nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-10 - 2020-08-11
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről[1],[2]Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire,  a támogatásban  részesített szervekre, szervezetekre.


2. Címrend


2.§ (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2)         Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése


3.§[3] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

532.612 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

954.971 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és                                                               

  422.359 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.


(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 322.359 ezer Ft maradvány igénybevételével, illetve külső forrásból 100.000 ezer Ft felhalmozási hitel igénybevételével oldja meg.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Adatok: 1000 Ft-banMegnevezés


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz-

gatási feladat

Összesen

a)


tárgyévi költségvetési bevételét

320.535

208.685

3.392

532.612


aa)

működési költségvetési bevételét

287.035

87.016

3.392

377.443


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

33.500

121.669

0

155.169

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

733.572

178.776

42.623

954.971


ba)

működési költségvetési kiadását

342.919

53.825

42.496

439.240személyi jellegű kiadások

81.403

4.270

10.827

96.500munkaadókat terhelő járulékok

14.481

734

1.938

17.153dologi jellegű kiadások

184.415

36.190

369

220.974támogatásértékű működési kiadások

4.417

0

29.062

33.479működési célú pénzeszköz átadás


11.131

300

11.431előző évi állami támogatás visszafizetés

5.558

0

0

5.558ellátottak pénzbeli juttatásai

2.645

1.500

0

4.145működési célú kölcsön folyósítás

0

0

0

0működési célú általános tartalék

50.000

0

0

50.000


bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

390.653

124.951

127

515.731beruházások előirányzata

284.265

124.951

127

409.343felújítások előirányzata

28.308

0

0

28.308támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0kincstárjegy vásárlás

0

0

0

0egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata

0

0

0

0fejlesztési célú céltartalék

78.080

0

0

78.080

c)


költségvetési hiányát
422.359  Ebből: Kötelező feladat hiány

413.037


              Önként vállalt feladat többlet


29.909

              Államigazgatási feladat hiány39.231ca)

működési költségvetési hiányát
61.797  Ebből: Kötelező feladat hiány

55.884


              Önként vállalt feladat többlet


33.191

              Államigazgatási feladat hiány39.104cb)

felhalmozási költségvetési hiányát
360.562  Ebből: Kötelező feladat hiány

357.153


              Önként vállalt feladat hiány


3.282

              Államigazgatási feladat hiány127


d)


előző év felhasználható tervezett maradványát
422.359


da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát
61.797


db

d.  pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát
360.562

e)


finanszírozási célú műveletek bevételét
0


ea)

e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
0


eb)

e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
0

f)


Finanszírozási célú műveletek kiadását
0


fa)

f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
0


fb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
0


állapítja meg.


4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


4.§ (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


  1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a  tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.


(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.


(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.


(2)  A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.


(3)         A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

        

6.  A bevételi többlet kezelése


7.§. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.  A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.


7.  Általános és céltartalék


8.§ (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


8.  Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.


9. Több éves kihatással járó feladatok


10.§ (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.


10.  Közvetett támogatások


11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a  kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.


III. FEJEZET

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


12.§ (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra  4.145.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.


(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2020. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 50.000 Ft-ban állapítja meg.


(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.


(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(7) A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.


13.§ (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.


14.§ (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


15.§ (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.


12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje


16.§ (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.


(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.


(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.


(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.


(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.  Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.


17.§ A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.13. Önkormányzati biztos kirendelése


18.§ (1) Ha a harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 1.000.000 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


19.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.


(3)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
                              Galácz György                                                                            Mestyán Valéria                                                                                                               

                              polgármester                                                                         címzetes főjegyző                             


Kihirdetve: 2020. február 18-án.Mestyán Valéria

címzetes főjegyző[1]

Módosította a 7/2020.(III.5.) ör. Hatályos 2020. március 6. napjától

[2]

Módosította a 13/2020. (IV.9.) ör. Hatályos 2020. április 10. napjától

[3]

Módosította a 7/2020.(III.5.) ör. 1.§-a Hatályos 2020. március 6. napjától


Csatolmányok

Megnevezés méret
2020. évi költségvetés
491 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!