nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-30 -tól
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
a kötelező adatkezelés szabályairól

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2015 (X.29.) önkormányzati rendelete

a kötelező adatkezelés szabályairól


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és intézményei által folytatott kötelező adatkezelés tekintetében a kezelendő adatok fajtáira, az adatkezelés céljára és feltételeire és az adatkezelés időtartamára vonatkozó szabályokat a Szabadbattyáni Polgármesteri  Hivatal Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzata  tartalmazza.


2. § (1)   A kötelezően kezelt adatok megismerhetősége érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal  adatvédelmi felelőse tájékoztatást ad az érintett általa kezelt és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


(2)   A Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal  adatvédelmi felelőse köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.


(3)   Az adatkezelés megismerhetőségét szolgáló (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.


(4)  A (3) bekezdésben meghatározottól eltérő esetben költségtérítés állapítható meg.


(5)   A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatkezelés jogellenes, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.


(6)   Az érintett tájékoztatását az adatvédelmi felelős csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Ebben az esetben az adatvédelmi felelős köteles a felvilágosítás megtagadásának az indokát közölni, és a jogorvoslati lehetőségekről az érintettet tájékoztatni.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.           Polyák István Vilmos                                                               Némethné dr. Jenei Éva

                  polgármester                                                                                       jegyző


Záradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján  2015. október 29.napján kifüggesztéssel kihírdettem.


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre: 2015.október 8.napjától 2015. október 26.napjáig kifüggesztettem.

Észrevétel, bejelentés, vélemény: nem érkezett.


Szabadbattyán, 2015. október 27.Némethné dr. Jenei Éva

              jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!