér déli oldaláig.

2. Lipótváros - V. kerület

Szent István körút és meghosszabbított tengelye a Duna folyamtól-Nyugati tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Deák Ferenc utca-Vigadó tér déli oldala-Duna folyam a Szent István körút meghosszabbított vonaláig.

VÁROSRÉSZEK - VI. kerület

1. Terézváros - VI. kerület

Dózsa György út a MÁV váci vonalának felüljárójától-Városligeti fasor-Lövölde tér-Király utca-Deák Ferenc tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Nyugati tér-Váci út-Lehel utca-Bulcsú utca a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig-a MÁV terület északnyugati határvonalát követve halad a Dózsa György úti felüljáróig.

VÁROSRÉSZEK - VII. kerület

1. Erzsébetváros - VII. kerület

Dózsa György út a Városligeti fasortól-Verseny utca-Thököly út-Baross tér-Rákóczi út-Károly körút-Király utca-Lövölde tér-Városligeti fasor a Dózsa György útig.

VÁROSRÉSZEK - VIII. kerület

1. Palotanegyed - VIII. kerület

Múzeum körút-Rákóczi út-Blaha Lujza tér északi és keleti oldala-József körút-Üllői út.

2. Népszínház negyed - VIII. kerület

Rákóczi út-Fiumei út-Teleki László tér északnyugati oldala-Népszínház utca-József körút.

3. Csarnok negyed - VIII. kerület

József körút-Népszínház utca-Nagy Fuvaros utca-Mátyás tér nyugati oldala-Koszorú utca-Baross utca-Horváth Mihály tér északi oldala-Baross utca.

4. Magdolna negyed - VIII. kerület

Koszorú utca-Mátyás tér nyugati oldala-Nagy Fuvaros utca-Népszínház utca-Teleki László tér északnyugati oldala-Fiumei út-Baross utca-Kálvária tér keleti, déli és nyugati oldala-Baross utca.

5. Corvin negyed - VIII. kerület

József körút-Baross utca-Horváth Mihály tér északi oldala-Baross utca-Leonardo da Vinci utca-Práter utca-Szigony utca-Üllői út.

6. Losonci negyed - VIII. kerület

Baross utca-Leonardo da Vinci utca-Práter utca-Szigony utca-Üllői út-Korányi Sándor utca-Kálvária tér nyugati oldala-Illés utca.

7. Orczy negyed - VIII. kerület

Kálvária tér déli és keleti oldala-Baross utca-Orczy tér északi oldala-Orczy út-Üllői út-Korányi Sándor utca-Illés utca-Kálvária tér nyugati oldala.

8. Kerepesdűlő - VIII. kerület

Fiumei út-Baross tér-Thököly út-Verseny utca-Dózsa György út-Kerepesi út-Asztalos Sándor út-Salgótarjáni utca.

9. Százados negyed - VIII. kerület

Asztalos Sándor út-Kerepesi út-Hungária körút-MÁV vonala az Asztalos Sándor útig.

10. Ganz negyed - VIII. kerület

Vajda Péter utca-Orczy út-Orczy tér keleti és északi oldala-Fiumei út-Salgótarjáni utca-MÁV vonala a Hungária körútig-Hungária körút-Könyves Kálmán körút.

11. Tisztviselőtelep - VIII. kerület

Orczy út-Vajda Péter utca-Könyves Kálmán körút-Üllői út.

VÁROSRÉSZEK - IX. kerület

1. Belső-Ferencváros - IX. kerület

Kálvin tér-Üllői út-Ferenc körút-Boráros tér-Duna folyam-Fővám tér-Vámház körút.

2. József Attila-lakótelep - IX. kerület

Üllői út az Ecseri úttól-Határ út-M5-ös autópálya bekötő szakasza-Epreserdő utca-Ecseri út az Üllői útig.

3. Középső-Ferencváros - IX. kerület

Boráros tér-Ferenc körút-Üllői út-Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal-Duna folyam.

4. Külső-Ferencváros - IX. kerület

Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal-Üllői út-Ecseri út-Epreserdő utca-M5-ös autópálya bevezető szakasza-Határ út-Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág-Duna folyam.

VÁROSRÉSZEK - X. kerület

1. Felsőrákos - X. kerület

Kerepesi út a Fehér úttól-Sárgarózsa utca-Pesti határút-Határmalom utca-Jászberényi út-Fehér út a Kerepesi útig.

2. Gyárdűlő - X. kerület

MÁV szolnoki vonala a Mázsa tértől-Száva utca-Üllői út-a MÁV hegyeshalmi vonala - Kőbányai út a Mázsa térig.

3. Keresztúridűlő - X. kerület

Meténg utca a Kozma utcától-Fátyolka utca-Bogáncsvirág utca-Tarkarét utca-a temető északi fala és meghosszabbított vonala-Álmos utca-Maglódi út-Sírkert út-Kozma utca a Meténg utcáig.

4. Kőbánya-Kertváros - X. kerület

Jászberényi út a Kozma utcától-Vadszőlő utca-Eszterlánc utca-a temető északi fala-Tarkarét utca-Bogáncsvirág utca-Fátyolka utca-Meténg utca-Kozma utca a Jászberényi útig.

5. Kúttó - X. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Száva utcától-a MÁV lajosmizsei vonala-Ferihegyi repülőtérre vezető út-Üllői út-Száva utca a MÁV szolnoki vonaláig.

6. Laposdűlő - X. kerület

Kerepesi út a Hungária körúttól-a MÁV szolnoki vonala-Kőbányai út-Könyves Kálmán körút-Hungária körút a Kerepesi útig.

7. Ligettelek - X. kerület

Kerepesi út a MÁV szolnoki vonalától-Fehér út-Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi Csoma Sándor út-Liget tér - a MÁV szolnoki vonala a Kerepesi útig.

8. Népliget - X. kerület

A MÁV hegyeshalmi vonala a Kőbányai úttól-Üllői út-Könyves Kálmán körút-Kőbányai út a MÁV hegyeshalmi vonaláig.

9. Óhegy - X. kerület

Maglódi út a Jászberényi úttól-Sibrik Miklós út-MÁV szolnoki vonala-Liget tér-Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi Csoma Sándor út-Jászberényi út a Maglódi útig.

10. Téglagyárdűlő - X. kerület

Jászberényi út a Maglódi úttól-Kozma utca-Sírkert út-Maglódi út a Jászberényi útig.

11. Újhegy - X. kerület

Maglódi út a Sibrik Miklós úttól-a X. és XVIII. kerület közigazgatási határa-a MÁV szolnoki vonala-Sibrik Miklós út a Maglódi útig.

VÁROSRÉSZEK - XI. kerület

1. Albertfalva - XI. kerület

Kondorosi út a Solt utcától-Duna folyam-Hosszúréti-patak-MÁV pécsi vonala-Solt utca a Kondorosi útig.

2. Dobogó - XI. kerület

Budaörsi út a Kőérberki úti aluljárótól-Lapu utcai aluljáró-Dobogó út-Balatoni út-Poprádi út-Kőérberki út a Budaörsi útig.

3. Gazdagrét - XI. kerület

Rétköz utca a Gazdagréti úttól-Nagyszeben út-Budaörsi út-Gazdagréti út a Rétköz utcáig.

4. Gellérthegy - XI. kerület

Hegyalja út a Budaörsi úttól-Sánc utca-Orom utca-a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó sétaút-Citadella északi sétánya-merőlegesen a Duna vonaláig (az I. és XI. kerület határa)-Duna folyam-Kelenhegyi út-Mányoki út-Ménesi út-Alsóhegy utca-Villányi út-Budaörsi út a Hegyalja útig.

5. Hosszúrét - XI. kerület

Nagyida utca a Hosszúréti utcától-Gazdagréti út-Budaörsi út-Hosszúréti utca a Nagyida utcáig.

6. Infopark - XI. kerület

Magyar tudósok körútja a Hevesy György úttól-Magyar Nobel díjasok útja-Magyar Nobel díjasok útja meghosszabbítva a vasútvonalig-MÁV hegyeshalmi vasútvonal-merőlegesen a Hevesy György útig-Hevesy György út a Magyar tudósok körútjáig.

7. Kamaraerdő - XI. kerület

A főváros határa a XI. és XXII. kerület határától-a Susulyka utca sarkától délkeletnek futó erdei út-a XI. és XXII. kerület határa a főváros határáig.

8. Kelenföld - XI. kerület

Villányi út a Budaörsi úttól-Karolina út-Bocskai út-Fehérvári út-a MÁV hegyeshalmi vonala-Budafoki út-Hausz­mann Alajos utca-Lágymányosi-öböl nyugati partvonala-Lágymányosi-öböl sarkától északnyugati irányban a Nádorkerti aluljáróig-a MÁV hegyeshalmi vonala-Duna folyam-Kondorosi út-Solt utca-Kelenvölgyi határsor-a MÁV hegyeshalmi vonala-Nagyszőlős utcai aluljáró-Budaörsi út a Villányi útig.

9. Kelenvölgy - XI. kerület

Kelenvölgyi határsor a MÁV hegyeshalmi vonalától-Solt utca-a MÁV pécsi vonala-Méhész utca-Ringló út-Péterhegyi út-a MÁV hegyeshalmi vonala a Kelenvölgyi határsorig.

10. Kőérberek - XI. kerület

Repülőtéri út a főváros határától-Kőérberki út-Egér út-Balatoni út-Hosszúréti-patak-a XI. és XXII. kerület határa-Meggyvágó utcától északnyugatnak futó erdei út-a főváros határa a Repülőtéri útig.

11. Lágymányos - XI. kerület

Móricz Zsigmond körtér keleti oldala-Bartók Béla út-Szent Gellért tér-Duna folyam-a MÁV hegyeshalmi vonala-merőlegesen a Magyar Nobel díjasok útjáig-Magyar Nobel díjasok útja-Magyar tudósok körútja-Hevesy György út-Hevesy György út meghosszabbítva a vasútvonalig-a MÁV hegyeshalmi vonala-Fehérvári út a Móricz Zsigmond körtér keleti oldaláig.

12. Madárhegy - XI. kerület

Törökbálinti út a Rupphegyi úttól-Nagyida utca-Hosszúréti utca-Budaörsi út-Rupphegyi út a Törökbálinti útig.

13. Nádorkert - XI. kerület

Budafoki út a Hauszmann Alajos utcától-MÁV hegyeshalmi vonala-Nádorkerti aluljárótól délkeleti irányban a Lágymányosi-öböl sarkáig-Lágymányosi-öböl nyugati partvonala-Hauszmann Alajos utca a Budafoki útig.

14. Őrmező - XI. kerület

Budaörsi út a Lapu utcai aluljárótól-Nagyszőlős utcai aluljáró-MÁV hegyeshalmi vonala-Dobogó út a Lapu utcai aluljáróig.

15. Örsöd - XI. kerület

Budaörsi út a főváros határától-a Kőérberki úti közúti aluljáró-Kőérberki út-Poprádi út-Balatoni út-Egér út-Kőér­berki út-Repülőtéri út-a főváros határa a Budaörsi útig.

16. Péterhegy - XI. kerület

Dobogó út a Balatoni úttól-Péterhegyi út-Horogszegi határsor-Hosszúréti-patak-Balatoni út a Dobogó útig.

17. Pösingermajor - XI. kerület

Kakukkhegyi erdősor a főváros határától-Kakukkhegyi út-Irhás-árok-Törökbálinti út-a főváros határa a Kakukkhegyi erdősorig.

18. Sasad - XI. kerület

Márton Áron tér-Érdi út-Németvölgyi út-Hegyalja út-Dayka Gábor utca-Brassó út-Budaörsi út-Nagyszeben út-Rétköz utca-Gazdagréti út-Nagyida utca-Törökbálinti út a Márton Áron térig.

19. Sashegy - XI. kerület

Hegyalja út a Dayka Gábor utcától-Kálló esperes utca-Hegyalja út-Budaörsi út-Brassó út-Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.

20. Spanyolrét - XI. kerület

Törökbálinti út a főváros határától-Rupphegyi út-Budaörsi út-a főváros határa a Törökbálinti útig.

21. Szentimreváros - XI. kerület

Ménesi út az Alsóhegy utcától-Mányoki út-Kelenhegyi út-Szent Gellért tér-Bartók Béla út-Móricz Zsigmond körtér-Fehérvári út-Bocskai út-Karolina út-Alsóhegy utca a Ménesi útig.

VÁROSRÉSZEK - XII. kerület

1. Budakeszierdő - XII. kerület

Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától-Üdülő út-Szép Juhászné út-Budakeszi út és Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig-Jánoshegyi út-Konkoly-Thege Miklós út-a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése-Konkoly-Thege Miklós út a főváros határáig-a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.

2. Csillebérc - XII. kerület

A Központi Fizikai Kutató Intézet és a csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ nyugati és északi kerítése a Konkoly-Thege Miklós úttól-Konkoly-Thege Miklós út-Sötétvágás utca-Kázmér út-Edvi Illés út-Nőszirom utca-Adorján út-Irhás-árok-Kakukkhegyi út-Kakukkhegyi erdősor-a főváros határa a Konkoly-Thege Miklós útig.

3. Farkasrét - XII. kerület

Bürök utca a Hó utcától-Németvölgyi lépcső-Németvölgyi út-Érdi út-Márton Áron tér-Rácz Aladár út-Hóvirág út-Hó utca a Bürök utcáig.

4. Farkasvölgy - XII. kerület

Kázmér út az Edvi Illés úttól-János Zsigmond utca-Rácz Aladár út-Hóvirág út-Rácz Aladár út-Törökbálinti út-Edvi Illés út a Kázmér útig.

5. Istenhegy - XII. kerület

Diós árok a Béla király úttól-Városmajor utca-Pethényi út-Istenhegyi út-Diana utca-Gyöngyvirág út-Tündér utca-Költő utca-Béla király út a Diós árokig.

6. Jánoshegy - XII. kerület

Budakeszi út a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjához délről futó turistaúttól-Árnyas út-Remete út-a Tündér-sziklát délről megkerülő turistaút-Tündérhegyi út a Kossuth emlékműig-az innen a Jánoshegyi útra vezető turistaút-Jánoshegyi út-annak legészakibb kanyarjától északnak haladó turistaút a Budakeszi útig.

7. Kissvábhegy - XII. kerület

Határőr út a Pethényi úttól-Gaál József út-Alma utca-Bíró utca-Roskovics utca-Ráth György utca-Kék Golyó utca-Istenhegyi út-Pethényi út a Határőr útig.

8. Krisztinaváros - XII. kerület

Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától-Széll Kálmán tér-Várfok utca-a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától a Dózsa György tér 9.-ig-Pásztor lépcső-Gellérthegy utca-Czakó utca-Hegyalja út-Avar utca-Kiss János altábornagy utca-Ugocsa utca-Böszörményi út-Kék Golyó utca-Ráth György utca-Roskovics utca-Bíró utca-Alma utca-Gaál József út-Határőr út-Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.

9. Kútvölgy - XII. kerület

Kútvölgyi út a Béla király úttól-Diós árok-Béla király út a Kútvölgyi útig.

10. Magasút - XII. kerület

Edvi Illés út-Törökbálinti út-Irhás-árok-Adorján út-Nőszirom utca-Edvi Illés út.

11. Mártonhegy - XII. kerület

Költő utca a Mártonhegyi úttól-Hangya utca-Csorna utca-Tamási Áron utca-Németvölgyi út-Németvölgyi lépcső-Bürök utca-Denevér út-Mártonhegyi út a Költő utcáig.

12. Németvölgy - XII. kerület

Németvölgyi út a Hegyalja úttól-Böszörményi út-Ugocsa utca-Kiss János altábornagy utca-Avar utca-Hegyalja út-Kálló esperes utca-Hegyalja út a Németvölgyi útig.

13. Orbánhegy - XII. kerület

Gyöngyvirág út a Tündér utcától-Diana utca-Istenhegyi út-Németvölgyi út-Tamási Áron utca-Csorna utca-Hangya utca-Költő utca-Tündér utca a Gyöngyvirág útig.

14. Sashegy - XII. kerület

Hegyalja út a Dayka Gábor utcáig-Kálló esperes utca-Hegyalja út-Budaörsi út-Brassó út-Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.

15. Svábhegy - XII. kerület

Béla király út az Alkony úttól-Költő utca-Hangya utca-Mártonhegyi út-Karthauzi utca-Fülemile út-Ordas út-Hegyhát út-Kázmér út-Sötétvágás utca-Konkoly-Thege Miklós út-Jánoshegyi út-a 225. számú régi határjeltől keleti irányba, a Kossuth emlékműig vezető turistaút-Mátyás király út-Alkony út a Béla király útig.

16. Széchenyihegy - XII. kerület

Hegyhát út a Kázmér úttól-Ordas út-Fülemile út-Karthauzi utca-Mártonhegyi út-Denevér út-Bürök utca-Hó utca-Hóvirág út-Rácz Aladár út-János Zsigmond utca-Kázmér út a Hegyhát útig.

17. Virányos - XII. kerület

Budakeszi út a Kuruclesi úttól-Szilágyi Erzsébet fasor-Kútvölgyi út-Csermely lépcső-Csermely út-Zugligeti út -Kuruclesi út a Budakeszi útig.

18. Zugliget - XII. kerület

Budakeszi út az Árnyas úttól-Kuruclesi út-Zugligeti út-Csermely út-Csermely lépcső-Béla király út-Alkony út-Mátyás király út-Tündérhegyi út-a Tündér-sziklát délről megkerülő turistaút-Remete út-Árnyas út a Budakeszi útig.

VÁROSRÉSZEK - XIII. kerület

1. AngyalföldXIII. kerület

A MÁV esztergomi vonala a Duna folyamtól – Újpalotai út – Dugonics utca – Madridi utca – Szent László út – Kámfor utca – Tatai utca – Szegedi út – Dévényi utca – Vágány utca – a MÁV váci vonala a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig – Bulcsú utca – Lehel utca – Lehel tér keleti és nyugati oldala – Váci út – a Róbert Károly körút páros oldala – Teve utca – Petneházy utca – Váci út – Meder utca – Duna folyam a MÁV esztergomi vonaláig.

2. Göncz Árpád városközpontXIII. kerület

Róbert Károly körút az Esztergomi úttól – a 25838/19 hrsz. közterület – Váci út – Petneházy utca – Teve utca – Róbert Károly körút – Váci út – Árboc utca – Esztergomi út a Róbert Károly körútig.

3. Népsziget - XIII. kerület

A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.

4. Újlipótváros - XIII. kerület

Dráva utca a Duna folyamtól-Váci út-Nyugati tér-Szent István körút és meghosszabbított vonala-Duna folyam a Dráva utcáig.

5. Vizafogó – XIII. kerület

Meder utca a Duna folyamtól – Váci út – a 25838/19 hrsz. közterület nyugati telekhatára – Róbert Károly körút mindkét oldala – Esztergomi út – Árboc utca – Váci út – Dráva utca – Duna folyam a Meder utcáig.


VÁROSRÉSZEK - XIV. kerület

1. Alsórákos - XIV. kerület

Madridi utca a Szent László úttól-MÁV Körvasút-Vezseny utca-Vazul utca-Körvasút sor-Szolnoki út-Kerepesi út -Rákos-patak-Füredi utca-Nagy Lajos király útja-Teleki Blanka utca-Szegedi út-Tatai utca-Kámfor utca-Szent László út a Madridi utcáig.

2. Istvánmező - XIV. kerület

Hermina út az Ajtósi Dürer sortól-Thököly út-Hungária körút-Kerepesi út-Dózsa György út az Ajtósi Dürer sorig-Ajtósi Dürer sor a Hermina útig.

3. Herminamező - XIV. kerület

Teleki Blanka utca a Dévényi utcától-Nagy Lajos király útja-Thököly út-Hermina út-Kacsóh Pongrác út-Hungária körút-Dévényi utca a Teleki Blanka utcáig.

4. Kiszugló - XIV. kerület

Bosnyák tér déli oldala a Thököly úttól-Nagy Lajos király útja-Egressy út-Róna utca-Thököly út a Bosnyák térig.

5. Nagyzugló - XIV. kerület

Nagy Lajos király útja az Egressy úttól-Örs vezér tere-Kerepesi út-Róna utca-Egressy út a Nagy Lajos király útjáig.

6. Rákosfalva - XIV. kerület

Rákos-patak a Füredi utcától-Kerepesi út-Örs vezér tere-Füredi utca a Rákos-patakig.

7. Törökőr - XIV. kerület

Thököly út a Hungária körúttól-Róna utca-Kerepesi út-Hungária körút a Thököly útig.

8. Városliget - XIV. kerület

Vágány utca-Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Ajtósi Dürer sor-Dózsa György út a Vágány utcáig.


VÁROSRÉSZEK - XV. kerület

1. Pestújhely - XV. kerület

Gazdálkodó utca a Bánkút utcától-Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal-Szerencs utca-Hősök útja-Madách utca-Drégelyvár utca-MÁV Körvasút-Árvavár utca-Adria utca-Őrjárat utca-Mézeskalács tér teljes területe az északkeleti oldalán álló épületek kivételével-Bánkút utca a Gazdálkodó utcáig.

2. Rákospalota - XV. kerület

A főváros határa a MÁV váci vonalától-Rákospalotai határút-Szentmihályi út-Bánkút utca-Mézeskalács tér északkeleti oldala-Őrjárat utca-Adria utca-Árvavár utca-MÁV Körvasút-MÁV váci vonala a főváros határáig.

3. Újpalota - XV. kerület

Szentmihályi út a Bánkút utcától-Rákospalotai határút-Vezseny utca-MÁV Körvasút-Drégelyvár utca-Madách utca-Hősök útja-Szerencs utca-Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal-Gazdálkodó út-Bánkút utca a Szentmihályi útig.


VÁROSRÉSZEK - XVI. kerület

1. Árpádföld - XVI. kerület

Budapest közigazgatási határa a Csömöri úttól-Budapesti út-Szlovák út-Csömöri út a Budapest közigazgatási határáig.

2. Cinkota - XVI. kerület

Budapest közigazgatási határa a Budapesti úttól északkeletnek, majd délkeletnek, majd délnyugatnak futva-X., XVI., XVII. kerületi hármashatár-Forrásmajori dűlő-Zsemlékes út-Nógrádverőce utca-Sarjú út-Budapesti út meghosszabbított vonala-Budapesti út.

3. Mátyásföld - XVI. kerület

Sarjú út a Budapesti úttól-Nógrádverőce utca-Zsemlékes út-Forrásmajor utca-X., XVI., XVII. kerületi hármashatár, valamint a X. és XVI. kerület közigazgatási határa-Mátyásföldi repülőtér nyugati határa (Ballada utcával párhuzamosan)-Újszász utca-Jókai Mór utca-Veres Péter út-Futórózsa utca-Budapesti út-Sarjú út.

4. Rákosszentmihály - XVI. kerület

Budapest közigazgatási határa a Rákospalotai határúttól-Csömöri út-Szlovák út-Budapesti út-Körvasút sor-Vazul utca-Rákospalotai határút Budapest közigazgatási határáig.

5. Sashalom - XVI. kerület

Futórózsa utca a Budapesti úttól-Veres Péter út-Jókai Mór utca-Újszász utca-Mátyásföldi repülőtér nyugati határa (Ballada utcával párhuzamosan)-Pesti határút-Sárgarózsa utca-Kerepesi út-Szolnoki utca-Budapesti út a Futórózsa utcáig.


VÁROSRÉSZEK - XVII. kerület

1. Madárdomb - XVII. kerület

Lázár deák utca az Aranylúd utcától-Borsó utca-Sarlósfecske utca-Füstifecske utca-Flamingó utca-Aranylúd utca a Lázár deák utcáig.

2. Akadémiaújtelep - XVII. kerület

Pesti út a X. és XVII. kerület közigazgatási határától-513. utca-a MÁV ecseri vonala-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa a Pesti útig.

3. Rákoscsaba - XVII. kerület

Rákos-patak a Dunaszeg utca meghosszabbított vonalától-a főváros határa-Pesti út-Szárazhegy utca keleti oldalán fekvő teleksor keleti határvonala-Csongrád utca-Pesti út-Tápióbicske utca-Péceli út-Dunaszeg utca és meghosszabbított vonala a Rákos-patakig.

4. Rákoscsaba-Újtelep - XVII. kerület

A XVI. és XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő út északnak meghosszabbított vonalától-a főváros határa-Rákos-patak-Gázló köz-Ároktő út-Jászladány utca-Ősagárd utca-Ananász utca-Ároktő út és északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határig.

5. Rákoshegy - XVII. kerület

Széchenyi utca a Széncinke utcától-Ferihegyi út-Ásvány utca-a MÁV ecseri vonala-a főváros határa-a XVII. és XVIII. kerület közigazgatási határa-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa-a MÁV ecseri vonala-Táncsics Mihály út-a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó közig-Flamingó köz-Széncinke utca meghosszabbítása a Flamingó köztől-Széncinke utca a Széchenyi utcáig.

6. Rákoskeresztúr - XVII. kerület

Rákos-patak a X. és XVII. kerület közigazgatási határától-Dunaszeg utca meghosszabbított vonala és a Dunaszeg utca-Péceli út-Tápióbicske utca-Pesti út-Összekötő utca-a MÁV ecseri vonala-Ásvány utca-Ferihegyi út-Széchenyi utca-Széncinke utca és meghosszabbítása a Flamingó közig-Flamingó köz-a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó köztől-Táncsics Mihály út-a MÁV ecseri vonala-513. utca-Pesti út-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa a Rákos-patakig.

7. Rákoskert - XVII. kerület

Pesti út az Összekötő utcától-Csongrád utca-Szárazhegy utca keleti oldalán fekvő teleksor keleti határvonala-Pesti út-a főváros határa-a MÁV ecseri vonala-Összekötő utca a Pesti útig.

8. Rákosliget - XVII. kerület

Ároktő út északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határától-Ároktő utca-Ananász utca-Ősagárd utca-Jászladány utca-Ároktő utca-Gázló köz-Rákos-patak-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa-a XVI. és a XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő utca északnak meghosszabbított vonaláig.

9. Régiakadémiatelep - XVII. kerület

Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonala a Cinkotai úttól-Liszt Ferenc utca-a MÁV péceli vonala-Cinkotai út a Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonaláig.


VÁROSRÉSZEK - XVIII. kerület

1. Almáskert – XVIII. kerület

145111/291 és 145111/386 hrsz-ú névtelen közterület – Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő út – a főváros közigazgatási határa – Határ utca 145111/291 és 145111/386 hrsz-ú névtelen közterületig.

2. Bélatelep – XVIII. kerület

A XVII. és XVIII. kerület határa a Tünde utcától – Csévéző utca – a MÁV szolnoki vonala – Tünde utca a XVII és XVIII. kerület határáig.

3. Belsőmajor – XVIII. kerület

A MÁV lajosmizsei vonala a Dózsa György utcától – a főváros határa – a XVIII. és XXIII. kerület közigazgatási határa – Dózsa György utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.

4. Bókaytelep – XVIII. kerület

Üllői út a Bartók Lajos utcától – Dalmady Győző utca – Wlassics Gyula utca – Madarász utca – Bókay Árpád utca – Garay utca – Varjú utca – Kiss István utca – Cziffra György utca – Margó Tivadar utca – Bartók Lajos utca az Üllői útig.

5. Erdőskert – XVIII. kerület

Kapocs utca a MÁV lajosmizsei vonalától – Határ utca – a főváros közigazgatási határa – a MÁV lajosmizsei vonala a Kapocs utcáig.

6. Erzsébettelep – XVIII. kerület

Álmos utca a Felsőcsatári úttól – Tünde utca – Tünde utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig – MÁV szolnoki vonala – X. és XVIII. kerület közigazgatási határa – Hangár utca – Felsőcsatári út az Álmos utcáig.

7. Ferihegy – XVIII. kerület

Csévéző utca a MÁV szolnoki vonalától – a XVII. és XVIII. kerület közigazgatási határa – a főváros határa – a MÁV szolnoki vonala a Csévéző utcáig.

8. Ganzkertváros – XVIII. kerület

Üllői út a Béke tértől – a főváros határa – Kerékkötő utca – Ganz Ábrahám utca – Alacskai út - Királyhágó út – Béke tér.

9. Ganztelep – XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Nagybánya utcától – a főváros határa – Üllői út – Nagybánya utca a MÁV szolnoki vonaláig.

10. Gloriett telep – XVIII. kerület

Iparvágány vonala a Dalmady Győző utcától – Körös utca – Péterhalmi út – Gilice tér – Közdűlő út – Nagykőrösi út – Méta utca – Cziffra György utca – Kiss István utca – Varjú utca – Garay utca – Bókay Árpád utca – Madarász utca – Wlassics Gyula utca – Dalmady Győző utca az iparvágányig.

11. Halmierdő – XVIII. kerület

Közdűlő út a Nagykőrösi úttól – Gilice tér – Péterhalmi út – Körös utca – Flór Ferenc utca – Királyhágó út – Nemes utca – Határ utca – Szálfa utca – Oszkó utca – Kettős–Körös utca – Nagykőrösi út a Közdűlő útig.

12. Havanna-lakótelep – XVIII. kerület

Margó Tivadar utca a Bartók Lajos utcától – Baross utca – Kolozsvár utca – Barcsay utca – Vörösmarty Mihály utca – Reviczky Gyula utca – Bartók Lajos utca a Margó Tivadar utcáig.

13. Kossuth Ferenc-telep – XVIII. kerület

A MÁV lajosmizsei vonala a Hunyadi János utcától – Dózsa György utca – a XVIII. és a XXIII. kerület közigazgatási határa – Hunyadi János utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.

14. Krepuska Géza-telep – XVIII. kerület

Alacskai út – 145111/291 és 145111/386 hrsz-ú névtelen közterület – Határ utca – Nemes utca az Alacskai útig.

15. Lakatos-lakótelep – XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a XVIII. és XIX. kerület határától – Mikszáth Kálmán utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától– Mikszáth Kálmán utca – Üllői út – Lakatos út – Egressy Gábor utca – Tinódi utca – Fonal utca – József utca – Nefelejcs utca – a XVIII. és XIX. kerület határa a MÁV szolnoki vonaláig.

16. Liptáktelep – XVIII. kerület

Üllői út a MÁV lajosmizsei vonalától – Bartók Lajos utca – Reviczky Gyula utca – Vörösmarty Mihály utca – Barcsay utca – Kolozsvár utca – a Kispesti temető délkeleti fala – Csapó utca Puskás Ferenc utca – a MÁV lajosmizsei vonala az Üllői útig.

17. Lónyaytelep – XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Mikszáth Kálmán utca meghosszabbításától – Thököly út meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától – Thököly út – Üllői út – Mikszáth Kálmán utca és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.

18. Miklóstelep – XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Thököly út meghosszabbításától – iparvágány a Május 1. tértől – Üllői út – Thököly út és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.

19. Rendessytelep – XVIII. kerület

Nefelejcs utca a Malomkő utcától – József utca – Fonal utca – Tinódi utca – Egressy Gábor utca – Lakatos út – Üllői út – a MÁV lajosmizsei vonala – Malomkő utca a Nefelejcs utcáig.

20. Szemeretelep – XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Május 1. tértől – Nagybánya utca – Üllői út – iparvágány a Május 1. térig.

21. Szent Imre-kertváros – XVIII. kerület

Üllői út a Körös utcai iparvágánytól – Béke tér – Királyhágó út – Flór Ferenc utca – Körös utcai iparvágány az Üllői útig.

22. Szent Lőrinc-lakótelep – XVIII. kerület

Margó Tivadar utca a Baross utcától – Cziffra György utca – Kolozsvár utca – Baross utca a Margó Tivadar utcáig.

23. Újpéteritelep – XVIII. kerület

Kettős–Körös utca MÁV lajosmizsei vonalától – Oszkó utca – Szálfa utca – Határ utca – Kapocs utca – a MÁV lajosmizsei vonala a Kettős–Körös utcáig.


VÁROSRÉSZEK - XIX. kerület

1. Kispest - XIX. kerület

Ferihegyi repülőtérre vezető út az Üllői úttól-Alsó erdősor-a XVIII. és XIX. kerület határa-Nefelejcs utca-Malomkő utca-Kártoló utca-a MÁV lajosmizsei vonala-Puskás Ferenc utca-Csapó utca-a Kispesti temető délkeleti fala-Kolozsvár utca-Méta utca-Nagykőrösi út-a Rákóczi utca páratlan oldalán fekvő telkek északnyugati oldala-Ady Endre út-Mátyás király utca-Üllői út.

2. Wekerletelep - XIX. kerület

Ady Endre út a Határ úttól-a Bercsényi utca páros oldalán fekvő telkek délkeleti oldala-Nagykőrösi út-Határ út az Ady Endre útig.

VÁROSRÉSZEK - XX. kerület

1. Gubacs - XX. kerület

A Barkó utca és a Helsinki út kereszteződésétől, keresztezve a HÉV-pályát, az E5-ös főutat és a MÁV vasútvonal rézsűjének felső vonalán visszafordulva déli irányba, a vasút feletti hidat megkerülve a 184099 helyrajzi számnál nyugati irányba haladva, a 196605 külterületi mezőgazdasági tábla és 170187/10. agyaggödör közös határvonalán, a 196600 helyrajzi számnál elérve a Vízisport utcát, innen a Duna középvonalát, ezen északi irányba haladva a XXI., a IX. és a XX. kerület Soroksári-Duna-ág elméleti középpontjában lévő hármas határpontig, innen keleti irányban keresztezve a Budapest-Kunszentmiklós vasútvonalat és a Budapest-Ráckeve HÉV-vonalat a Határ útig-Helsinki úton haladva a kiindulási pontig határolt terület.

2. Gubacsipuszta - XX. kerület

Nagykőrösi út a Magyar utcától-Szentlőrinci út-Köves út-Alsóhatár út-Ritka köz-Ábrahám Géza utca-Ritka utca-Pacsirta utca-Orsolya utca-Wesselényi utca-Vécsey utca-Köztársaság tér-Vécsey utca-Magyar utca.

3. Kossuthfalva - XX. kerület

Mártírok útja a Nagysándor József utcától-Magyar utca-Vécsey utca-Székelyhíd utca-Knézits utca-Szent Imre herceg utca-Nagysándor József utca.

4. Pacsirtatelep - XX. kerület

A Köztársaság tér Székelyhíd utca és Szondi utca közötti része-Vécsey utca-Wesselényi utca-Orsolya utca-Pacsirta utca-Ritka utca-Ábrahám Géza utca-Ritka köz-Alsóhatár út-Temető sor-a temető keleti és déli határoló fala-Könyves utca-Alsóhatár út-Vágóhíd utca-Bolyai János utca-Helsinki út-Tinódi utca-Vörösmarty utca-Atléta utca-Klapka köz-Székelyhíd utca a Köztársaság térig.

5. Erzsébetfalva - XX. kerület

Nagykőrösi út a Határ úttól-Nagysándor József utca-Szent Imre herceg utca-Knézits utca-Székelyhíd utca-Klapka köz-Atléta utca-Vörösmarty utca-Tinódi utca-Helsinki út-Határ út.

6. Szabótelep - XX. kerület

Nagykőrösi út a Nagysándor József utcától-Magyar utca-Mártírok útja-Nagysándor József utca.

VÁROSRÉSZEK - XXI. kerület

1. Csepel-Belváros - XXI. kerület

Ady Endre út a II. Rákóczi Ferenc úttól-Táncsics Mihály utca-Szent István út-II. Rákóczi Ferenc út az Ady Endre útig.

2. Csepel-Csillagtelep - XXI. kerület

Völgy utca meghosszabbított vonala és a Völgy utca a II. Rákóczi Ferenc úttól-Festő utca-Erdősor utca-Szabadság utca-Plútó utca-Csepeli út-II. Rákóczi Ferenc út a Völgy utca meghosszabbított vonaláig.

3. Csepel-Erdőalja - XXI. kerület

Szent István út a II. Rákóczi Ferenc úttól-Erdőalja út-Völgy utca és meghosszabbított vonala-II. Rákóczi Ferenc út a Szent István útig.

4. Csepel-Erdősor - XXI. kerület

Szentmiklósi út a Festő utcától-Tihanyi utca-a főváros határa-4076. dűlőút-Plútó utca-Szabadság utca-Erdősor utca-Festő utca a Szentmiklósi útig.

5. Csepel-Gyártelep - XXI. kerület

Budafoki út a Duna folyamtól-II. Rákóczi Ferenc út-Vas Gereben utca-Rév utca-Rózsa utca-Duna folyam a Budafoki útig.

6. Csepel-Háros - XXI. kerület

Fácánhegyi utca meghosszabbított vonala és a Fácánhegyi utca a Duna folyamtól-II. Rákóczi Ferenc út-Csepeli út-Plútó utca-4076. dűlőút-a főváros határa-a Duna folyam a Fácánhegyi utcáig.

7. Csepel-Kertváros - XXI. kerület

Vágóhíd utca a Táncsics Mihály utcától-Kassai köz-Katona József utca-Szatmári utca-Makád utca-Kikötő utca-Széchenyi István utca és meghosszabbított vonala-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Határ utca-Kolozsvári utca-Szebeni utca-Szent István út-Táncsics Mihály utca a Vágóhíd utcáig.

8. Csepel-Királyerdő - XXI. kerület

Szebeni utca a Szent István úttól-Kolozsvári utca-Határ utca-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Királyerdő út-Tihanyi utca-Szentmiklósi út-Völgy utca-Erdőalja út-Szent István út a Szebeni utcáig.

9. Csepel-Királymajor - XXI. kerület

Vágóhíd utca és meghosszabbított vonala a Kassai köztől-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Széchenyi István utca meghosszabbított vonala és a Széchenyi István utca-Kikötő utca-Makád utca-Szatmári utca-Katona József utca-Kassai köz a Vágóhíd utcáig.

10. Csepel-Ófalu - XXI. kerület

Fővárosi Közgyűlés 1991. (IV. 25.) 476. számú határozat

Petróleum utca a Duna folyamtól-a Kossuth Lajos utca-Ady Endre út-Budafoki út-Duna folyam a Budafoki útig.

11. Csepel-Rózsadomb - XXI. kerület

Rózsa utca a Duna folyamtól-Rév utca-Vas Gereben utca-II. Rákóczi Ferenc út-a Fácánhegyi utca és meghosszabbított vonala-Duna folyam a Rózsa utcáig.

12. Csepel-Szabótelep - XXI. kerület

Bolgárkertész-öböl déli oldalának meghosszabbított vonala a Weiss Manfréd úttól és a Bolgárkertész-öböl déli oldala-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Vágóhíd utca meghosszabbított vonala és a Vágóhíd utca-Táncsics Mihály utca-Ady Endre út-Kossuth Lajos utca-Weiss Manfréd út a Bolgárkertész-öböl déli oldalának meghosszabbított vonaláig.

13. Csepel-Szigetcsúcs - XXI. kerület

Ráckevei (Soroksári)-Duna a Kvassay hídtól-Bolgár­kertész-öböl és meghosszabbított vonala-Weiss Manfréd út-Petróleum utca-Duna folyam a Kvassay hídig.

VÁROSRÉSZEK - XXII. kerület

1. Baross Gábor-telep - XXII. kerület

Szabadkai utca a Kamaraerdei úttól-Csiperke utca-Klauzál Gábor utca-XI. utca és meghosszabbított vonala-Rózsakert utca-Minta utca-Dózsa György út-a főváros határa-Kamaraerdei út és meghosszabbított vonala a Szabadkai útig.

2. Budafok - XXII. kerület

Ringló út a Horogszegi határsortól-Méhész utca-a MÁV érdi vonala-Hosszúréti-patak-Duna folyam (a Háros-sziget és a Hunyadi-sziget is)-Háros utca-Vöröskúti határsor-Horogszegi határsor a Ringló útig.

3. Budatétény - XXII. kerület

Háros út a Balatoni úttól-Kis-Duna partja-Növény utca-Nagytétényi út-Rózsakert utca-XI. utca és meghosszabbított vonala-Klauzál Gábor utca-Csiperke utca-Szabadkai utcai-Kamaraerdei út a Balatoni útig.

4. Nagytétény - XXII. kerület

Dózsa György út a főváros határától-Minta utca-Nagytétényi út-Növény utca-Kis-Duna-Duna folyam-a főváros határa a Dózsa György útig.

VÁROSRÉSZEK - XXIII. kerület

1. Millenniumtelep - XXIII. kerület

Millennium utca a Haraszti úttól-Gombkötő utca-Dél utca-Haraszti út a Millennium utcáig.

2. Soroksár - XXIII. kerület

A XX. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa a Ráckevei-Duna-ágtól-Vágóhíd utca-Alsóhatár út-Könyves utca-Kő utca-a temető déli fala-Temető sor-Szentlőrinci út-Nagykőrösi út-a XVIII. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa-a főváros határa-a XXI. kerület és a XXIII. kerület határa a XX. kerület határáig.

3. Soroksár-Újtelep - XXIII. kerület

Köves út az Alsóhatár úttól-Szentlőrinci út-Temető sor-Alsóhatár út a Köves útig.


VÁROSRÉSZEK – Budapest Főváros

1. Margitsziget: A Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott Margitszigetet a Duna folyam határolja.
4. melléklet 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelethez


Az utcanévtáblák és a házszámtáblák elkészítése


1. BEVEZETŐ

Budapest utcanévtábláit és házszámtábláit időtálló anyagból kell készíteni, ami lehet horganyzott fémlemez vagy zománcozott acéllemez vagy kültéri műanyag. A rendelet hatálybalépése után csak az eszerint gyártott táblák kerülhetnek ki. A jelenleg kint lévő mészkőtáblákat nem kell kicserélni, és a még megmaradt XIX. századi vagy XX. század eleji táblákat is meg kell őrizni.

Az „A” típusú utcanév- és házszámtáblák a XIX. századi plasztikus öntvénytáblák mintájára készült, míg a „B” típusú táblák egyszerűbb zománcozott acéllemez vagy kültéri műanyag táblák, keret nélkül, sík betűkkel.

Anyagtól függetlenül a táblák szövegmezője azonos méretű, és a tipográfiai kialakításuk is megegyezik, amelyet az alábbi terv tartalmaz és részletez.2. MŰSZAKI LEÍRÁS


2.1. A táblák felirata

A táblák felirata kisbetűs, nagy kezdőbetűvel.

Utcanévtábla

1. sor: A kerület sorszáma római számmal, utána pont. Szóköz után kerület vagy ker., kis kezdőbetűvel (rövidítve akkor, ha a városrész megnevezése olyan hosszú, hogy több helyet igényel) és vessző. Szóköz, majd a városrész megnevezése, nagy kezdőbetűvel. A sor végén nincs írásjel. Rövidítve csak ker. fordulhat elő.

2. sor: A közterület elnevezése (nagy kezdőbetűvel, szabályos helyesírással, illetve történelmileg indokolt vagy a tulajdonneveknél előforduló eltérő írásmóddal). Az elnevezés végén írásjel nem szerepel, kivétel a sorszámra végződő elnevezéseknél kötelező pont (pl. Október 6.). Rövidíteni nem szabad (nem állhat Ajtósi D. Ajtósi Dürer helyett, kir.-né királyné helyett stb.). A közterület megnevezése a megfelelő utótaggal: út, útja, körút, tér, tere, körtér, körönd, utca, köz, lépcső, rakpart, sor, fasor stb., kis kezdőbetűvel. Rövidíteni nem szabad, írásjel nem szerepelhet.

3. sor: A háztömb két szélső házszáma szerepel, közöttük egy nyíl, amely mindig a háztömb túlsó szélén található házszám felé mutat (tehát a nyíl nem a házszámok emelkedését jelzi, hanem azt, hogy az illető számot melyik irányban találjuk meg). Ha a táblán nem kell szerepelniük a háztömb számainak, úgy ebben a sorban egy, a nyíllal egységesen szerkesztett grafikai jel szerepel azért, hogy ez a sor ne maradjon üresen (pl. Ybl Miklós térnél).

Házszámtábla

1. sor: A közterület elnevezése és megjelölése található (a kerület megnevezése nélkül), helyszűke esetén az elnevezést nem rövidítjük, hanem u., krt., rkp. stb. rövidítéssel nyerünk helyet.

2. sor: Ebben a sorban található a házszám, a sorszámok után egyébként szükséges pont nélkül. Amennyiben törtvonás után betű következik azonos házszámon belüli kapuk megkülönböztetésére, úgy a kisbetű és a törtvonás előtt és után nincs köz. A kisbetű után sincs pont. Kötőjeles házszámok, amennyiben egyjegyűek vagy csak az egyik kétjegyű, egy táblára kerülhetnek, kiskötőjellel közök nélkül, de ha többjegyűek, célszerű két táblát alkalmazni, külön az indító és a záró házszámmal.

2.2. Az utcatáblák mérete

Utcanévtábla

Az utcanévtábla külső mérete: 790-1240x390 mm. A szövegfelület mérete: 700-1150x300 mm között változik úgy, hogy a szövegmező hosszát a karakterek száma határozza meg. A szélső karakterek és a tábla kerete között min. 15 mm kell, hogy maradjon.

Házszámtábla

A házszámtábla külső mérete: 250x220 mm. A szövegfelület mérete: 210x180 mm.

2.3. Tipográfia

Betűtípus

Az alkalmazandó betűtípus: HCentury Schoolbook Cond Bold.

Tipográfiai elrendezés

Középtengelyes, minden sor középre zárva. Az alsó sorban található grafikai jelek is középtengelyesen elhelyezve.

2.4. Betűméretek

Utcanévtábla

1. sor: 45 mm verzálmagasság

2. sor: 105 mm verzálmagasság

3. sor: 45 mm verzálmagasság

Maximális szöveghossz: a 700x300 mm-es normál szövegmezőn 670 mm, az 1150x300 mm-es leghosszabb szövegmezőn 1120 mm, tehát kétoldalt 15-15 mm-nek mindenképpen maradni kell.

Házszámtábla

1. sor: 25 mm verzálmagasság

2. sor: 107 mm verzálmagasság

Maximális szöveghossz: 195 mm, tehát mindkét oldalon 7,5-7,5 mm-nek kell maradni.

2.5. A táblák festése

A táblák (utcanévtábla, házszámtábla) két színben - fehér alapon fekete keret és betűk - készülnek. A keret lefutó oldallapjai is feketére festendők, viszont az olvashatóság miatt a betűknek csak a homloklapját kell befesteni (a lefutó oldallapok fehérek maradnak).

2.6. A táblák kihelyezése

Utcanévtábla

Épület falán

A táblák a háztömbök sarkain helyezkednek el, a sarkokhoz minél közelebb, 10-15 cm távolságra az épület szélső függőleges vonalától. A magasság tekintetében határértékek adhatók meg, az osztópárkányokat, illetve a burkolati kiképzéseket figyelembe kell venni, párkányokat, nyílásokat és azok díszített keret- vagy záróképzését, függőleges osztóvonalakat, lizénákat utcatáblával átvágni vagy eltakarni nem szabad. Az elhelyezés magasságának javasolt határértékei: 250-450 cm. Egy saroképületre két utcanévtábla kerül, melyeket azonos magasságban kell felszerelni. A különböző épületeken más magasságokban lehet felszerelni a táblákat, de egy ugyanazon épületen belül ezt nem lehet táblánként változtatni.

Kerítésen

Egyes övezetekben előfordulhat, hogy kerítésre kell felszerelni az utcanévtáblát, mert az épület fala messze esik a saroktól. Általában a kerítések alacsonyabbak, tehát nem kell betartani a 250-450 cm magassági határokat, hanem lefelé el lehet ettől térni, de ez esetben is törekedni kell a legmagasabb elhelyezésre.

Házszámtábla

Épület falán, kapun, kerítésen

A házszámtáblát a bejárathoz lehető legközelebb, attól jobbra (ritkábban balra vagy középen), 2-3 m-es magasságban kell elhelyezni. Szükség esetén lehetséges a házszámtábla kapuszerkezetre vagy kerítésre való felszerelése is.


3. TERVRAJZOK


3.1. Alkalmazott betűk és grafikai jelek „A” típus


3.2. Utca és házszámtábla „A” típus


3.3. Utca és házszámtábla „B” típus


3.4. Utca és házszámtábla „B” típus4. PÉLDÁK

4.1. Utcanévtáblák

„A” típus: horganyzott fémlemez


„B” típus: zománcozott acéllemez


4.2. Házszámtáblák

„A” típus: horganyzott fémlemez


„B” típus: zománcozott acéllemezCsatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet 3. tervrajzok
801.76 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!