nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-01 -tól
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelete
„PÉLDAKÉP” ösztöndíj alapításáról

Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Meződ közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

e) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira,

f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


2. §


Meződ Község Önkormányzata „PÉLDAKÉP” ösztöndíj néven ösztöndíjat alapít a településen lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű 14. életévet betöltött nappali tagozatos tanulók/hallgatók részére.


2. Eljárási rendelkezések


3. §


(1) A „PÉLDAKÉP” ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) e rendeletben meghatározott pályázat alapján nyújtható. A pályázatokat május 10. napjáig lehet benyújtani.

(2) A benyújtott pályázatról a képviselő-testület június 15. napjáig dönt, a döntést haladéktalanul meg kell küldeni a pályázó részére.

(3) Az ösztöndíjra való jogosultságot megállapító döntés alapján a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül a pályázóval az e rendelet mellékletében foglalt megállapodást kell kötni.
3. Pályázat benyújtásának szabályai


4. §

Pályázatot nyújthat be ösztöndíjra, aki

a) 14. életévét betöltötte, de a pályázat benyújtásakor 22. életévét még nem töltötte be,

b) nappali tagozaton iskolai tanulmányokat folytat,

c) vállalja, hogy a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, igazolatlan iskolai mulasztása nem lesz,

d) hozzájárul, hogy Meződ Község Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes adatait az EFOP-1.5.3-16-2017-00080 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon és feltételekkel kezelje, ennek érdekében szülőjével együtt együttműködik az ösztöndíj folyósításának kezdetén és végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) kitöltésében.


5. §


(1) A pályázat benyújtható

a) a rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati adatlap,

b) a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya önkormányzathoz történő megküldésével.

(2) A kiemelkedő közösségi-, sportéletben nyújtott kimagasló, példamutató teljesítményt, tanulmányi eredményt stb. az iskola (középiskolások esetében az általános iskola is), civil vagy egyházi stb. szervezet nyilatkozata, ajánlása alapján kell megállapítani, melyet a pályázónak kell beszerezni és a pályázathoz csatolni.


4. Pályázatok elbírálásának szabályai


6. §


Nem részesíthető ösztöndíjban az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 300 000 forintot, egyedül élő esetén a 350 000 forintot. A jövedelemszámításra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni. Az egy főre jutó jövedelmet nyilatkozat alapján kell megállapítani.


7. §


(1) Évente 2 fő részesíthető ösztöndíjban.

(2) A beérkezett pályázatok közül előnyben kell részesíteni azt a pályázót, aki hátrányos helyzete ellenére a helyi közösség számára értéket képviselő területen (pl. sport, példamutató viselkedés) nyújtott teljesítménye alapján, vagy tanulmányi eredménye alapján támogatásra érdemes.


8. §


(1) Az ösztöndíjat 9 hónapra kell megállapítani, 2019. július 1-től.

(2) Az ösztöndíj havi összege 10.000,- forint.

(3) Az ösztöndíj a tárgyhónapot követően hónap 5. napjáig kerül kifizetésre:

(4) Az ösztöndíj teljes összegét vissza kell fizetni, ha a támogatott a 4. § c) pontjában vállalt kötelezettségét megszegi. A visszafizetés a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül hozott visszafizetésre kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül esedékes.


9. §


E rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba.


Meződ, 2019. április 18.Merk Zsolt                                                                                         Dr. Kajdon Béla

polgármester                                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve.

2019. április 23.
Dr. Kajdon Béla

jegyző


1. számú melléklet a 3/2019.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata konzorciumvezető

7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban

EFOP-1.5.3-16-2017-00080


Ösztöndíj támogatási szerződés

„PÉLDAKÉP” ösztöndíj támogatásról


amely létrejött egyrészről

Meződ Község Önkormányzata (székhely: 7370 Meződ, Ságvári utca 34.), képviseletében Merk Zsolt polgármester, mint támogató, a továbbiakban: Támogató

másrészről

Név:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakcíme:

Tartózkodási helye:

Adóazonosító jele:

TAJ szám:

Bankszámlaszáma:

és a kiskorú képviseletében

Név:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakcíme:

szülő, törvényes képviselő,

mint támogatott, a továbbiakban: Ösztöndíjas

(a továbbiakban együtt Felek)

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a „PÉLDAKÉP” Ösztöndíjról szóló 3/2019.(IV.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) alapján ösztöndíjas támogatási szerződést (a továbbiakban szerződést) kötnek a hátrányos helyzetű fiatalok későbbi helyi munkaerőpiaci elhelyezkedésnek segítése, közösségi szerepvállalásuk motivációja érdekében, és tekintettel arra, hogy az Ösztöndíjas a meghirdetett és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra, az általa közölt tények és egyéb, az elbírálás szempontjából lényeges információ alapján jogosulttá vált.

2. Ösztöndíjas és törvényes képviselője a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a R. szabályrendszerét, valamint a szerződés tartalmát - különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt kötelezettségre, illetve a szerződésszegés esetén életbelépő visszafizetési kötelezettségre - megismerte és megértette.

3. Az Ösztöndíjas és törvényes képviselője vállalja, hogy

a) a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, igazolatlan iskolai mulasztása nem lesz,

b) hozzájárul, hogy Meződ Község Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes adatait az EFOP-1.5.3-16-2017-00080 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon és feltételekkel kezelje, ennek érdekében szülőjével együtt együttműködik az ösztöndíj folyósításának kezdetén és végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) kitöltésében.

c) az a vagy c) pont megszegése esetén a Támogatott részére a kötelező határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a teljes kifizetett ösztöndíj összegét egy összegben visszafizeti.

4. A Támogató vállalja, hogy az Ösztöndíjas részére 20… től 20.. ig havonta, de legfeljebb az Ösztöndíjas tanulói/hallgatói jogviszonya fennállása alatt, a tárgyhót követő hó 5. napjáig az ösztöndíj összegét, havi ….forintot a kérelmező részére megfizeti, a kérelemben írt módon, az Ösztöndíjas által megjelölt bankszámla javára történő átutalással, vagy a törvényes képviselőnek készpénzben.

6. A személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. pont ö) pontja értelmében az ösztöndíj minimálbért meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóság.

7. A Felek e szerződést közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és írásban módosíthatják.

8. A Felek a szerződést megértették, és tudomásul vették, melyet annak aláírásával elismernek.Meződ, 20………..
Támogató                                                       Ösztöndíjas                            törvényes képviselő
2. számú melléklet a 3/2019.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Sásd Város Önkormányzata konzorciumvezető

7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban

EFOP-1.5.3-16-2017-00080
PÁLYÁZATI ADATLAP

PÉLDAKÉP ösztöndíj pályázathoz

1. Pályázó adatai

Neve:........................................................................................................................................  

Születési neve: .........................................................................................................................   

Anyja neve: .............................................................................................................................   

Születési helye, ideje: ..............................................................................................................   

Lakcíme: ..................................................................................................................................   

Állampolgársága: .....................................................................................................................   

Társadalombiztosítási azonosító jele: ......................................................................................   

Adóazonosító jele: ...................................................................................................................   


2. Pályázó iskolájának adatai

Iskola neve:..............................................................................................................................

Székhelye:................................................................................................................................  

Évfolyama:...............................................................................................................................


3. Tanulmányi eredmény

a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredménye /átlag, 2 tizedes pontossággal/: ……………


4. Hátrányos helyzet bemutatása

A pályázat nyilatkozata, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem:  …………………. forint.

A jövedelemszámításra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.


Egyéb szociális, családi helyzet bemutatása röviden:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

5. Egyéb helyi ösztöndíj rendszerben (pl. Arany János ösztöndíj, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, stb. részesül-e a pályázó? (Aláhúzással jelölje a választ!)

a) igen

b) nem


6. Az ösztöndíj odaítélésének egyéb feltételei

(Jelölje aláhúzással, hogy az alábbi feltételek közül melyik teljesült:
a) jó tanulmányi eredmény, tanulmányi versenyen nyújtott teljesítmény,

b) közösségi, kulturális vagy művészeti tevékenység végzése,

c) sportteljesítmény elérése,

d) tudományos tevékenység végzése,

e) más kiemelkedő tevékenység végzése: ………………………….


A példamutató teljesítményt, magatartást az iskola nyilatkozata támasztja alá, kérjük csatolni.


7. Nyilatkozatok:

A. Vállalom, hogy a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségemnek folyamatosan eleget teszek, igazolatlan iskolai mulasztásom nem lesz.

B. Szülőmmel együtt hozzájárulunk, hogy Meződ Község Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes adatait az EFOP-1.5.3-16-2017-00080 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon és feltételekkel kezelje, ennek érdekében együttműködünk az ösztöndíj folyósításának kezdetén és végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) kitöltésében.


8. A megítélt ösztöndíjat bankszámlára kérem.

A pályázó bankszámlaadatai:

Számlatulajdonos neve:............................................................................................................  

Számlavezető intézmény neve: ................................................................................................   

Számlatulajdonos bankszámlaszáma:…………………………………………………………

*a megfelelő aláhúzandó


Kelt: ………..……….. , 20… ……………hó  …………nap

pályázó aláírása                                                         szülő, törvényes képviselő aláírása

                                                                                  (kiskorú tanuló esetén)

Csatolandó melléklet:

a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,

Amennyiben a példamutató teljesítményt, magatartást igazoló nyilatkozattal rendelkezik, kérjük csatolni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!