nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-01 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


1. §           A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által irányított és fenntartott költségvetési szervekre az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.


2. §   (1)     A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a készpénzkímélő fizetési módokat.

         (2)     A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

         (3)     Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:

                  a)   bér- és személyi jellegű kifizetések:

                      ab) eseti megbízási díj, eseti tiszteletdíj

                      ac) illetményelőleg,

                      ad) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

b) elszámolási kötelezettséggel kiadott készpénzelőleg,

c)   belföldi-külföldi kiküldetések, helyi és helyközi utazási költségtérítése,

d)   üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

e)   alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése,

f)  karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

g)  üzemeltetési, szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos kiadások,

gy)   reklám- és propaganda, reprezentációs kiadások,

h)   az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

            i)   egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések.

        (4)     A készpénzben történő egyösszegű kifizetések felső határa 200.000

                  Ft.

        (5)     A (3) és (4) bekezdésekben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester és a jegyző együttes aláírásával   egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzfizetés.


3. §            Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                  


  Polyák István Vilmos                                               Némethné dr. Jenei Éva

                            polgármester                                                            jegyző

Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre: 2015. július 12. napjától 2015. július 28. napjáig kifüggesztettem.

Észrevétel, bejelentés, vélemény: nem érkezett.


Szabadbattyán, 2015. július 31.


Némethné dr. Jenei Éva

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
13/2015.(VII.31.)
89.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!