nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-19 - 2020-04-30
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya


1.§ (1) A rendelet célja, hogy Magyargéc településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, meghatározza a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás, egyszeri juttatás jogosultsági, igénylési, odaítélési feltételeit.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedülélő, egyedülálló és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalból vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret mértékéig szociális célú tűzifát biztosít annak a Magyargécen életvitelszerűen lakó, lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező lakos részére, aki 2019. október hónapban

  1. lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásra jogosult vagy
  2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel vagy
  3. megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult vagy
  4. fogyatékossági támogatásra jogosult vagy
  5. 65 év feletti egyedülélő vagy egyedülálló.


(2) A támogatás kiosztásánál előnyben részesül az, aki vagy akivel egy bejelentett lakóhelyen élő személy 2019. október hónapban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára jogosult.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak, egy jogcímen állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él támogatás nem állapítható meg.

(5) Amennyiben a szociális célú tűzifára jogosult a határozat meghozataláig elköltözik a településről és magyargéci lakcímét megszünteti, szociális tűzifa támogatásra nem jogosult.

(6) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

(7) Amennyiben hitelt érdemlően megállapításra kerül, hogy a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, köteles a részére biztosított tűzifa mennyiségének arányában a vételár összegét, valamint a szállítás költségét visszafizetni.

3. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben szabályozott támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.

(2)  A polgármester az egy jogosult számára megállapítható tűzifa mennyiségéről a jogosultak számától függően dönt, azonban a tűzifa támogatás háztartásonként nem haladhatja meg az 5 m3 tűzifát.

(3) A polgármester legkésőbb 2020. február 17-ig gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifamennyiség kiosztásáról úgy, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 1. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat saját forrásán túl a BMÖGF/51-41/2019. iktatószámú támogatói okirat szerint az Önkormányzat számára megállapított támogatás.


II. fejezet

Záró rendelkezések


5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. április 30. napján hatályát veszti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
191.34 KB
Indokolás
266.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!