nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-29 - 2016-05-04
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
a Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testületének

7/ 2016. (III.30.) önkormányzati  rendelete

a Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló

14/2010. (IX.28.)  önkormányzati rendelet módosításáról


Szabadbattyán Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38.§ bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek, valamint a  Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


1. Módosító rendelkezések


  1. A Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010. (IX.28.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletét képező Igazgatási terület  szabályozási terve, KSZT tervlapja normatartalma helyébe - e rendelet mellékletében; "a módosítás területi hatálya" jelkulccsal lehatárolt területeken - e rendelet mellékletét képező Külterületi szabályozási  terv KSZT-M Fedvény tervlap normatartalma lép.


  1. A R. mellékletét képező Szabályozási terv jelmagyarázata az e rendelet mellékletében leírtak és ábrázoltak szerint kiegészül.

2. Záró rendelkezések


  1. (1) Ez a  rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 5. napon hatályát veszti.
  1. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.Polyák István Vilmos

polgármester


Némethné dr. Jenei Éva

jegyzőZáradék:


A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2016.március 30.  napján kihirdettem.


Némethné dr. Jenei Éva jegyző


7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet melléklete

KSZT-M FedvényCsatolmányok

Megnevezés méret
ÖR_7-2016.(III.30.)
256.76 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!