nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-16 - 2017-05-31
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól


Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:


1.A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1.§ (1) A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen a központi költségvetés szociális tüzelőanyag, ezen belül keménylombos tűzifa vásárlásához támogatást biztosított Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat számára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesül, vagy

c) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti települési támogatásban (ápolási támogatás, családvédelmi támogatás, gyógyszertámogatás) részesül, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) a Gyvt-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

f) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

g) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel, vagy

h) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, vagy

i) közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy

j) a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül egyik vagy mindkét szülő regisztrált munkanélkülivé vált, vagy

k) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

(2) A kérelmek elbírálásánál előnyt élvez a 2.§ (1) bekezdés a), b), c) és d) pont szerinti kérelmező.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


3. A támogatás igénylésének menete


4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez a 2.§ (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a járási hivatal határozatát, a 2. § (1) bekezdés i) pontja esetén a közfoglalkoztatási szerződést, a 2. § (1) bekezdés j) pontja esetén az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vételről szóló döntését, a 2. § (1) bekezdés f) és h) pont esetén - ha nem a kérelmező kapja a családi pótlékot vagy a fogyatékossági támogatást -, az ellátást kapó TAJ számát vagy a Magyar Államkincstár határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ellátás megállapításáról csatolni kell.

(2) A kérelmeket 2017. január 31. napjáig lehet benyújtani a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalnál.

(3) A kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem beérkezését követő 8 napon belül dönt.

(4) Háztartásonként legfeljebb 16 q tűzifa biztosítható.

(5) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállítatásáról.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező 2 példányos átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára 45 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására megállapított 800.100,-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 57.150,-Ft saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


4. Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. május 31. napján hatályát veszti.
            Polyák István Vilmos                                    Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                   jegyző
Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. november 15. napján kifüggesztéssel kihirdettem.Némethné dr. Jenei Éva

jegyző


1. melléklet a 12/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

Kérelem


Név: ........................................................................................

Születési név:............................................................................

TAJ-szám:................................................................................

Születési hely, idő:....................................................................

Anyja neve:..............................................................................

Lakcím:....................................................................................

kérem, hogy részemre Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

A támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult *, mert:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma:.........................................................

b) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesülök, a megállapító határozat száma: …………

c) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szerinti települési támogatásban (ápolási támogatás, családvédelmi támogatás, gyógyszertámogatás) részesülök, a megállapító határozat száma: .........

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat száma:................................................................................................................

e) a Gyvt-ben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, a hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat száma: .................................................................................................................................

f) 3 vagy annál több gyermeket nevelek;

g) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelek, a megállapító határozat száma: .................................................................................................................................

h) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelek, a gyermek neve és TAJ száma:.

i) közfoglalkoztatásban veszek részt;

j) a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belüli regisztrált munkanélkülivé váltam / házas- vagy élettársam regisztrált munkanélkülivé vált

k) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok.

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő. Amennyiben több jogcímen is fennáll a jogosultsága, úgy mindegyiket szíveskedjen jelölni és kitölteni.)

Szabadbattyán, ………………………………………….

……………………………………

kérelmező


2. melléklet a 12/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYNév: ………………………………………………………………………..


Lakcím: ……………………………………………………………………


szám alatti lakos Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatától a részemre Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete alapján a ………………..………… számú határozattal megállapított természetbeni juttatást – …………. q keménylombos tűzifát a mai napon átvettem.Szabadbattyán, ………………………………………………………………………

aláírásÁTVÉTELI ELISMERVÉNYNév: ………………………………………………………………………..


Lakcím: ……………………………………………………………………


szám alatti lakos Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatától a részemre Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 12/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete alapján a ………………..………… számú határozattal megállapított természetbeni juttatást – …………. q keménylombos tűzifát a mai napon átvettem.Szabadbattyán, ………………………………………………………………………

                                                                                                                           aláírásCsatolmányok

Megnevezés méret
12/2016.(XI.15.)_önk.rend.
241.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!