nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános szabályok


1. A rendelet célja, hatálya


1. § A rendelet célja, hogy a tanyagondnoki szolgálat szabályozott keretek között

  a) biztosítsa az egyéb belterületi lakott helyeken élők életkörülményeinek javítását,

b) az egyéb belterülete lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást elősegítse,

  c) a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja,

  d) biztosítsa a lakosságot érintő információk gyűjtését és továbbítását.2. § (1) A rendelet hatálya Mesztegnyő község közigazgatási területének egyéb belterületi lakott helyeire (Árpád utca és Béke utca) terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya az egyéb belterületi lakott helyen életvitelszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.II. Fejezet


A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok


2. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok


2.1. Étkeztetésben való közreműködés


3. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel házhoz történő szállítását.


(2) Az étkeztetésben való közreműködéshez kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.


(3) Az étkeztetésben való közreműködés a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.2.2. Házi segítségnyújtásban való közreműködés


4. § (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja:

             a) a házi gondozó ellátotthoz való szállítását,

             b) az ellátási terülten élők részére bevásárlást,

c) az ellátási területen élők részére gyógyszer kiváltását és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutást.


(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.2.3. Betegek háziorvoshoz, egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása


5. § (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig szállítását és hazaszállítását jelenti.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a tanyagondnok a polgármester engedélye alapján látja el.


(3) A tanyagondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti, kizárólag járóbeteg szállítást végezhet.2.4. Óvodások és általános iskolások oktatási, nevelési intézménybe szállítása


6. § (1) Az óvodások és általános iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az önkormányzat egyéb belterületi lakott helyén élő gyermekek (2) bekezdésben meghatározott intézményekbe történő alkalmankénti szállítását és hazaszállítását, amennyiben igény van rá.


(2) Az óvodai nevelést, valamint az általános iskolai oktatást és nevelést ellátó intézmények neve és székhelye:

            a) Mesztegnyői Óvoda 8716. Mesztegnyő, Kossuth L. u. 35.

            b) Ladi János Általános Iskola 8716. Mesztegnyő, Kossuth L. u. 33.


(3) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.3. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó kiegészítő feladatok


3.1. Önkormányzati és egyéb települési rendezvényekre szállítás


7. § (1) Az önkormányzati, és egyéb települési rendezvényekre szállítás az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat tanyagondnoki szolgálat keretében való megoldását is.


(2) A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester vagy az azzal megbízott személy irányításának megfelelően kell ellátni.


(3) A személyszállítás történhet:

            a) meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre,

            b) rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.


(4) A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár.


(5) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező feladat.3.2. Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok


8. § (1) A tanyagondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények szervezésében lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester irányításának megfelelőn kell ellátni.


(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:

             a) képviselő-testületi ülés, közmeghallgatás,

             b) egyéb lakossági fórum,

c) önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények (falunap, gyermeknap, idősek napja, stb.)


(3) A feladatellátás a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás.3.3. Kapcsolattartási feladat


9. § (1) A tanyagondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:

            a) az önkormányzat és a lakosság, valamint

            b) az önkormányzat intézményei és a lakosság között.


(2) A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a polgármester határozza meg.


(3) A tanyagondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.


(4) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a tanyagondnoki szolgálat számára kötelező.


(5) A feladatellátásért a tanyagondnoki szolgálatnak térítés nem jár.3.4. Egyéb szolgáltatás jellegű feladat


10. § (1) A tanyagondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb lakosság érdekét szolgáló, komfortérzetét növelő feladatot is a polgármester utasítása alapján, ha az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában meghatározott céllal.


(2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a tanyagondnoki szolgálat számára kötelezőek és térítésmentesek.4. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása


11. § (1) A tanyagondnoknak elsősorban az alapfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön. Az egyéb – nem kötelező – szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.


(2) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a tanyagondnok végzi a polgármester irányításával.III. Fejezet


A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere, valamint a jogtalanul igénybe vett ellátás jogkövetkezményei


12. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége:

            a) egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján nyílik meg,

            b) más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár.


(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban vagy írásban. A kérelem a polgármesternél, vagy a tanyagondnoki szolgáltatást ellátónál terjeszthető elő. Az igénybevétel feltételeiről a kérelmezőt értesíteni kell.


(3) A polgármester a kérelmezőt értesíti a szolgáltatás igénybevételéről. Elutasítás esetén az értesítésírásban történik.


(4) A szolgáltatás igénybevételének jogosságát a tanyagondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli meg. Az igénybevétel jogtalanság gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi a hivatal adott ügyben illetékes munkatársát, aki intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában.IV. Fejezet


A tanyagondnoki szolgálat ellátása


13. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat egy fő kinevezett tanyagondnok, a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el.


(2) A tanyagondnok felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


(3) A tanyagondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.


(4) A feladatokat a személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.


(5) A tanyagondnoki szolgálatot a tanyagondnok szabadsága, betegsége vagy egyéb távolléte (pl. továbbképzés) esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.


(6) A tanyagondnok a tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek.


(7) A tanyagondnoki szolgálat működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos költségvetési bevételeket, kiadásokat, egyéb költségvetési elszámolásokat a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az évenkénti tanyagondnoki költségvetés és beszámoló Mesztegnyő Községi Önkormányzat költségvetésébe épül be, külön kormányzati funkción és annak részét képezi.V. Fejezet


Záró rendelkezések


14. § (1) Ez a rendelet 2019. április 01. napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Mesztegnyő, 2019. március 27.
                    Nagy László Péter                                                         Hajdu Szabina

                         polgármester                                                                  jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. március 28. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2019. március 28.                                                                                              Hajdu Szabina

                                                                                                    jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!