nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (X.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005. (X.3.) önkormányzati rendelete
A köztemetőről és a temetkezésről

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.


I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Meződ község közigazgatási területén található köztemetőre, az abban folyó tevékenységekre, a temetőben temetési hely felett rendelkezni jogosultakra, az ott temetkezési szolgáltatást végzőkre, valamint a temetőt látogatókra.

(2) Meződ Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a meződi 65. hrsz. alatti 6002 m2 nagyságú, a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő  köztemető (a továbbiakban: temető) kezelői jogával rendelkezik. Az önkormányzat a temető kezelői jogának gyakorlásával tesz eleget köztemető fenntartási kötelezettségének. A temető fenntartása és bővítése az önkormányzat feladata. Az üzemeltetés feladatait saját maga, a polgármesteri hivatal útján látja el.

(3) A temető területe csak a rendeltetésének megfelelő célra használható.

(4) A meződi temető köztemető, így bárki, felekezeti vagy egyéb feltételekre tekintet nélkül temetkezhet benne.

(5) Az önkormányzat ingyenesen állapítja meg

a) a temetési hely megváltását és újraváltását

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,

d) a temetőbe való behajtás díját.


II. FEJEZET
A temető használatának rendje

Temetési helyekkel történő gazdálkodás

2. §

(1) A temető római számmal ellátott sorokra, a sorok pedig arab sorszámokkal ellátott sírhelyekre vannak felosztva, a rendelet melléklete szerinti térkép alapján. Külön hely  van kijelölve a temetőn belül az urnasírhelyek számára.

(2) A sírhelyeket a megnyitott sorban folytatólagos sorrendben kell felhasználni. Az elhaltakat a bejelentés időpontja szerinti sorrendben következő sírhelyre kell elhelyezni. Ez a szabály nem vonatkozik

- sírboltba történő temetésre és urnaelhelyezésre

- kettes sírhelybe történő temetésre, illetve rátemetésre, vagy urnaelhelyezésre

- urnasírboltba történő temetésre

- /lejárt használati idejű, vagy egyéb okokból / megszűnt és kiürített temetési

helyen történő újratemetésre.

- a (3) bekezdésben meghatározott esetre.

(3) Amennyiben a család a közeli hozzátartozó elhunytak egymáshoz közeli sírhelyeinek kialakítását kéri, és erre a fizikai lehetőségek adottak, a polgármester azt engedélyezheti. Ugyanilyen okból a soron következő sírhely üresen is hagyható.


2/A. §

(1) Szociális temetés céljára szolgáló külön parcellának (a továbbiakban: szociális parcella) jelöli ki az önkormányzat a temető bal oldali parcellájának első sorában található sírhelyeket.

(2) A szociális parcellában lévő temetési helyek mérete a 4. § (1) bekezdés a) alpontjában meghatározott méret.

(3) A szociális parcellában a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama a betemetéstől számított 25 év, mely a rendelkezési idő lejártát követően térítésmentesen újraváltható.


3. §

(1) Koporsós temetésre használható temetkezési helyek a temetőben a sírhelyek és  sírbolthelyek.

(2) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben, urnasírhelyben vagy sírboltban (rátemetéssel) lehet elhelyezni.

(3) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A temetési hely megváltására elsősorban az eltemettető jogosult.

(4) A temetési hely megváltása térítésmentes. Megváltásnak a temettetés ténye és ennek a temetőnyilvántartásba történő bejegyzése, újramegváltásnak a temetési hely 60 éven túli tényleges gondozása minősül. A temetési helyek használati ideje egységesen 60 év. A használati jogosultság időtartamát az utolsó betemetéstől (rátemetéstől) kell számítani, az (5) bekezdés kivételével.

(5) Gondozott temetési hely a használati időtől függetlenül nem szüntethető meg.

(6) A temető, illetőleg annak betelt részének lezárásáról és megszüntetéséről a képviselő-testület dönt.

4. §

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) egyes sírhely                            2,20 m hosszú, 1,00 m széles

b) kettős sírhely                           2,20 m hosszú, 2,00 m széles

c) sírboltok felszíni méretei
2 személyes sírbolt                      2,20 m hosszú, 1,30 m széles

3-6 személyes sírbolt                   2,20 m hosszú, 2,25 m széles

       9 személyes sírbolt                      2,20 m hosszú, 3,50 m széles

(2) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 70 cm-nek kell lennie.

(4) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) kötelező. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

5. §

(1) A temetési hely megjelölésére sírjel /síremlék/ használható, illetőleg létesíthető. A sírjel, síremlék és sírbolt fenntartásáról a temetkezési hellyel rendelkező köteles gondoskodni.

(2) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet /síremlék/ elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál, átépítésénél is alkalmazni kell.

(3) A sírhely használati ideje alatt a sírjelet /síremléket/ kicserélni, átépíteni, átalakítani csak a sírhely felett rendelkezési jogot gyakorló vagy jogutódja, ezek hiányában a halott legközelebbi hozzátartozója (hozzátartozói) hozzájárulásával lehet, kegyeleti igények betartása mellett.


Nyilvántartások vezetése

6. §

(1) A temetőben a sírboltokról, valamint az egyéb temetési helyekről nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az önkormányzat az új sírhelysorok (parcellák) megnyitása előtt gondoskodik a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temető-térképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban a Polgármesteri Hivatal vezeti. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig tűztől védve, páncélszekrényben kell megőrizni, azt követően pedig átadni a Baranya Megyei Levéltárnak.

(3) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

Temetkezési szolgáltatások

7. §

(1) Az elhunyt életében tett nyilatkozata hiányában az eltemetés módját az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne de más szerv vagy személy a temetésről úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.

(2) A rendelkezésre jogosultságot a Polgármesteri Hivatal csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot nem lehetett megállapítani, akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a halott nem temethető el.

(3) Minden esetben az eltemettető dönt arról, hogy a temető mely létesítményét, felszerelését, szolgáltatását kívánja igénybe venni. A temetőben a temetéshez kapcsolódó teendők ellátásáról az eltemettető döntése szerint bármely szolgáltató, vagy arra jogosult más személy vagy szervezet gondoskodhat. Az eltemettetőt ugyanez a szabadság illeti meg a búcsúztatási szertartás megválasztása tekintetében is. Az önkormányzat elismeri és térítés nélkül biztosítja a temető használatát bármely, kegyeleti jogokat és közízlést nem sértő búcsúztatási szertartás céljára.

(4) A temetkezési szolgáltatást vagy tevékenységet végzők számára a temető, ravatalozó és felszerelésének használata térítésmentes, az önkormányzat a létesítmények igénybe vételéért díjat nem állapít meg.

Temetői munkák

8. §

(1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

(2) A (2) bekezdésben szereplő kötelezettség elmulasztásakor a Polgármesteri Hivatal:

a) A sírhely birtokosát - határidő kitűzésével - felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.

b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely birtokosára.

(3) A temetési hely díszítésére a szokásos tárgyak /virágtartók, sírlámpák/ helyezhetők el. A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fát csak a polgármester előzetes engedélyével lehet ültetni.

(4) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részéről történő sírgondozást , valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést – a polgármester előzetes értesítését követően lehet végezni. A temetői infrastruktúra használatáért az önkormányzat díjat (temetőfenntartási hozzájárulás) nem állapít meg.

(5) A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.


A temető rendje

9. §

(1) A temető naponta 7-20 óráig, Mindenszentek napján és Halottak Napján 22 óráig látogatható.

(2) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(4) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(5) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni. Az építéssel /bontással / keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés /bontás/ befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

(6) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet folytatni csak a tűzvédelmi előírások betartásával és a (7) bekezdés kivételével állandó felügyelet mellett szabad.

(7) Sírhelyen gyertya és mécses csak úgy gyújtható, hogy környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

10. §

(1) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás nem vonatkozik a mozgásukban korlátozottakra és az engedélyezett munkálatokat végzőkre.


11. §

Hatályon kívül helyezte a 12/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014. január 1-től.

12. §

A 11. § b) pontjában foglalt dolgok rongálását a törvény – mint tulajdon elleni szabálysértést, illetőleg rongálás bűncselekményt - bünteti. Szabálysértésnek mindősül és ugyancsak büntetendő a hulladék tiltott helyen való elhelyezése.


III. fejezet
Záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet szövegét, a temető térképét, valamint a temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a temető bejáratán kell közzétenni.

(2) A jelen rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.

(3) Az itt nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!