nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-27 -tól
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, illetőleg mentességek helyi szabályozására a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Nikla község közigazgatási területén minden olyan természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet az e rendelet 1. § (2) bekezdése alapján talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége terhel.


(2) A talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 11. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint terheli a kibocsátót.A talajterhelési díj mértékének meghatározása


2. § (1) A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12. § (1) bekezdése határozza meg.


(2) A talajterhelési díj alapja:

            a) A Ktdt. 12. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá

b) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 80 liter/fő/nap az átalány mértéke,

c) mérési lehetőség hiányában, 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap az átalány mértéke.


(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktdt. 14. §-ában foglaltak szerint.


(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12. § (3) bekezdése határozza meg.


(5) Nikla község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzót a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. melléklete állapítja meg.A díjfizetési kötelezettség keletkezés, megszűnése


3. § (1) Díjfizetési kötelezettség

            a) a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás,

            b) házi fúrt kút használatbavétele napján keletkezik.


(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.


(3) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre a tényleges felhasználó köteles.


(4) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.


(5) A kibocsátó személyében történő évközi változást, a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni.Kedvezmények, mentességek


4. § (1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdt. 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.


(2) Kérelemre, tárgyévre 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg különös méltánylást érdemlő esetben a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy kibocsátó, részére, ha:

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,

b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.


(3) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül:

            a) fogyatékosság,

            b) haláleset.


(4) A rendelet alkalmazásában jövedelemnek minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.


(5) A (4) bekezdéstől eltérően e rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésben meghatározottak.A díj fizetése


5. § (1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktdt. 20 §-a, 21. §-a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik.


(2) A 3. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.


(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –

            a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig,

b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell benyújtani.


(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat 66900038-11028811 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára, vagy postautalványon kell megfizetni.Adatszolgáltatás


6. § (1) Az adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.


(2) Az adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy

a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt meg és mely ingatlanok esetében nem történt meg,

b) a rendelkezésre álló adatok szerint – adott esetben – a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek vannak-e műszaki akadályai.


(3) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.


(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.Záró rendelkezések


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 8/2004. (X.04.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Nikla, 2014. február 25.

Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                               Károlyné Csobod Hajnalka

            polgármester                                                                                         jegyző

Záradék:,


A rendelet 2014. február 26. napján kihirdetésre került.
Nikla, 2014. február 26.

                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
32.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!