nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.21.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II. A. 4. pontjának, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének és 43. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 1. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:


"Adómentesség, adókedvezmény

1. §

(1)

Mentes az adó alól:

  1. Domaszék Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát, valamint Szabályozási Tervét jóváhagyó hatályos helyi rendelet értelmében építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet;
  2. az a domaszéki bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, aki saját háztartásában:

azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”

(2) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, 70. életévét betöltött személy a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától 50 %-os - külterületen 100 %-os - mértékű adókedvezményben részesül a mindenkori adótételből azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik, feltéve, hogy háztartásában csak 70. életévüket betöltött személyek élnek.

(3) Az adómentességet, adókedvezményt az arra való jogosultság megnyílását és megszűnését követő évtől kell engedélyezni, illetve megszüntetni.


(4) A mentességre, kedvezményre vonatkozó kérelmet a bevallás beadásával egyidejűleg, írásban kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz, a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokkal együtt."


2. §


E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.


Domaszék, 2019. november 21.


                        Sziráki Krisztián s.k.                                                    dr. Csányi Imre s.k.

                        polgármester                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. november 21. napján.                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!